1
RĂDĂCINILE ECUMENISMULUI ŞI RIDICAREA LUI ANTIHRIST
de Ieromonahul Vasilisc Hristea

 

MĂRTURIA ISTORICĂ A BISERICII
Cînd ţăranul îşi ară ogorul său şi seamănă în el grîul cel bun, vede după o vreme începînd să
răsară seminţele. Dar odată cu ele încep a se ivi, ici-colo pe ogor, şi alte buruieni străine de felul
celor semănate de el. Mai tîrziu, crescînd grîul, odată cu el cresc şi acele buruieni străine, şi cu
vremea încep a se arăta cine sunt: unele neghine, altele pălămizi, altele spini, şi dacă nu va avea
grijă să le plivească şi să le smulgă la vreme, în vremea secerişului cu prea puţin folos se va
alege. Aşa, foarte cu asemănare s-a întîmplat şi se întîmplă şi azi cu ţarina Bisericii lui Hristos,
adică întreaga suflare creştin-ortodoxă.
Grîul cel bun adică cuvîntul Evangheliei, încredinţat ţăranului adică păstorilor Bisericii
Ortodoxe, este semănat peste toată lumea. Dar neghinele celui rău, semănate de oamenii
diavolului noaptea, adică învăţăturile mincinoase sau ereziile, neînlăturate la vreme, caută să se
înmulţească şi să înlocuiască învăţătura curată a lui Hristos. Cu cît trîndăvia sau necunoaşterea
ţăranului e mai mare, cu atît se pîrguiesc nestingherite şi neghinele cele rele şi otrăvitoare, ce
prin mulţimea lor mai apoi ajung să umbrească cuvîntul şi învăţătura bisericii din care-şi
hrănesc sufletele ortodocşii.
Aşa de pildă, prima sămînţă a neghinei celei rele a fost Simon Magul, care în necredinţa sa
a voit cu arginţi să cumpere de la Sfinţii Apostoli darul Sfîntului Duh, spre a face şi el minuni şi
tămăduiri, patimă care dăinuie pînă astăzi şi poartă numele de simonie. Tot în vremea aceea a
apărut şi buruiana nemernicilor iudei ce încreştinaţi fiind, cereau cu stăruinţă a se respecta
obiceiuri din legea mozaică de care tocmai se lepădaseră, întoarcere la iudaism ce o aflăm şi
astăzi în unele ritualuri ale sectelor protestante.
Pe măsură ce buruienile blestematelor erezii au început a creşte, a se îndesi şi a înăbuşi
sămînţa cea bună şi curată a Evangheliei lui Hristos, Biserica a ridicat împotrivă pe sfinţi drept
scut de apărare, care s-au adunat de-a lungul vremii în Şapte Soboare a Toată Lumea. La aceste
Adunări ale Ortodoxiei, Sfinţii Părinţi au grăit cu biruinţă împotriva ereticilor ce se numeau pe
sine creştini dar nu mărturiseau ortodox învăţătura de credinţă, blestemîndu-i deopotrivă cu
evreii şi păgînii. Da, Biserica lui Iisus Hristos cea dreptmăritoare de la Răsărit are aceşti şapte
stâlpi nezdruncinaţi pe care s-a zidit duhovniceşte, adică cele şapte Sinoade Ecumenice, a toata
2
lumea. Cel dintâi a fost la anul 325 în Niceea Bitiniei în timpul Sfinţilor împăraţi Constantin şi
Elena. Iar Sinodul al VII-lea Ecumenic din anul 787 s-a făcut pentru cinstirea sfintelor icoane
unde 479 de Sfinţi Părinţi au dat anatemei pe toţi ce au îndrăznit şi vor mai cuteza a ridica hule
împotriva sfintelor icoane.
Dintre cei mai înverşunaţi hulitori amintim aici pe netrebnicul preot ce nu recunoştea
dumnezeirea lui Hristos, numitul Arie, părintele de mai apoi a tot umanismul european, pe
nevrednicul arhimandrit Eutihie pe ale cărui erezii împotriva firii Mîntuitorului şi astăzi se
zidesc mincinoasele biserici ale copţilor, melchiţilor, armenilor şi persanilor. Ce să mai
pomenim despre anatemizarea tuturor mulţimilor de împăraţi şi ierarhi ai vremii care prin
lepădări de învăţătura ortodoxă au ajuns hulitori ai Maicii Domnului şi sfintelor icoane?
Spre înţelepţirea tuturor celor ce vor urma întru adevăr Calea Ortodoxiei, Sfinţii Părinţi
adunaţi la cele Şapte Soboare au întocmit legi bisericeşti numite Sfinte Canoane pe care le-au
pus drept cîrmă a Bisericii, dreptare sfinte ce şi astăzi îşi păstrează în Biserică aceeaşi tărie şi
valabilitate, după cum Sfîntul Fotie cel Mare grăieşte: „Există doar o singură Biserică a lui
Hristos, apostolească şi sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două. Iar celelalte sunt
sinagogi ale celor ce viclenesc şi sinod al răzvrătiţilor. Este nevoie să păzeşti toate fără nici o
poticneală şi, mai presus de toate, cele ale credinţei. De te-ai depărta cîtuşi de puţin,
păcătuieşti păcat de moarte… Şi toţi câţi păzesc cele pe care fie unul dintre Părinţi le-a scris,
fie un sinod local le-a statornicit, au dreapta judecată.”. Şi peste toate Soborul VII întăreşte:
„Să nu faceţi nici inovaţie, nici omitere în Predania pe care am păzit-o cu evlavie până acum.
Deoarece toţi câţi s-au păstrat înlăuntrul Sfintei Biserici Ortodoxe, nu au primit nici adaosuri,
nici omiteri. Şi cu mare pedeapsă va fi condamnat cel ce va face fie adăugiri, fie omiteri.”
DEZBINAREA CEA MARE
Am văzut mai înainte cum toţi ereticii au dus luptă de dezbinare a turmei Bisericii prin
răstălmăcirea scripturilor şi aducerea de păreri noi, pline de înşelare, pe care le credeau
adevăruri.
Aşa s-a întîmplat şi la anul 1054, vreme în care s-a petrecut desprinderea de Biserica
Ortodoxă a întregului Apus latinesc în frunte cu papa Romei. De atunci, papa s-a proclamat
singur întîiul „sfînt părinte”, om infailibil fără de păcat înaintea căruia Biserica trebuia să se
3
supună, iar din această prea mare mîndrie drăcească a început să aducă schimbări învăţăturii
apostolice al cărei următor se credea.
Atunci Hristos Dumnezeu nu i-a mai răbdat îndărătnicia şi trufia omenească şi l-a tăiat din
via Sa după cuvîntul Apostolului Pavel rostit în Epistola către Timotei: „Căci va veni o vreme
când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi
învăţători după poftele lor şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.”
