Dodon pus la punct cu „Plahotniuc” și „Cantemir” de un student moldovean la MGIMO. (VIDEO)

*

Un stu­dent mol­do­vean l-a pus la punct Igor Dodon în cadrul întâl­ni­rii din 18 ianu­a­rie a stu­den­ți­lor de la  Insti­tu­tul de Stat pen­tru Rela­ții Inter­națio­na­le din Mosco­va și noul pre­șe­din­te al R. Mol­do­va. Îna­in­te de a adre­sa între­ba­rea, Dori­an Fră­sî­nea­nu și-a cerut scu­ze pen­tru nive­lul de rusă vor­bi­tă, atun­ci Dodon i-a pro­pus aces­tu­ia să vor­beas­că în lim­ba „mol­do­ve­neas­că”. Stu­den­tul însă s-a gră­bit să-l con­tra­zi­că și i-a expli­cat că vor­beș­te lim­ba româ­nă, pe care a și studiat-o la lice­ul „Pro­me­teu” din Chi­și­nău, aco­lo unde înva­ță și copi­ii pre­șe­din­te­lui.

Dori­an Fră­sî­nea­nu, nu doar că i-a suge­rat pre­șe­din­te­lui să citeas­că ope­re­le lui Dimi­trie Can­te­mir care scria că exis­tă trei cne­za­tu­ri: Vala­hia, Mol­do­va și Transil­va­nia, iar aco­lo tră­iesc „româ­ni”, dar a și făcut câte­va tri­mi­te­ri la date din isto­ria româ­ni­lor.

„D. Fră­sî­nea­nu: -Sun­te­ți un pre­șe­din­te care are o pozi­ție anti-guvernare, nu-i așa? Dvs și cam­pa­nia des­fă­șu­ra­tă a fost una împo­tri­va guver­nă­rii. Nu vi se pare că ar fi mai bine să vă ocu­pa­ți de lup­ta împo­tri­va corup­ți­ei, depo­li­ti­za­rea insti­tu­ți­i­lor de stat?

I.Dodon: -Cine v-a scris aces­te între­bă­ri?

D. Fră­sî­nea­nu: -Eu le-am scris. Am min­tea mea, iar MGIMO ne-a învă­țat să gân­dim cri­tic. Deci, de ce nu lup­ta­ți împo­tri­va oli­gar­hi­lor, a lui Pla­ho­t­niuc?

I.Dodon: -Mul­țu­mesc pen­tru între­ba­re!

D. Fră­sî­nea­nu: -Dar eu nu am ter­mi­nat între­ba­rea! De ce nu lup­ta­ți împo­tri­va sis­te­mu­lui și nu face ceea ce ați pro­mis mol­do­ve­ni­lor? Dacă veți face asta, eu voi vota pen­tru dvs!

I.Dodon: -Nu veți vota pen­tru mine!

D. Fră­sî­nea­nu: -Dacă veți lup­ta împo­tri­va lui Pla­ho­t­niuc…”

Îna­in­te de a răs­pun­de la între­ba­re, Igor Dodon nu a ezi­tat să declare că pos­tu­ri­le TV pro-române vor medi­a­ti­za nea­pă­rat subiec­tul. „Mol­do­va a apă­rut la sfâr­și­tul seco­lu­lui XV, pe când Româ­nia, în a doua par­te a seco­lu­lui XIX. Este o dife­ren­ță de 400 de ani… Refe­ri­tor la pro­ble­me­le inter­ne și anti-guvernare, au deja am decla­rat că sunt împo­tri­vă. Am îanin­tat deja câte­va ini­ția­ti­ve, spre exem­plu, împo­tri­va pro­cu­ro­ru­lui gene­ral…”, a decla­rat Dodon.

Nota Redacției: Să afirmi că Moldova a apărut la sfârșitul secolului XV, pe când România în a doua jumătate a secolului XIX este o dovadă de imbecilitate. Altfel nu-i poți spune!…

Felicitări domnului DORIAN FRĂSÎNEANU și urări de succes în viață!