Protocol de colaborare între Johanis și PSD, semnat în 2002 ?!

2020-10-26T11:58:14+02:0026 octombrie 2020|Textele altora|

„Dar, Iohannis, protocol cu „ciuma rosie”, cand era la guvernare, ti-a plăcut să faci?”

Cred că ne-am dat cu totii seama că Iohannis, pentru a-si atinge scopurile meschine, legate de concentrarea puterii in mainile sale, este gata să sacrifice sanatatea si vietile romanilor, insistand pentru desfăsurarea alegerilor in 6 decembrie. Chiar dacă, in urma numărului tot mai mare de infectări, singurii care vor mai fi abilitati să intre in sectiile de vot vor fi doar reprezentantii STS!

Pentru a-si atinge aceste scopuri, Iohannis atacă permanent Partidul Social Democrat, incercand să anuleze, prin criticile sale, contributiile politice, economice, institutionale ale PSD la dezvoltarea Romaniei din ultimii 30 de ani.

Despre istoria guvernelor PSD se pot spune multe lucruri. Si rele dar multe bune. Nu vreau să mentionez eu rezultatele guvernului PSD minoritar Văcăroiu (intre altele, cine a finalizat lucrările la prima unitate de la Cernavodă?). Cunosc mai bine rezultatele guvernului PSD pe care l-am condus in perioada 2000-2004.  Cea mai mare rată de crestere din Europa (8,4%), scăderea inflatiei de la 43% la 9%, adoptarea Codului fiscal, scăderea deficitului bugetar la 1,2%, (re)infiintarea a 400 000 de IMM-uri, peste un milion de noi locuri de muncă, finantarea Unitătii nr. 2 de la Cernavodă, scăderea numărului de săraci de la 8 milioane la 4 milioane,  programe sociale numeroase, venitul minim pe economie, programul ANL, programul Cornul si laptele, cele 400 de săli de sport, primii 100 de km de autostradă după Revolutie, centrele de diagnostic medical, obtinerea statutului de economie functională de piată, eliminarea vizelor pentru călătorii in Europa, integrarea in NATO, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, etc.

Iohannis ar trebui să stie lucrurile astea deoarece conducea Federatia democrată a germanilor din România, cu care PSD a avut un Acord de colaborare (nerespectat la alegerile prezidentiale din 2004) iar FDGR a sprijinit, cu  parlamentarul său (!!!), proiectele legislative ale PSD. Acordul stabilea si relatia cu guvernul PSD iar rezultatul a fost că multe din proiectele Sibiului au fost sprijinite de guvern, inclusiv pregătirea logistică a proiectului „Sibiu – capitală culturală europeană”, proiect pe care l-am decis cu premierul Luxembourgului de atunci, J. Cl. Juncker.

Vă rog să-i remintiti, din cand in cand, lui Iohannis textul pe care l-a semnat in 2002 cu Partidul Social Democrat

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT//

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

PROTOCOL

PRIVIND COLABORAREA ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

in perioada 2002-2004

Având în vedere rezultatele pozitive ale colaborării pe probleme punctuale între Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România;

Ţinând seama de efectele benefice ale colaborării PSD-F.D.G.R. din anul 2001 şi până în prezent asupra realizării unor deziderate majore ale întregii societăţi româneşti;

Considerând că menţinerea stabilităţii politice din ţara noastră are o importanţă fundamentală pentru accelerarea procesului de integrare europeană şi euroatlantică;

Fiind conştienţi de necesitatea intensificării eforturilor pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, atât din perspectiva primirii României în NATO, precum şi în scopul accelerării negocierilor cu Uniunea Europeană;

Având în vedere cerinţa urgentării reformei politice şi instituţionale, continuarea procesului de descentralizare, accelerarea privatizării şi dezvoltarea infrastructurii în toate zonele ţării;

Fiind conştienţi că în România există cadrul juridic, voinţa politică şi premise reale pentru finalizarea şi încheierea amplului proces de soluţionare a problemelor proprietăţii, înmânarea titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi forestier, retrocedarea, în natură sau prin despăgubiri, a imobilelor naţionalizate;