(II Timotei 4.3-4)
Pînă astăzi, învăţăturile greşite ale unui om ce şi-a întemeiat o biserică fără Hristos sunt
ţinute de întregul Apus, o întreagă omenire ce se crede mînuită prin omul-papă. Urmînd
primului papă ce a strîmbat prin filioque Crezul întocmit de Sfinţii Părinţi la primul Sobor al
Creştinătăţii, TOŢI papii de mai apoi nu au renunţat la această eretică înnoire, ba mai mult, au
modificat data prăznuirii Sfintei Învieri, au introdus slujirea cu azimă ca evreii, botezul este
făcut prin stropire nu prin afundare. Toate aceste şi multe alte hule aduse dreptei credinţe au
depărtat de la catolici harul Duhului Sfînt.
Închipuit ca primul om al creştinătăţii, ales de Hristos pentru a stăpîni lumea, papa şi
urmaşii lui au trecut prin sabia cruciaţilor întreaga ortodoxie. Şi prin aceasta au arătat cum
singuri s-au despărţit de Una Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească Biserică Ortodoxă a lui
Hristos. Iar din frică sau neştiinţă, poporul latinesc şi apoi toţi apusenii l-au urmat pe omul-papă
în greşeala lui.
Dimpotrivă, ortodocşii s-au depărtat grabnic de el şi au mărturisit dreapta credinţă,
deoarece un episcop – fie el patriarh ori papă – încetează a mai fi episcop din clipa în care a
încetat a mai fi ortodox, după cum întăreşte şi Sfântul Isidor Pelusiotul (n.360): “Acei care
cutează să scoată sau să adauge ceva la cuvintele inspirate de Dumnezeu, suferă de o boală
sau alta: ori nu cred că Dumnezeiasca Scriptură a fost insuflată de Duhul Sfînt, ceea ce îi arată
necredincioşi, ori se cred mai înţelepţi decît Sfîntul Duh, şi asta înseamnă că sunt smintiţi”
(Migne 78 A). Iar Sfîntul Vasile cel Mare (+380) adaugă: „Vădita necredinţă a ereticilor ne
vatămă puţin. Cu toate acestea, cei ce poartă piele de oaie şi se prezintă pe dinafară cu chip
paşnic, sfîşie dinlăuntru oile cele înţelegătoare ale lui Hristos şi vatămă mult, înşelîndu-i pe cei
mai simpli. Aceştia sunt mai periculoşi şi greu se apară cineva de ei. Ce lucruri îndrăzneţe nu
au făcut aceşti înnoitori? Din aceasta pricină, i-a despărţit Biserica, deoarece ei s-au rupt de
dreptmăritori şi au făcut mincinoasă adunare. Totuşi, trebuie să cunoaşteţi că, prin harul lui
Dumnezeu, nu sunteţi singuri, ci aveţi pe Sfinţii Părinţi împreună cu voi care apără Ortodoxia,
sfinţi care au alcătuit la Niceea evlavioasele dogme ale Credinţei. Crimă este nepăzirea
Predaniilor Părinţilor. Să ne luptăm pînă la sfîrşit nu pentru averi, nu pentru slavă, ci pentru a
dobîndi de obşte comoara credinţei sănătoase şi să rămînem luptîndu-ne pentru adevăr.”
4
Toate inovaţiile umano-papiste în învăţătura şi cultul Bisericii au fost rădăcinile din care s-a
zămislit o şi mai grozavă prăpădenie: idolatria omului, închinarea la omul-zeu, adică
umanismul, temelia de mai apoi a tuturor înşelărilor contemporane.
5
ECUMENISMUL ŞI IDOLUL UMANIST
Învăţătura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu-Omului Hristos, rostită de către Sfinţii Apostoli,
de către Sfinţii Părinţi şi de către Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este următoarea: Ereziile nu
sînt Biserică şi nici nu pot fi Biserică. Pentru aceea în aceste false Biserici nici nu pot exista
Sfinte Taine, şi mai cu seamă Taina Împărtăşirii – această Taină a Tainelor; fiindcă tocmai
Sfînta Împărtăşire este totul şi toate în Biserică, adică Însuşi Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.
Întîiul Apostol în Epistola către Tit, cu puterea pe care a primit-o de la Hristos DumnezeuOmul, dă poruncă: De omul eretic, după prima şi a doua sfătuire, desparte-te (Tit 3:10). Acela
deci, care nu numai că nu se desparte de „omul eretic”, ci-i dă aceluia şi pe Domnul Însuşi, în
Sfînta Împărtăşire, se mai găseşte oare în sfînta credinţă apostolică şi dumnezeiască?
Răspunde Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli ce porunceşte cu glas de tunet: „Episcopul, sau
preotul, sau diaconul, care numai s-a rugat cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit
lor să lucreze ceva ca şi clerici, să se caterisească.” Iar Canonul 65 al Sfinţilor Apostoli
hotărăşte: „Dacă vreun cleric sau mirean intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se
roage, să se caterisească şi să se afurisească.”
În timpul vremurilor Apostolice, Apostolul Pavel dezvăluia în Epistola către Tesaloniceni
că deja „taina fărădelegii se şi lucrează” (II Tesaloniceni 2:7). Aceasta taină ticăloasă era
planul secret al diavolului pentru o noua cădere a omului şi pentru apostazia creştinilor. Am
văzut cum această vicleană lucrare împotriva creştinilor a fost făptuită de duşmanul omenirii
mai ales prin erezii săgetate asupra dreptei credinţe Ortodoxe, singura credinţă prin care
oamenii devin membrii ai Bisericii şi sunt mîntuiţi întru Hristos.
Sfântul Vasile cel Mare scrie că cel viclean foloseşte următoarea tactică: a văzut
blestematul că propovăduirea Scripturii s-a ridicat din Răsărit şi de acolo s-a răspândit către
Apus si restul lumii, prin urmare a sădit seminţele apostaziei tot în ţinuturile din Est şi de acolo
a izbutit să le împrăştie în restul lumii.
In Răsărit aceste erezii au fost învinse, Ortodoxia a triumfat şi această biruinţă o prăznuim
în Duminica Ortodoxiei. In Apus, totuşi, oamenii au fost înfrânţi. Au stat împotriva Ortodoxiei
şi au căzut pradă ereziei papismului. Au părăsit corabia Bisericii Ortodoxe şi au vîslit în larg,
cîrmuiţi de un om, departe de învăţătura curată a lui Hristos.
6
Catolicismul s-a ridicat prin respingerea şi înlocuirea învăţăturii ortodoxe despre Biserică,
latinii proclamînd dogme eretice despre întîietatea şi negreşelnicia papei, adică a omului
pămîntesc, contrar Sfintei Scripturi care aminteşte in prima Epistolă a Sfîntului Apostol Ioan (I
Ioan 1:8,10): Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru
noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul Lui Hristos nu este întru noi.
Sfîntul Iustin Popovici spune cum din această erezie latină ce a devenit universală s-au
născut şi se nasc fără încetare alte erezii: Filioque, scoaterea epiclezei adică a chemării
Sfîntului Duh la Sfînta Liturghie, introducerea harului creat, azimele, purgatoriul, cumpărarea
de merite prisositoare, învăţătura scolastică privitoare la mîntuire şi viaţă, papo-centrismul,
„sfînta” inchiziţie, indulgenţele, uciderea păcătosului pentru păcatul săvîrşit, iezuitismul,
politizarea clerului, laicizarea administrativă şi tot umanismul social.
