Juramantul de la Blaj:

 

„Eu, N.N. juru în numele Tatălui, al Fiului şi alu Spiritului Santu, Dumnedieului celui viu, cum-că voiu fi purure credenţiosu Imperatului Austriei şi Marelui Principe Ferdinandu şi Augustei Case Austriace, amicilor Maiestatei şi ai Patriei voiu fi amicu şi inimiciloru inimicu; cum-că ca Românu voiu sustiene totdeauna Naţiunea nostră Română pe calea dreptă şi legiuită şi o voiu apera cu tote poterile în contra oricărui atacu şi asupriri; nu voiu lucra neci-o-dată în contra drepturiloru şi a intereseloru Naţiunie Române, ci voiu ţiene şi voiu apera legea şi limba nostră Română, precumu şi Libertatea, Egalitatea şi Frăţietatea: pe aceste principie voiu respepta tote naţiunile Ardelene, poftindu egale respeptare dela densele, nu voiu încerca se asuprescu pe nemine, dar neci nu voiu suferi se ne asuprescă nemine; voiu conlucra după putinţia la desfienţiarea Jobăgiei, la emanciparea industriei şi a comerciului, la păzirea dreptatei, la înaintarea binelui umanitatei, alu Naţiunei Române şi alu Patriei nostre. — Aşia se-mi ajute Dumne-dieu şi se-mi de mântuirea sufletului meu. Amin”

 

Remarcabil acest text. El arata ca nationalismul curat poate face casa buna cu toleranta si buna intelegere cu alte neamuri si natiuni si nu are de-a face cu extremismul si nici cu sovinismul, asa cum sustin unii care nu stiu ce vorbesc.