Luând în considerare voinţa comună a părţilor de asigurare a stabilităţii sociale prin măsuri eficiente de protecţie şi solidaritate socială;

Apreciind că prin colaborarea PSD-F.D.G.R. se obţine o îmbunătăţire a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţile naţionale din România;

Pornind de la faptul că minorităţile reprezintă o avuţie culturală şi spirituală pentru întreaga ţară, considerând că din respectarea şi lărgirea drepturilor minorităţilor naţionale nu rezultă restrângerea drepturilor majorităţii româneşti, ci asigurarea egalităţii de şanse a tuturor cetăţenilor ţării;

Exprimându-şi voinţa ca prin colaborarea lor să contribuie la o convieţuire armonioasă a diferitelor etnii din ţara noastră, precum şi la izolarea politică a forţelor extremist-populiste;

Având în vedere că părţile semnatare îşi propun păstrarea, exprimarea şi

dezvoltarea identităţii etnice a tuturor minorităţilor naţionale din România, inclusiv a celei germane, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia Europeană a drepturilor omului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, Carta europeană a autonomiei locale;

– Conştienţi de consecinţele pozitive ale colaborării dintre părţile semnatare pe plan internaţional, care a constituit un element important atât în eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în spaţiul Schengen, cât şi pentru accelerarea procesului de integrare a României în NATO,

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA îşi manifestă voinţa de a continua şi dezvolta colaborarea lor în perioada 2002-2004, în vederea accelerării reformelor economice, stopării sărăciei, combaterii corupţiei şi a criminalităţii, respectării drepturilor omului, intensificării eforturilor pentru integrarea în structurile NATO şi Uniunea Europeană.

ÎN ACEST SCOPPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PERIOADA 2002 – 2004:

I. CU PRIVIRE LA RELAŢIILE POLITICE DINTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. – formaţiuni politice responsabile faţă de destinele ţării – vor colabora permanent la nivelul conducerilor centrale, informându-se reciproc asupra problemelor prioritare.

2. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină, în relaţiile lor internaţionale, interesele fundamentale ale României, politica externă a Guvernului de integrare europeană şi euroatlantică, asigurându-se o informare reciprocă prealabilă asupra problemelor deosebite.

3. Părţile semnatare convin ca reprezentanţii lor să aibă posibilitatea de a participa, în calitate de invitaţi, la reuniunile naţionale ale celor două formaţiuni politice.

4. PSD şi F.D.G.R. stabilesc să se realizeze o informare operativă în legătură cu analizele şi hotărârile adoptate de organele executive centrale ale celor două formaţiuni politice în probleme de interes comun.

5. Părţile semnatare vor realiza de comun acord schimburi de experienţă, dezbateri şi simpozioane pe diferite teme ale activităţii politice, economice şi sociale.

6. Cele două formaţiuni politice vor continua să acorde o atenţie prioritară tematicii privind protecţia minorităţilor naţionale, dezvoltarea instituţională şi legislativă a problematicii acestora.

– Se vor lărgi, în continuare, condiţiile pentru asigurarea dreptului cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra şi dezvolta identitatea etnică, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, religiei, educaţiei, învăţământului şi vieţii publice.

– Se va acorda o atenţie deosebită problemelor comunităţilor minoritare din localităţile unde ponderea lor este mică în raport cu populaţia majoritară.

– Se va acorda atenţie sumei alocate de Ministerul Informaţiilor Publice minorităţii germane pentru sprijinul activităţilor proprii. Această sumă trebuie să reflecte numărul membrilor comunităţii precum şi numărul organizaţiilor locale.

7. PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea corectă a Tratatului dintre România şi R.F. Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa.

8. Părţile semnatare solicită birourilor de presă ale celor două formaţiuni politice să organizeze, atunci când este cazul, conferinţe de presă comune şi să difuzeze comunicate, stabilite de comun acord, pentru informarea corectă şi operativă a opiniei publice.