Dezbinarea şi despărţirea umanistă eretică între dragoste şi adevăr este ea însăşi o dovadă a
lipsei credinţei în Hristos Dumnezeu-Omul şi a pierderii cumpenei şi gîndirii sănătoase
duhovniceşti. Pentru aceasta Sfîntul Pavel ne atenţionează în Epistola către Coloseni: Luaţi
aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania
omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (Coloseni 2:8).
Dar cea mai clară mărturie a dezbinării adusă Bisericii Ortodoxe de papism este însăşi
dezbinarea catolicismului în miile de culte protestante contemporane. Protestantismul este cea
mai apropiată şi credincioasă odraslă a papismului, care prin gîndirea sa profund neortodoxă se
aruncă din erezie în erezie şi se îneacă fără încetare în feluritele otrăvuri ale rătăcirilor eretice.
Pe lîngă aceasta, trufia papistă şi nebunia „infailibilă” domnesc în chip desăvîrşit în sufletele
credincioşilor protestantismului, pustiindu-le. În principiu, orice protestant este un papă de sine
stătător, preot infailibil în toate chestiunile de credinţă; iar lucrul acesta duce totdeauna dintr-o
moarte duhovnicească în alta, al căror sfîrşit este iadul.
Tot Sfîntul Iustin Popovici ne învaţă că numele de obşte pentru creştinismele mincinoase,
pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene este ecumenismul. În el se află cu inima lor
toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase,
toate aceste biserici mincinoase, nu sînt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor
evanghelic de obşte este acela de „a-tot-erezie” – pan-erezie. De ce? Fiindcă, de-a lungul
istoriei, feluritele erezii tăgăduiau sau sluţeau anume însuşiri ale Dumnezeu-Omului Domnului
Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi
7
pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între
papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este „legiune”.
Aşa stînd lucrurile, ecumenismul papisto-protestant, cu biserica sa mincinoasă şi cu
creştinismul său mincinos, nu are ieşire din moartea şi din chinul său, dacă nu se va pocăi din
toată inima înaintea Dumnezeu-Omului, Domnul Hristos, şi a Bisericii Lui Ortodoxe. Pocăinţa
este leacul pentru orice păcat, leacul dat fiinţei omeneşti, celei după chipul lui Dumnezeu, de
către singurul iubitor de oameni.
Pentru aceasta, potrivit cu cugetul Bisericii soborniceşti a lui Hristos şi cu întreaga Predanie
ortodoxă, Biserica Ortodoxă nu îngăduie existenţa altor Taine în afara ei, nici nu le socoteşte
Taine, pînă la venirea prin pocăinţă din „biserica” eretică, adică dintr-o biserică mincinoasă, în
Biserica Ortodoxă a lui Hristos. Cîtă vreme cineva rămîne în afară de Biserică şi nu va
recunoaşte toate învăţăturile de credinţă ortodoxe, unul ca acesta este pentru Biserică eretic şi,
în chip de neocolit, se găseşte în afara împreună-unirii mîntuitoare: Fiindcă ce părtăşie poate fi
între dreptate şi nelegiuire? Ce părtăşie poate să fie între lumină şi întuneric? (2 Corinteni
6:14) după cuvintele Sfîntului Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni.
Toţi Sfinţii Pãrinţi strigã într-un glas: de la Rãstignire Biserica s-a fãcut jertfitoare, de la
Înviere Biserica este biruitoare, şi de la Cincizecime Biserica este desãvîrşit-mîntuitoare. Numai
Biserica Ortodoxã reuneşte toate aceste harisme, cãci numai ea este Biserica cea Una, Sfîntã,
Soborniceascã şi Apostoleascã, de la Întemeietorul şi Capul ei – Iisus Hristos. Numai Biserica
Ortodoxã a biruit veacurile neatinsã, nepãtatã şi neîntinatã, numai Biserica Ortodoxã a dãruit
lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, numai Biserica Ortodoxã va fi singura ce va purta rãzboi
împotriva falselor biserici ce vor încerca sã o uzurpe.
GLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST
Astăzi, în rătăcirea duhovnicească care pe toţi ne pătrunde, a căuta şi a păzi adevărul în cele
despre mîntuire este din ce în ce mai anevoios. Adevărul este persoana lui Iisus Hristos
Dumnezeu-Omul. Pe acest Adevăr Întrupat, omul modern, „omul nou” nu îl mai primeşte, îl
reinterpretează după norme umanist-raţionaliste, căutîndu-l în puhoiul de filozofii, doctrine,
studii, ştiinţe, experimentări etc., croindu-l după chipul şi asemănarea lui decăzută.
„Ispita neamului celui de pe urmă a şi sosit mai grozav acum” – grăieşte Sfîntul Ioan Iacob
Hozevitul (+1960) – „cu apropierea venirii lui Antihrist, încît ameninţă să-i piardă şi pe cei
8
aleşi. Şi nu-i atît de primejdioasă ispita care vine de la vrăjmaşii lui Dumnezeu, de la atei, de la
cei cu grija numai la cele pămînteşti sau de la cei destrăbălaţi care nu pot uşor să vatăme pe
Creştini. Pericolul vine de la fraţii cei mincinoşi, care sînt duşmani ascunşi, cu atît mai
primejdioşi, cu cît cred că sînt fraţi curaţi. Predică şi ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată şi
prefăcută după placul lumii acesteia şi a stăpînitorului acestei lumi. Predica lor e ca o hrană
care a început să se strice şi, în loc să hrănească, otrăveşte pe cei care o mănîncă. Ei aduc
tulburare în rîndurile Creştinilor. Aceştia sînt ispita cea mare a neamului celui de pe urmă.
Despre ei a profeţit Domnul că vor fi în veacul cel de apoi: «Mulţi vor veni întru numele Meu şi
pe mulţi vor înşela» (Matei 24:5). Vorbesc şi fraţii mincinoşi de sfînta şi prea-dulcea
Ortodoxie, de dragoste, de curăţie, pentru fapta bună, de smerenie, de unire şi de virtute, şi
ajută obştile creştineşti. Cît e de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine
au înaintea lor! Cît e de uşor să fie atraşi de ideile lor cele filosofice şi să îi creadă. Dacă
răscoleşte cineva adînc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru
Dumnezeu, ci închinarea la un idol care se numeşte OM”.
În anul 1906 în mediile protestante, ia fiinţă aşa numitul Consiliu Ecumenic Mondial cu
scopul de a uni toate religiile lumii pe baza dialogului şi principiilor democratice de libertate,
egalitate şi frăţietate.
Să nu ne lăsăm amăgiţi. Există şi un „dialog al minciunii”, atunci cînd cei care dialoghează
se înşeală, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, unii pe alţii. Un astfel de dialog este insuflat de diavolul,
căci mincinos este şi părintele minciunii (Ioan 8:44). Următori răului sunt toţi împreunălucrătorii, cei de bună voie sau fără de voie, cînd ei voiesc să făptuiască binele lor cu ajutorul
răului, să ajungă la „adevărul” lor cu ajutorul hulitoarelor minciuni. Nu există „dialog al
dragostei” fără dialogul adevărului. Altminteri, un altfel de dialog e nefiresc şi mincinos. De
aceea şi porunca purtătorului de Hristos Apostol cere: Dragostea să fie nefăţarnică (Romani
12:9).
