c.cretu@xnet.ro  < c.cretu@xnet.ro >
La:„Lupu Corvin”
Marți, 19 iulie la 21:26

 

Pentru a citi aminte,

Cu deosebita consideratie,

C.Cretu

Ziarul Sc înteia marți 21 Noiembrie 1989 pg. 6 – 7

 

XIII DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE.

  • NECESITATE LEGICĂ A FĂURIRII CU SUCCES A SOCIALISMULUI ÎNFĂPTUIREA CONSECVENTĂ A PRINCIPIULUI CONSTRUIRI SOCiALISMULUI CU POPORUL ȘI PENTRU POPOR.

Dar subliniez încă o dată, că – luptînd ferm împotriva vechiului, a ce nu mai corespunde – trebuie să prețuim și să dezvoltăm continuu socialismul. Sub nici-o formează nu trebuie să admitem – și în nici o împrejurare – ca cineva să ateneze la cuceririle socialiste ale poporului român, ca cineva , indiferent sub ce formă, să pună picioarele în înaintarea Romîniei spre comunism.

După cum știți, în popor se spune așa : ,, să nu arunci , o dată cu apa murdară, și copilul. Și nu mai este, însă , vorba de un simplu copil ! Socialismul a devenit un voinic puternic, un Făt – Frumos , care a crescut într-o lună cît alții într-un an – cum se spune în poveste – și a devenit un flăcău puternic , voinic, care se va afirma în toată lumea, pentru numai socialismul viitorul !

Iată de ce critică ce e rău nu trebuie să aruncăm socialismul, ci pe cei ce au făcut în așa fel să aducă daune socialismului. 

Ce se poate spune astăzi despre cei care declară astăzi că nu mai vor socialismul, că vor să meargă spre capitalism, au avut funcții de conducere într-o țară sau alta ? Au lucrat oare pentru socialism ? Oricine pune această întrebare.

Se pare că răspunsul logic este că au folosit funcțiile pe care le-au avut pentru a împiedica dezvoltarea socialismului, că n-au servit poporul și nu se gîndesc să-l servească.   

Iată de ce se pune cu toată seriozitatea în fața partidului și poporului că trebuie să avem permanent în vedere de a face totul pentru ca acest voinic , nu capitalismul – acest Făt Frumos al omenirii – să triumfe nu numai în Romînia ci în lume ! Așa ne vom face datoria de comuniști, de adevărați cetățeni ai Romîniei socialiste.

 

 

Stimați tovarăși,

Pornind de la principiul științific , revoluționar al făuririi socialismului cu poporul și poporul, este necesar să dezvoltăm și să  perfecționăm continuu sistemul democrației   noastre muncitorești.

Să facem astfel încît adunările generale ale proprietarilor și producătorilor, consiliile oamenilor muncii – în care muncitorii zonei cel puțin 30% – să aibă un rol tot mai important în administrarea cu rzultate cît mai bune a mijloacelor fixe, a părții din avuția nașională încredințată colectiv. , să participe la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică – socială a fiecărei unități, a intregii țări.

Să asigurăm buna funcționare a organismelor județene ale democrației muncitorești revoluționare, o bună desfășurare a activității în sectoarele.

Un rol tot mai important trebuie să-l  aibă Congresul Oamenilor Muncii, care are loc o dată la 5 ani și la lucrările lor de participare 11.000    de oameni ai muncii.   Congresul agriculturii   la care, de asemeni participă 11. 000 de cooperatori și oameni ai muncii din agricultură .    Congresul științei și învățămîntului,    la lucrările activității i-au parte 7.000 de ai muncii din aceste domenii de activitate. Congresul educației și culturii socialiste, la care participă 6.000 de oameni din acest important sector de activitate, Congresul consiliilor populare, care dezbat activitatea organelor locale de stat , alege Camera Legislativă și care asigură dezbaterea tuturor legilor și rogramelor privind dezvoltarea economică – socială a județelor și localităților patrie noastre.

Trebuie să facem astfel încît congresele , consiliile de conducere, toate organismele democrației muncitorești – revoluționare să realizeze o conlucrare tot mai strînsă cu organismele statului și să asigurăm cea mai largă democrație în întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste.

După cum este cunoscut, am perfecționat activitatea Marii Adunări Naționale, a Cosiliului de Stat, Consiliul Suprem al Dezvoltării și a altor organisme, care asigură toate legile privind activitatea noastră să fie expresia voinței întregii națiuni.     

Este necesar să se aranjeze aceste, în continuare, activitatea tuturor organisme, extindem larg formele democrației noastre muncitorești – revoluționare , pornind de la faptul că socialismul nu se poate realiza decît pe baza celor mai largi democrații, care să asigure participarea întregului popor la făurirea conștientă. a propiului său viitor.

Să avem permanent în vedere că socialismul însuși presupune că mai înaltă formează democratică, asigură cele mai bune condiții, incomparabile cu alte forme ale democrației burgheze, deoarece niciodată nu se poate vorbi de o adevărată egalitate între exploatatori și exploatați, între bogați și săraci.

Numai și numai prin făurirea unei societăți a adevăratei egalități și dreptății sociale se poate realiza adevărata democrație, se pot crea condiții pentru poporul însuși să fie cel care îngrijește hotărește și asigură întreaga dezvoltare a patriei, făururea cu succes a socialismului. ( Aplauze Puternice ).

La Plenara din Octombrie a Comitetului Central al partidului pe probleme ideologice m-am referit pe larg la aceste probleme, de aceea nu doresc să mai insist asupra lor.  Voi reaminti numai că, încă cu mulți ani în următorul partidul nostru a considerat necesar să se renunțe la noțiunea de dictatură proletariatului, apreciind că aceasta nu corespunde conținutului real, de clasă, al statului socialist, nu exprimă esența lui democratică . Am considerat – și viața exprimă pe deplin – că noțiunea   democrației muncitoreși – revoluționare, statul celor ce muncesc, al poporului, asigurări o îmbinare a problemei rolului organelor de stat cu organismele democrației muncitorești – revoluționare , cu participarea largă , democratică a maselor la conducerea întrgii societăți.