II. ÎN LEGĂTURĂ CU COLABORAREA LA NIVEL PARLAMENTAR INTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor si senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să conlucreze activ şi permanent pentru adoptarea actelor normative din Programul legislativ, în scopul alinierii la reglementările Uniunii Europene.

2. Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor va desemna din conducerea sa un deputat care va avea consultari săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu deputatul reprezentând F.D.G.R., în vederea stabilirii priorităţilor şi punctelor de vedere coerente la proiectele de legi aflate în dezbaterea Parlamentului. Cei doi deputaţi vor realiza un

schimb de informaţii şi documente în legătură cu diverse proiecte de acte normative.

3. La nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, deputaţii reprezentând cele două formaţiuni politice vor asigura conlucrarea strânsă şi eficientă în discutarea şi aprobarea operativă a proiectelor de acte normative.

4. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor şi senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să colaboreze susţinut, în cadrul grupurilor de prietenie precum şi în cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai R.F. Germania şi Austriei, în vederea promovării intereselor ţării noastre în plan internaţional.

III. CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA GUVERNULUI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI SĂU DE GUVERNARE.

1. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină Executivul în aplicarea Programului său de guvernare – adoptat de Parlamentul României, a Planului de acţiuni 2002, precum şi a strategiilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional, regional şi local.

2. În domeniul accelerării reformei economice, PSD şi F.D.G.R. vor lua măsurile guvernamentale şi parlamentare necesare pentru asigurarea creşterii economice susţinute.

Se va analiza gradul de fiscalitate şi în baza programului de guvernare se vor căuta soluţiile de reducere a acestuia.

Se va accelera ritmul privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din industrie şi agricultură.

Va fi demarat procesul de restructurare temeinică a sectorului energetic.

Se va acţiona pentru reducerea blocajului financiar existent în economie.

Se va analiza posibilitatea ca la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2003 un anumit procent din cota ce va fi aprobată de Parlament drept cheltuială deductibilă din impozitul pe profit, să poată fi orientat pentru sprijinirea unor instituţii sau activităţi culturale, de învăţământ, religioase, de binefacere, asociaţii sportive.

Vor fi sprijinite întreprinderile mici şi mijlocii prin asigurarea de resurse financiare pentru a accede la diferite programe, de exemplu prin fundaţiile F.D.G.R.

– Cele două formaţiuni vor susţine înfiinţarea Agenţiei Române pentru Investiţii.

– Vor fi sprijinite investiţiile acordându-se o atenţie deosebită investiţiilor străine, mai ales a celor care au la baza capital german sau austriac.

 • –  Vor fi sprijinite investiţiile în construcţiile de locuinţe.
 • –  Va fi amendată legislaţia în domeniul contractelor comerciale în scopul întăririi responsabilităţii părţilor contractante.- Se va finaliza proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (decembrie 2002).3. Părţile semnatare vor acţiona pentru finalizarea procesului de retrocedare a proprietăţilor.– Pe baza unui program naţional, se va acţiona pentru încheierea, în linii generale, a înmânării titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi fondul forestier până la 31 decembrie 2002. Membrii comunităţii germane vor fi trataţi nediscriminatoriu. Pământul va fi retrocedat în natură; doar unde acest lucru nu este posibil se va recurge la despăgubire.- Se va adopta Legea privind acordarea de despăgubiri pentru imobilele solicitate şi care nu pot fi restituite în natură conform prevederilor Legii nr.10/2001 (octombrie 2002) ţinând seama si de punctul de vedere al F.D.G.R. exprimat in cadrul unor consultări prealabile.4. În domeniul descentralizării administraţiei publice, Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România vor acţiona pentru continuarea măsurilor de descentralizare după cum urmează:- Se vor acorda resurse financiare suficiente autorităţilor locale pentru a putea asigura calitatea serviciilor şi funcţionarea instituţiilor care au trecut în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.- Se va continua susţinerea echitabilă din bugetul de stat a unităţilor administrativ-teritoriale locuite de minorităţile naţionale. În acest sens ministerele de resort vor sprijini proiectele de infrastructură şi alte proiecte pentru aceste zone.