Dar toţi care vorbesc de unire nu au înţeles de ce Hristos a venit în lume. Ei cred că
Dumnezeu a venit ca să predice un mesaj etic şi artificial ca al lor, că El a venit ca să ne înveţe
cum să trăim în lume ca buni cetăţeni. Ei vor ca aici să le fie pământul făgăduinţei câştigat prin
respectarea regulamentară a Legii lui Dumnezeu. Acei falşi „creştini” ce vorbesc de „regate
creştine”, „naţiunea lui Dumnezeu”, „creştinism mondial”, „creştinism democratic”, „unirea
bisericilor”, nu-şi dau seama cât de mult aşteptările lor se aseamănă naţionalismului mesianic al
9
evreilor sionişti care l-au vrut pe Hristos ca împărat al lumii. Aceştia toţi – numiţi dezbinători -,
nu-l vor pe Hristos aşa cum este, nu-l vor pe acel Hristos care a refuzat prefacerea pietrelor în
pâini. Ei nu vor un Hristos umil şi ascuns, departe de puterea lumii, un Hristos care să ceară
celor ce-I urmează doar smerenie şi răstignirea în taină a suferinţei pe pământ. Ei vor un hristos
care să li se supună, un hristos care să-şi dorească împărăţia lumii.
Iertaţi-mă domnilor ecumenişti, dar aţi confundat conceptele. Sfîntul Nicolae Velimirovici
vă va spune că una este pacea socială şi politică, alta e împăcarea credinţelor. Şi una este
egalitatea în drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti, şi alta este egalizarea credinţelor. Creştinilor
li s-a poruncit cu stricteţe să fie milostivi faţă de toţi oamenii, fără deosebire de credinţă, dar,
în acelaşi timp, şi ţinerea cu stricteţe a credinţei lui Hristos. În calitate de creştin, vă puteţi
jertfi pentru cei de altă credinţă atît averea, cît şi viaţa, dar nicidecum şi adevărul lui Hristos –
fiindcă averea şi viaţa sunt proprietatea fiecăruia, iar adevărul lui Hristos, nu. Aici e piatra de
poticnire – în această lipsă de discernămînt. Din această lipsă de discernămînt a venit şi
confuzia din sufletul ortodocşilor ecumenişti.
Putem spune că secularizarea este cea mai mare primejdie pentru Biserică. Ea este aceea
care îi falsifică adevăratul duh, adevărata atmosferă. Desigur, trebuie să spunem din nou că ea
nu afectează Biserica, ci mădularele Bisericii, căci Biserica este adevăratul si Sfîntul Trup al lui
Hristos. De aceea ar fi mai bine să vorbim de secularizarea mădularelor Bisericii.
Uimitor, majoritatea ecumeniştilor ortodocşi doresc din toate puterile să dialogheze cu
eterodocşii, nu însă şi cu ortodocşii. Pe ortodocşii care dezaprobă deschiderile lor ecumeniste îi
caracterizează fanatici sau fundamentalişti, pentru a-i scoate din luptă. Uită însă сă fanatici nu
sunt doar antiecumeniştii radicali ce folosesc antiecumenismul ca să formeze grupări
schismatice, ci şi ecumeniştii radicali, cîtă vreme încearcă să impună perspectiva lor individuală
în Biserică, fără să se intereseze dacă aceasta exprimă învăţătura Sfinţilor Părinţi şi conştiinţa
Bisericii. Extremele se întîlnesc şi formează două feţe ale aceleiaşi monede. Foarte rar, sau
chiar niciodată, un teolog ortodox care dezaprobă felul în care se duc azi dialogurile ecumenice
este chemat să ia parte la acestea, şi dасă, din greşeală, ia parte, ecumeniştii se vor îngriji de
înlocuirea lui.
Dar nu trebuie să dezbatem prea mult pentru a ajunge la concluzia că demolarea din interior
a Ortodoxiei, adică a Bisericii lui Hristos, ar însemna de fapt distrugerea a însuşi
Creştinismului. Că, dacă nici una dintre bisericile actuale nu poate pretinde că este adevărata
10
Biserică a lui Hristos, atunci o combinare a lor nu va duce nici ea la alcătuirea acestei Biserici
unice, sau nu în modul şi în rostul în care a întemeiat-o Hristos. Şi dacă toate aceste Biserici
creştine nu există decît în măsura în care se pot raporta una la cealaltă, atunci nici o însumare a
lor nu va putea rezulta într-o Biserică absolută, căci o atare însumare va trebui si ea să se
raporteze la alte organizaţii „religioase”. Si iată cum ecumenismul „creştin” nu va putea să
sfîrşească decît în sincretismul unei religii mondiale. Căci, într-adevăr, acesta este scopul
nemărturisit al ideologiei de tip masonic, care inspiră si animă „Mişcarea Ecumenică”,
ideologie care, la ora actuală, a pătruns atît de adînc în conştiinţa celor care participă la aşazisul dialog ecumenic, încît pentru creştinismul denaturat de astăzi următorul pas logic care se
prefigurează este intrarea în comuniune cu religiile necreştine.
„Vine timpul, şi nu e departe – prooroceşte Sfântul Lavrentie al Cernigovului – când foarte
multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului, se vor repara, le vor reface nu
numai pe dinăuntru, ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile bisericilor cât şi ale
clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui
Faraon. Preotul nu va mai face misiune. Când se vor termina lucrările nu se vor putea
bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui Antihrist şi el va fi pus
împărat”.
Toţi credincioşii trebuie să înţeleagă că în viitor Biserica nu va mai fi ceea ce a fost în
vremurile de odinioară şi nici ceea ce ni se pare că este ea astăzi. Liturghiile vor continua să fie
ţinute şi bisericile vor fi pline de oameni, dar adevărata Biserică nu va mai avea nici o
legătură cu acele biserici ce astăzi aparţin ortodoxiei oficiale, legiferată şi promovată de
organele de stat, şi nici cu acei clerici ce şi-au vândut credinţa. Biserica va rămâne acolo
unde este adevărul şi va deveni din ce în ce mai greu de descoperit în anarhia duhovnicească ce
ni se pregăteşte. Ceea ce astăzi gândim, cunoaştem şi credem despre biserică, preot şi liturghie,
în viitor vor fi aşa de schimbate încât vor deveni simplă figuraţie, ecumenistă parodie. Şi
proorocia de mai sus continuă: „Luaţi aminte la toate cele ce vă spun căci totul se pregăteşte cu
mare viclenie. Toate bisericile şi toate mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de
bogăţii ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele. Antihrist va fi întronat ca împărat în marea
biserică din Ierusalim cu participarea clerului şi a patriarhului. Bisericile vor fi deschise, dar
creştinul ortodox trăitor nu va putea intra în ele ca să se roage, căci în ele nu se va mai aduce
jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată adunarea satanică.”