· Se va continua majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit destinate finanţării consiliilor locale.

 

· Se va mări, în continuare, procentajul sumelor rămase la nivelul autorităţilor publice locale din impozitul de venit şi din alte surse, prin legea anuală a bugetului de stat.

Se va finaliza aplicarea prevederilor Legii nr.213/1998

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu referire la patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale (30 iunie 2002).

Se va monitoriza modul de aplicare a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a normelor metodologice.

Se vor lua măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor art.38 lit. „u” din Legea nr.215/2001 privind acţiunea de atribuire sau de schimbare de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes public local.

Se va abroga Decretul-Lege nr.100/1990.

Se vor stabili competenţe pentru autorităţile publice locale în atribuirea sau schimbarea denumirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

F.D.G.R. va continua sa intermedieze programe de parteneriate locale si regionale intre localităţi din România, Germania şi Austria.

5. PSD şi F.D.G.R. vor acorda o atenţie specială protecţiei sociale.

Se va acţiona consecvent pentru aplicarea prevederilor Legii privind venitul minim garantat.

Se va asigura implementarea corectă a Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.

Se va asigura indexarea diferenţiată a pensiilor, acordându-se prioritate pensiilor mici.

Se va continua procesul de recorelare a pensiilor pentru diminuarea dezechilibrelor acumulate din anii anteriori.

Se va stabili şi plata pensiei într-un termen cât mai scurt de la data depunerii cererilor de pensionare.

Se va asigura susţinerea din punct de vedere instituţional si financiar a căminelor-spital realizate şi întreţinute cu sprijin german şi austriac (ex Adam Müller Guttenbrunn Timisoara; Dr Carl Wolff Sibiu etc.)

Se va crea un sistem mai avantajos de creditare pentru tinerii absolvenţi în vederea obţinerii unei locuinţe.

În domeniul sănătăţii, PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea strategiilor şi programelor naţionale de îmbunătăţire efectivă a stării de sănătate a populaţiei:

– F.D.G.R. va continua sa susţină reforma sistemului sanitar din România prin continuarea campaniei de strângere de fonduri din spaţiul german si intermedierea unor programe de schimb de experienţă pe diferite planuri;

În domeniul învăţământului, PSD şi F.D.G.R. stabilesc următoarele:

Susţinerea şi dezvoltarea cadrului instituţional al învăţământului, pe specialităţi şi niveluri de instruire – primar, gimnazial, liceal şi universitar.

Continuarea procesului de descentralizare şi de dezvoltare a autonomiei instituţionale.

Corelarea obiectivelor generale ale învăţământului cu cerinţele reale ale pieţei forţei de muncă.

În învăţământul superior:

– Se va încuraja înfiinţarea de noi linii de studii in limba germană la Universităţile de stat din România, cu respectarea prevederilor Legii învăţământului;

F.D.G.R. se angajează sa:

– intermedieze colaborări intre universităţi romane si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate studenţilor români în Germania si Austria,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continua pentru cadre didactice universitare in Germania si Austria.

În învăţământul preuniversitar:

· În cadrul învăţământului de stat, conform art.121 din Legea învăţământului şi în spiritul recomandărilor specifice ale Consiliului Europei se va asigura studierea limbii germane, în funcţie de solicitările concrete şi reale.

· La reorganizarea reţelei şcolare se va lua în considerare şi părerea specialiştilor care reprezintă interesele minorităţilor naţionale. Nu se va reduce numărul claselor, secţiilor şi unităţilor cu limbă de predare germană şi se vor căuta modalităţi de

extindere în continuare a unităţilor cu limbă de predare germană.

· Se va asigura prezenţa specialiştilor din rândul minorităţilor naţionale la procesul de elaborare a reglementărilor privind reforma învăţământului.

· Se va acorda sprijinul financiar necesar, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării precum si a Ministerului Informaţiilor Publice, privind elaborarea şi editarea manualelor şcolare din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale.