11
Pentru a nu cădea în aceste prăpăstii ale duhului, Sfântul Dorotei ne învaţă: „Nici o răutate
şi nici unul dintre eresuri, nici însuşi diavolul nu poate să înşele pe cineva, decât numai
dacă se preface în chipul faptei bune”. După cum şi Sfântul Apostol zice: „Că însuşi
diavolul se preface în înger de lumină”.
Ce vor trebui să facă ortodocşii atunci când îşi vor vedea episcopii în comuniune cu
ereticii? Aşadar, credincioşii trebuie să aibă curajul de a nu urma gloatele, rudele, vecinii sau
instinctul. Dintre ortodocşi, numai cei dreptcredincioşi vor continua lucrarea Sfântului Duh, vor
purta neruptă Tradiţia Ortodoxiei. Adevăraţii preoţi vor fi cei ce vor trăi, gândi şi învăţa aşa
cum Sfinţii Părinţi ar fi făcut-o. Totdeauna Hristos Dumnezeu va rândui prin puţinii aleşi ai Săi
ducerea mai departe a Crucii. Atunci vom vedea cum Biserica universală nu va sta în cei mulţi,
ci dimpotrivă, „turma cea mică” va alcătui desăvârşit deplinătatea Tainelor, Trupul Bisericii.
Credincioşii nu vor mai avea nevoie de administraţie ori de alte îngrădiri, pentru că acea unitate
ce va exista între ei va fi cel mai dumnezeiesc mod de a fi: împreună-pătimire pentru dreapta
credinţă şi cuminecarea din acelaşi Trup şi Sânge al lui Hristos, comuniunea în Duhul cel Sfânt.
Atunci lămurit vom vedea cum Sfânta Tradiţie Ortodoxă leagă pentru vecie Biserica luptătoare
cu Biserica primelor veacuri, cu Biserica biruitoare din ceruri. Aşa se va păstra adevărata
Biserică nevătămată, sub pogorîrea veşnică a Duhului Sfînt acolo unde este Ortodoxie. Iar unde
este adevărata Ortodoxie acolo este şi adevărata mîntuire.
Vorbind despre „dumnezeul” lumii moderne, Cuviosul Părinte Serafim Rose spune că
„omul modern [a creat] un nou dumnezeu, un dumnezeu modelat cît mai fidel după tiparul
noilor vremuri, preocupat de ştiinţă şi afaceri; de fapt una dintre intenţiile primordiale ale
gîndirii moderne a fost aceea de a confecţiona un asemenea dumnezeu”. Aşadar oamenii şi-au
schimbat nu doar gîndirea despre Dumnezeu, ei au schimbat însuşi „dumnezeirea” de care se
vor conduşi, născînd un „nou dumnezeu” care se deosebeşte vădit de Dumnezeul Vechiului şi
Noului Testament cunoscut şi iubit de creştini.
Acest „dumnezeu” nu reproşează făpturii încălcarea Scripturilor, nu mustră păcatul, nu
pedepseşte reaua credinţă, nu ceartă fărădelegea. Dimpotrivă, iubeşte împotriva adevărului,
uneşte împotriva dreptăţii, înlătură muceniceasca jertfelnicie în Hristos prin promovarea
împăcării cu rătăcirile necredincioşilor, îndrăgind global şi nivelator întreaga suflare. Nu
indispune, nu supără, nu deranjează. Nu cere şi nu impune un singur Domn şi Dumnezeu, un
singur crez, un singur botez, o singură învăţătură de credinţă, o singură Biserică, un singur
12
adevăr – viaţa şi moartea pentru Hristos. Acest „dumnezeu liberal” care îngăduie şi pune totul
mai presus de vieţuirea în dreapta credinţă şi de mîntuire, executînd conştiincios ceea ce cere
democraţia şi societatea, nu este Dumnezeul Apostolilor şi al Mucenicilor – Hristos Cel
Răstignit şi Înviat – Adevărul veşnic. Este vicleana marionetă care, supunîndu-se orgoliului
îndreptăţirii şi revendicărilor, reformelor, inovaţiilor şi tuturor capriciilor şi răzvrătirilor
„drepturilor omului” – supune şi manipulează el însuşi prin aceasta pe cei ce au lepădat povara
Crucii, străduindu-se să ofere omenirii chipul veşniciei şi al desăvîrşirii în ţinutul blestemat al
neodihnei acestei lumi pămînteşti.
Iată cum locul lui Hristos Cel hulit şi batjocorit, lepădat şi alungat dintre oameni pentru
preamarea Sa iubire întru dreptate este luat astăzi în conştiinţa societăţii de stăpînul veacului şi
al întunericului, de cel ce neizbutind odată să fie „dumnezeu” se strecoară astăzi blînd, duios şi
compătimitor în sufletele ateilor „religioşi”, apostaţilor „creştini” şi nihiliştilor „ortodocşi”
ecumenişti care cred în mincinoasele făgăduinţe numite: pace, dragoste, libertate, toleranţă,
reconciliere, linişte, bucurie, fericire, dezvoltare, confort, progres, cultură, artă etc. Dacă
Europa ar fi rămas creştină, s-ar fi lăudat cu Hristos, nu cu a sa cultură.
Acest „dumnezeu” al falsei dumnezeiri, anti-dumnezeiesc, anti-evanghelic, anti-ortodox,
sfidează Predania şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, înlătură din vieţuirea creştinilor dogmele,
canoanele, rînduielile Bisericii lui Hristos. Unui astfel de anti-dumnezeu i se închină astăzi
omenirea, în numele lui se organizează întrunirile ecumeniste, de la el cerşesc mîntuirea
creştinii şi doresc pacea păgînii. El va dărui unitatea tuturor „religiilor” şi confesiunilor, în
duhul lui grăiesc ecumeniştii Bisericii, pe acesta îl aşteaptă în Ierusalim, dinainte de Hristos,
evreii şi toate popoarele. Această „entitate” lipsită de identitate teologică şi neîntemeiere
dogmatică, ce împrumută cameleonic numele tuturor dumnezeilor popoarelor păgîne dar şi al
adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos, este din ce în ce mai prezentă în întreaga lume, făcînduse simţită pînă şi în gîndirea majorităţii ierarhilor, preoţilor şi teologilor Bisericii, atinşi de
duhul lumesc al acestor vremuri. Această umbră ascunsă îndărătul numelui Iisus Hristos însă în
duhul antihristului-zeu, organizează astăzi pentru participanţii creştini ortodocşi conferinţe,
seminarii inter-religioase unde se semnează tratate şi alianţe şi se împărtăşesc laolaltă, se
săvîrşesc rugăciuni şi slujbe „comune” cu toţi cei ce „cred” şi au o „religie”: evrei, budişti,
hinduşi, musulmani, iar dintre creştinii eretici: protestanţi şi neoprotestanţi, catolici, grecocatolici, monofiziţi şi monoteliţi – fapte fără precedent în istoria Bisericii!