– F.D.G.R. se angajează să:

– intermedieze colaborări intre unităţi de învăţământ române si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate elevilor romani in Germania si Austria, sa intermedieze colaborări intre şcoli romane si germane, respectiv austriece,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continuă pentru cadre didactice preuniversitare din învăţământul cu limbă de predare maternă germană în Germania şi Austria;

– să acţioneze pentru continuarea programelor de sprijinire a învăţământului în limba maternă – germană – de către guvernele Germaniei şi Austriei prin detaşarea de cadre didactice în România;

F.D.G.R. va continua sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ cu predare in limba germană din fonduri alocate de către statul german, respectiv austriac, sau persoane juridice si fizice din cele doua state.

PSD va sprijini integrarea completă a Centrului de perfectionare a cadrelor didactice de la Medias ca o structura a MEC, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta.

8. În domeniul mass-media, PSD şi F.D.G.R. convin următoarele:
– PSD va susţine demersurile F.D.G.R. in sensul păstrării sau eventual

extinderii emisiunilor radio-TV in limba germană;

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va analiza şi soluţiona dezvoltarea reţelelor de antenă în perspectiva interconectării programelor de radio şi televiziune în limba germană, astfel încât să se realizeze o coerenţă sporită a acestora la nivel local şi regional.

– Se va asigura dezvoltarea şi extinderea reţelei terestre de emisie a TVR 2 pentru a putea fi recepţionată în toate judeţele ţării.

– PSD va sprijinii F.D.G.R. in susţinerea unicului cotidian de limbă germană din România – Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.

9. PSD şi F.D.G.R. vor colabora şi în alte domenii importante, astfel:

 • –  Se vor lua măsuri pentru sprijinirea cultelor religioase în ceea ce priveşte conservarea, în condiţii optime, a lăcaşelor de cult, acordarea de asistenţă financiară şi urgentarea retrocedării unor clădiri care au aparţinut cultelor religioase. Imobilele incluse în ordonanţe de urgenţă, vor fi puse în posesie.
 • –  Se va asigura înfiinţarea cât mai urgentă a structurilor instituţionale privind aplicarea Legii pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare, cu participarea în structurile acestora a unor reprezentanţi ai minorităţii germane.
 • –  Se va înfiinţa Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale; în cadrul acestui institut se vor coopta si un număr de specialişti la propunerea F.D.G.R. (31 iulie 2002).
 • –  Se va ratifica într-o formă adecvată „Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare” (31 decembrie 2002).
 • –  Se va asigura finanţarea echitabilă a editurilor şi publicaţiilor în limbile minorităţilor naţionale, precum şi a evenimentelor culturale.
 • –  Se va asigura prezenţa cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în funcţiile decizionale ale structurilor instituţionale atât la nivel naţional cât şi la nivel local, acolo unde comunitatea germanăare o pondere semnificativă.
 • –  Se va înfiinţa un institut de etnografie care are drept scop cercetarea istoriei, obiceiurilor şi celorlalte aspecte legate de minoritatea germană din România.
 • –  Se va analiza punerea la dispoziţie F.D.G.R. a unor sedii în regim de închiriere cu posibilitate de cumpărare ulterioară (de ex. la Galaţi, Piatra-Neamţ, Craiova).
 • –  Se va clarifica statutul unor muzee de importanţă pentru minoritatea germană (de. ex. Petreşti, jud. Satu Mare) şi se vor continua investiţiile începute în acelaşi domeniu (de. ex. muzeul Carei, jud. Satu Mare)
 • –  în cazul Sibiului, primarul va fi sprijinit în toate demersurile pe care le iniţiază în interesul municipiului Sibiu. Acest punct va fi detaliat cu organizaţia PSD locală.

 

IV. ÎN LEGĂTURĂ CU CONLUCRAREA PSD – F.D.G.R. LA NIVEL JUDEŢEAN.

1. Pe baza şi în spiritul colaborării pozitive dintre PSD şi F.D.G.R. la nivel naţional, filialele judeţene ale celor două formaţiuni (acolo unde este cazul) vor încheia, în termen de 30 de zile, protocoale proprii privind conlucrarea pe perioada 2002 – 2003 la nivel judeţean şi local.