13
Această îmbrăţişare ecumenistă insuflă ideea că Biserica Ortodoxă doreşte alăturarea de
părţile „creştine” aflate în dezbinare şi rătăcire, şi dă dreptcredincioşilor un duh de apartenenţă
la o Biserică fragmentară, nedesăvârşită încă. Dar oare, noi ortodocşii, suntem în aceeaşi
corabie cu protestanţii, catolicii, musulmanii, evreii? Credem că ORTODOXIA ESTE ÎNSĂŞI
CORABIA şi că nu trebuie să ni se dea sau să ne cerem de la alţii, în mod democratic, locul ce-l
avem de 2000 de ani, dat de Însuşi Hristos prin Duhul Sfânt la Cincizecime!
Orice împreunã-rugãciune este interzisã de cãtre Sfintele Canoane din motive ecleziologice
serioase. Împreunã-rugãciune săvîrşesc ierarhii ortodocşi cu romano-catolicii si cu alţi creştini
neortodocşi la întrunirile ecumeniste. Dar nici rugãciunea reprezentanţilor diferitelor religii în
acelaşi loc, cu rîndul şi pentru acelaşi scop nu poate fi acceptatã de cãtre conştiinţa creştină
ortodoxã din mai multe motive:
– Deoarece dumnezeii cãtre care se roagã reprezentanţii celorlalte religii sunt mincinoşi.
Profetul David spune cã „toţi dumnezeii neamurilor sunt draci” (Psalm 95, 5) si cã „urechi au si
nu vor auzi” (Psalm 113, 14). Hinduşii, de exemplu, cred într-o sumedenie de zeităţi. Şintoiştii
cred în sufletele înaintaşilor şi cinstesc zidirea în locul Ziditorului (soarele, luna, etc). Budiştii
au un dumnezeu impersonal. Iudeii şi musulmanii cred într-un dumnezeu monopersonal,
considerînd ca blasfemie credinţa în Dumnezeul Treime şi în dumnezeirea lui Hristos. Cum
putem noi, creştinii ortodocşi, sã luãm parte la rugãciuni acolo unde nu se dã nici o importanţã
dumnezeului cãtre care se îndreaptã rugãciunea, considerîndu-se suficient faptul cã te rogi la un
oarecare zeu? Astfel de situaţii unesc participanţii şi privitorii în mentalitatea „New Age” ce
ţine de duhul masonic sincretist. Iar aceastã situaţie nu este numai împotriva Sfintelor Canoane,
ci şi a Vechiului Testament.
Ar fi acceptat vreodatã profetul Ilie sau altul dintre profeţi sã ia parte la aşa ceva? Este
cunoscut faptul cã profeţii au propovãduit lupta neîncetatã împotriva oricãrui fel de sincretism
religios si cei mai mulţi dintre aceştia au fost alungaţi si ucişi din acest motiv.
Ar fi primit vreodatã Sfinţii Apostoli si nenumăraţii Sfinţi Martiri si Mãrturisitori ai
credinţei noastre o astfel de împreună-rugăciune şi comuniune cu ereticii şi păgînii de dragul
păcii şi iubirii? Cum îndrãznim noi astãzi sã făptuim împotriva lor, a Profeţilor, a Apostolilor, a
Martirilor şi a Sfinţilor noştri Părinţi?
Toată mascarada ecumenistă are rădăcinile în negura trecutului şi urmează un plan deja
făcut. Chiar acum, în vremurile noastre, fiinţează o mare grupare religioasă ce cuprinde toate
14
religiile pământului, numită masonerie, ce a fost deja îmbrăţişată de cei mai progresişti lideri ai
lumii. Cu amestecul său ideologic poate împăca în minţile celor înşelaţi, toate deosebirile
religioase ale omenirii, putând depăşi cu mult obstacolele şi dificultăţile unirii pe care diferite
religii le întâlnesc. Ce raţiuni se vântură acolo, de sunt aşa de convingătoare pentru a împăca
contrariile dogmatice ale diferitelor culte, ca până la urmă să înlăture „dezbinarea” dintre religii
şi să avanseze exponenţial către unirea tuturor?
Întâi de toate, masoneria este o religie ocultă cu mistere bine păzite, ce iniţiază treptat în
închinarea la un dumnezeu necunoscut dar proclamat universal, un fel de „suflu divin” ce, zic
ei, peste veacuri a stat la baza tuturor crezurilor religioase. Aceste condiţii nu le poate împlini
decât diavolul, fiinţa cu mii de chipuri ce-l urăşte de moarte pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu.
Consiliul Ecumenic funcţionează ca o imensă lojă masonică. Precum în lojile masonice nu
se discută subiecte religioase, pentru a se evita certurile dintre membri, tot aşa în Adunarea
Ecumenică nu se discută despre adevărurile de credinţă ce deosebesc diferitele confesiuni.
Francmasoneria cere membrilor să fie credincioşi fiecare dumnezeului lui dar toţi să-l
cinstească pe Marele Arhitect, asemenea Consiliul Ecumenic cere membrilor ca fiecare
participant să respecte şi să fie tolerant faţă de dumnezeul celorlalţi. Atît timp cît aceste
comunităţi se folosesc de numele dumnezeu şi vorbesc despre dumnezeu ca despre putere sau
forţă care nu are principii reale, un adevăr real, atunci acest dumnezeu poate deveni o umbrelă,
o justificare practic pentru orice. Răzvrătirea este pricina căderii dracilor din ceruri, dar cea mai
groaznică răzvrătire aici pe pămînt este să foloseşti numele lui Dumnezeu pentru a întemeia o
nouă religie creştină universal-ecumenică ce să strîngă ca într-o mare biserică toate religiile
lumii. Acest lucru alături de unirea religiei cu politica pregăteşte calea lui Antihrist.
Cum nu contează diferenţa dintre dumnezeii membrilor francmasoni, tot aşa nu contează
felul cum este înţeles Hristos de diferiţii ecumenişti. Se discută în loijle masonice despre
toleranţă, unitate, dreptate, libertate, fraternitate, acelaşi lucru face şi Consiliul Ecumenic, unde
se vorbeşte despre reconciliere, unitate, dreptate socială şi libertatea individului. Fac masonii
politică şi luptă pentru un guvernul mondial şi uniune europeană, aceleaşi lucruri le doresc şi le
susţin şi ecumeniştii. De ce aceste asemănări? Pentru că Adunarea Ecumenistă este condusă de
francmasonerie, iar francmasoneria este condusă de evreii satanişti.
Să nu vă fie de mirare. Toată mincinoasa teologie ecumenistă nu caută altceva decît
înrobirea omenirii într-o nouă ordine socială care într-un nou spirit va căuta formarea unei
15
super-rase dintr-o elită spirituală care va sprijini mişcarea new-age. Noua religie pentru creştini
se va îmbrăca cu hainele creştinismului pentru a se face primită de evrei, musulmani, budişti,
iar în acest fals creştinism toate religiile se vor uni pentru a-i aduce închinare Antihristului ca
dumnezeu al tuturor.
Unirea ecumenistă a religiilor sub umbra masoneriei va fi posibilă deoarece toate religiile
lumii aşteaptă în momentul de faţă venirea unui Mîntuitor. Creştinii aşteaptă reîntoarcerea lui
Hristos, musulmanii l-aşteaptă pe Iminam Mahdi, budiştii aşteaptă venirea lui Budha, hinduşii
aşteaptă reîntoarcerea lui Krishna, iar iudeii aşteaptă venirea lui Mesia. Ideea prin care toate
religiile trebuie să se unească pentru a aducea pacea pe pămînt este falsă. Aici vedem viclenia
lui Satan care se va opune lui Hristos pretinzînd că este Hristos.
Arhitecţii Noii Ordini ştiu că globalizarea va fi irealizabilă dacă, mai întîi, religiile nu se vor
îmbrăţişa si nu vor înceta să separe oamenii planetei prin mărturisirile de credinţă. Ştiu că nu
sunt suficiente elementele politice şi economice. Ştiu de asemenea, că dialogurile intercreştine
si interreligioase, ce acum se desfăşoară, vor conduce la o unitate exterioară: ,,văzută”,
fabricată, şi pentru aceasta organizează un program de colaborare ca să unească la început
confesiunile creştine, iar apoi restul religiilor, astfel încît recunoaşterea diferenţelor să deschidă
calea unităţii religioase şi a tuturor libertăţilor.
Aşa va arăta, fraţilor, new age – noua religie ce va robi sufletele în noua ordine mondială
adică împărăţia lui Antihrist. Satan va fi tatăl falsului mesia, înşelătorul antihrist ce va pretinde
că aduce pacea, prosperitatea şi progresul, dar prin compromis şi unitate va deschide o nouă eră
a conştiinţei globale ce în final va însemna distrugerea.
Cînd politica, finanţele şi socialul vor fi unite sub un singur conducător, atunci neo-religia
nu va mai îngădui „dezordinea”, nu vor fi credinţe „autonome” sau certuri din cauza
„dumnezeilor”. Diavolul cu trup de om va sta în templul lui Dumnezeu ca dumnezeu şi toţi
oamenii de pe pământ ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii, îi vor aduce închinare în
cadrul unui cult religios, deoarece Fiarei „i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască, şi i
s-a dat ei putere peste toată seminţia, poporul şi limba şi neamul. Şi i se vor închina ei toţi cei
ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii
Mielului celui înjunghiat.” (Apocalipsa 13.7-8) Pentru acei oameni, doar o religie va exista,
religia lui Antihrist.
16
Dacă masoneria europeană visează realizarea Statelor Unite ale Europei, în schimb
masoneria universală, care este subordonată sionismului internaţional, visează realizarea unei
noi ordini mondiale, stabilirea unui conducător mondial într-un guvern mondial.
Adevăratul scop al ecumeniştilor este acelaşi cu al masonilor şi al evreilor: acela de a
stăpîni lumea, iar pentru aceasta au nevoie de a distruge toate religiile, de a răsturna toate
guvernele pentru a pregăti lumea de stăpînirea lui Antihrist. Şi cînd neamurile i se vor închina
pentru a trăi în îndestulare şi pace, atunci vor avea parte de cel mai mare război.
Erezia ereziilor adică ecumenismul, nu poate înşela pe ortodocşi decît prin păgînizarea
ortodoxiei, prin crearea unei noi biserici apostate, care va fi la plinirea vremii mireasa lui
Anticrist, aşa cum ne arată proorocirea din Apocalipsă, în care desfrînata care este biserica
apostată, stă călare adică este purtată de fiara, care este însuşi Antihristul.
CORABIA ORTODOXIEI
Cuviosul Serafim Rose spune că într-o epocă de întuneric si înşelăciune aproape universale,
cînd pentru cei mai mulţi aşa zişi „creştini”, Hristos a devenit tocmai ceea ce învăţătura
ortodoxă denumeşte Antihrist, Biserica Ortodoxă a lui Hristos este singura care păstrează si
comunică harul lui Dumnezeu. Aceasta este comoara fără de preţ a cărei existentă chiar lumea
aşa-zisă creştină nici măcar nu o bănuieşte. Căci lumea „creştină” dă mîna cu forţele
întunericului pentru a-i înşela pe credincioşii Bisericii lui Hristos, care sunt destul de orbi încît
să creadă că „numele lui Isus” îi va salva chiar din mijlocul apostaziei, şi blasfemiilor în care
trăiesc şi pe care le acceptă, nepăsători la înfricoşatul avertisment al Domnului: Mulţi îmi vor
zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit si nu în numele Tău
am scos demoni si nu în numele Tău minuni multe am făcut? Si atunci voi mărturisi lor:
Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei
7,22-23).
Mîntuitorul însuşi ne-a avertizat: Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau
dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi si prooroci mincinoşi si vor da
semne mari si chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, si pe cei aleşi. Iată, v-am
spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în
cămări, să nu credeţi. Căci precum fulgerul iese de la răsărit si se arată pînă la apus, aşa va fi
si venirea Fiului Omului (Matei 24,23-27).
17
„Tatăl nostru” se încheie cu rugăciunea către Dumnezeu ca El să ne izbăvească de cel
viclean. Dar cine se poate ţine de mînă cu Hristos ? Cine poate sta alături de Dumnezeu ? Nu
le-a grăit Hristos evreilor: iată, se va lăsa casa voastră pustie (Matei 23, 38) ? Prorocia s-a
împlinit, spune Sfîntul Nicolae Velimirovici: Evreii nu au nici jertfe, nici preoţie. Amîndouă au
trecut la cei botezaţi în acel ceas cînd catapeteasma Templului s-a rupt de sus şi pînă jos. Nici
musulmanii nu au nici jertfe, nici preoţie. Nu le spune, oare, evreilor evreul Pavel, apostolul lui
Dumnezeu: Hristos e sfîrşit Legii (Romani 10, 4) ? Aşadar, cum se poate ca ceea ce este
pustiit, ceea ce s-a sfîrşit, ceea ce este lepădat şi înlocuit cu altceva nou, să fie pus pe picior de
egalitate şi să se ţină de mînă cu credinţa vie a lui Hristos ? Si Mohamed însuşi, cu toată
duşmănia sa faţă de creştini, recunoaşte şi pune în Coran faptul că Iisus, fiul Mariei, va judeca
lumea, prin urmare şi pe Mohamed însuşi. Si atunci, de unde această nivelare şi egalizare ? De
unde poate veni o asemenea viziune, întrebaţi ? De la ispititorul.
Cea de-a doua venire a lui Hristos va fi cu neputinţă de confundat. Ea se va întîmpla
deodată. Va veni din cer – Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer pe Acest Iisus Care S-a
înălţat de la voi la cer, astfel va si veni, precum L-aţi văzut mergînd la cer (Fapte 1,11) – si va
hotărî sfîrşitul acestei lumi. Nu poate exista nici un fel de „pregătire” pentru Hristos, în afară de
aceea pe care şi-o lucrează fiecare creştin ortodox prin căinţă pentru păcatele lui, spovedanie,
priveghere, şi rugăciune. Cei care se „pregătesc” altfel pentru acest sfîrşit, care spun că el este
undeva „aici” – mai ales „aici” în Templul din Ierusalim – sau care predică pe „Isus vine curînd”,
fără să menţioneze marile înşelăciuni care preced venirea Sa, sunt vădit profeţii ale lui
Antihrist, falsul Hristos, care trebuie să vină mai întîi spre a ispiti lumea, inclusiv pe toţi
„creştinii” care nu sunt sau care nu devin cu adevărat ortodocşi.