– Aceste protocoale la nivel judeţean se vor încheia numai cu acordul prealabil al Comisiei de Evaluare a Protocolului la nivel naţional.

2. PSD şi F.D.G.R. cer tuturor filialelor judeţene să realizeze o bună conlucrare în plan teritorial, iar consilierii locali şi judeţeni să adopte hotărâri în conformitate cu legile ţării şi în interesul contribuabilor din localităţile respective.

3. PSD şi F.D.G.R. cer autorităţilor locale să adopte măsuri pentru:
– Stabilirea unor priorităţi de restaurare a monumentelor istorice care

reprezintă valori importante ale culturii germane din România.

4. Conducerile filialelor PSD şi F.D.G.R. din judeţe au obligaţia de a se întâlni trimestrial sau dupa caz la cererea uneia dintre parti, împreună cu conducerile administrative şi parlamentarii din judeţele respective pentru a analiza şi stabili priorităţile judeţelor.

5. Părţile semnatare vor solicita filialelor lor judeţene să se implice serios pentru determinarea consiliilor locale şi primarilor să-şi facă datoria potrivit mandatului încredinţat, să asigure apropierea administraţiei faţă de cetăţean, să crească calitatea şi operativitatea serviciilor publice faţă de contribuabili.

V. CU PRIVIRE LA EVALUAREA REALIZĂRII PREVEDERILOR PROTOCOLULUI PE PERIOADA 2002 – 2003.

1. PSD şi F.D.G.R. hotărăsc să înfiinţeze Comisia de Evaluare a protocolului alcătuită din câte 5 reprezentanţi ai fiecărei părţi a celor două formaţiuni politice.

– Comisia de Evaluare a Protocolului, condusă de 2 copreşedinţi, se va întruni trimestrial şi va dezbate problemele legate de îndeplinirea obiectivelor incluse în prezentul Protocol.

– Cu ocazia analizei colaborării la nivel local, vor fi invitaţi şi reprezentanţii organizaţiilor teritoriale respective.

2. Comisia de Evaluare va informa lunar conducerile executive ale PSD şi F.D.G.R. în legătură cu stadiul şi modul de soluţionare a obiectivelor cuprinse în Protocol.

3. La nivelul judeţelor care încheie protocoale între filialele PSD şi F.D.G.R. se vor constitui comisii de evaluare la nivel judeţean.

4. F.D.G.R. va sprijini, în continuare, toate demersurile parlamentare şi guvernamentale care accelerează integrarea României în Uniunea Europeană şi în NATO.

5. P.S.D. se angajează să consulte de fiecare dată, în prealabil, Forumul Democrat al Germanilor din România în problemele majore de politică internă şi externă a României.

6. Părţile semnatare vor analiza, semestrial, la nivelul conducerilor celor două formaţiuni politice, obiectivele cuprinse în Protocol – pe baza informărilor prezentate de către Comisia de Evaluare, stabilind măsurile care se impun.

Încheiat la Bucureşti , în data de 13 iunie 2002.

4 Comments

 1. aleman florin 27 octombrie 2020 la 9:59 pm - Raspunde

  Tradatorul de nastase .In acelas an la tradat si pe MARESALUL ION ANTONESCU

 2. aleman florin 27 octombrie 2020 la 9:52 pm - Raspunde

  Tradatorul de nastase .Tot el la tradat si pe MARESALUL ION ANTONESCU

 3. nea nae 27 octombrie 2020 la 5:55 pm - Raspunde

  o porcarie de acord, miezul este clarificarea structurilor juridice pt pregatirea autonomiei Transilvaniei.

 4. gmbplay 26 octombrie 2020 la 5:02 pm - Raspunde

  Protocol semnat intre doi politruci ady&joha si doua grupari de ticalosi .Exista vreo reactie a nationalistilor din acele timpuri ? Dar din vremea usl ?

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Go to Top