Nu există nici un fel de „mileniu” viitor. Pentru cei vrednici să-l primească, „mileniul”
apocaliptic (Apoc. 20,6) este chiar acum; este viata plină de har din Biserica Ortodoxă, de-a
lungul acestei ”mii de ani”, ce desparte prima venire a lui Hristos, adică de la întrupare pînă la
venirea lui Antihrist. Aceasta este învăţătura ortodoxă a sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul, Andrei al Cezareii, si a altor Sfinţi Părinţi.
Faptul că protestanţii aşteaptă venirea „mileniului” cîndva în viitor, nu face altceva decît sa
întărească mărturisirea lor că în prezent ei nu îl trăiesc, si anume că ei se află în afara lui, adică
în afara Bisericii lui Hristos, al Cărui har dumnezeiesc nu l-au gustat.
18
Răspunsul ortodox la fiecare nouă schimbare si chiar la epoca finală şi teribilă a lui
Antihrist, este această Evanghelie a lui Hristos, pe care singură Biserica Ortodoxă a păstrat-o
neschimbată, prin Sfînta Tradiţie a Sfinţilor Părinţi în linie neîntreruptă de la Hristos si
Apostolii Săi si prin darul Duhului Sfînt. Pe acesta singură Biserica Ortodoxă îl împărtăseste si
numai celor credincioşi, care sunt pecetluiţi cu Sfînta Taină a Mirungerii si care au păstrat
neîntinată această adevărată pecete a darului Duhului Sfînt. Amin.
Sfîntul Apostol Pavel continuă si el acelaşi avertisment despre venirea lui Antihrist cu
această poruncă: Deci dar, fraţilor, staţi neclintiţi si tineti predaniile pe care le-aţi învăţat, fie
prin cuvînt, fie prin epistola noastră (II Tes. 2,15). Sunt unii care vă tulbură si voiesc să
schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă
Evanghelie decît aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, si
acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decît aţi primit, să fie anatema!
(Gal. 1,7-9)
Tine chiar de natura lui Antihrist sã prezinte împărăţia satanei, ca şi cînd ar fi a lui Hristos.
Cu atît mai mult trebuie sã lupte astfel creştinul din ziua de azi, care sunt înconjuraţi din
toate părţile de un creştinism fals, care are propriul sãu arsenal de experienţe ale „harului” si
„Duhului Sfînt”, putînd cita pe de rost din Sfînta Scripturã si din Sfinţii Părinţi, pentru a-si
„întãri” propriile erezii! Cu siguranţă trãim vremurile de pe urmã, cînd înşelăciunea este atît de
subtilã încît amăgeşte, de este cu putinţă, şi pe cei aleşi (Matei 24,24).
Falşii prooroci ai timpurilor noastre anunţă cu glas din ce în ce mai puternic apropierea
„noii ere a Duhului Sfînt”, a „noii Cincizecimi”, a „punctului Omega”. Este exact ceea ce se
numeşte, în adevãratele profeţii ale Bisericii Ortodoxe, domnia lui Antihrist. Aceastã profeţie,
tocmai acum în zilele noastre, începe sã se împlineascã, cu forţa unei puteri demonice.
Întreaga atmosferã spiritualã contemporanã se încarcã cu puterea experimentelor oculte de
iniţiere demonicã si aceasta, pe mãsurã ce „taina nelegiuirii” intrã în faza penultimã, în care
începe sã posede sufletele oamenilor si, într-adevãr, nu numai pe ale lor, ci chiar pe ale celor
aleşi ai Bisericii lui Hristos, de-i va fi cu putinţă.
Împotriva acestei „experienţe religioase” de mare forţă, creştinii ortodocşi trebuie sã se
trezeascã şi sã se înarmeze cu adevãrat, sã devinã pe deplin conştienţi de ceea ce înseamnã
Ortodoxia creştină si în ce chip scopurile sale sunt total diferite de ale tuturor celorlalte religii,
fie ele „creştine” sau necreştine.
19
Fie ca toţi creştinii ortodocşi sã se întãreascã pentru marea bãtãlie care îi aşteaptă, şi sã nu
uite niciodatã cã, în Hristos, victoria este deja a noastrã. Cãci El ne-a promis cã porţile iadului
nu vor birui Biserica Sa (Matei 16,18) şi cã pentru cei aleşi El va scurta zilele urgiei şi strîmtorii
celei de pe urmã (Matei 24,22). Şi apoi, cu adevãrat, dacã Dumnezeu este cu noi, cine este
împotriva noastrã? (Rom. 8,31). Chiar în mijlocul celor mai sãlbatice ispite, nouã ni s-a
poruncit: îndrăzniţi Eu am biruit lumea (Ioan, 16: 33).
Sã trãim deci si noi, aşa cum au fãcut-o toţi adevăraţii creştini înaintea noastrã, cu
certitudinea cã toate cele ce se vãd au un sfîrsit si cã Mîntuitorul nostru va veni curînd; cãci Cel
Ce mărturiseşte acestea, zice: Da, vin curînd. Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apoc. 22,20)
Chiar daca toate neamurile si toate popoarele se vor închina fiarei care s-a ridicat din abis sa
corupă pe cei ce locuiesc pe pământ, ostaşii lui Hristos, ai Bisericii Ortodoxe, vor cânta: „Cu
noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, si va plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”.
Sa urâţi toata greşeala, erezia si învăţătura potrivnica Bisericii Ortodoxe, ca nişte buni ostaşi
ai lui Hristos, ca sa luaţi cununa cea nestricăcioasă în ceruri.
Mult curaj le vor trebui celor puţini spre a se împotrivi duhurilor lumii, cu riscul de a fi
socotiţi smintiţi, nebuni sau răzvrătiţi şi de a fi supuşi abuzurilor puterii. Multă înţelepciune va
trebui unui ortodox ca să discearnă adevărul acolo unde restul vor vedea o nebunie. Pentru
timpurile noastre o viclenie a veacurilor este necredinţa deghizată în credinţă şi otrava îndulcită.
Cine se va lăsa înşelat de aparenţe, va fi pierdut. Va trebui să distingem Biserica de lume,
pentru că destinul lumii e veacul, iar al Bisericii e veşnicia.
Până la sfârşitul timpurilor, Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească va fi ţinta
tuturor prigoanelor şi nu greşim când spunem că va trăi în mici comunităţi unite între ele în
Trupul şi Sângele lui Hristos, în Sfântul Duh, păstrând Credinţa şi Tradiţia neîntinate. Nu te
teme mică turmă, căci cu tine e Hristos cel Răstignit! Amin.