Qui bene amat – cine iubește mult bene castigat – critică mult

sau  Cine iubește profund critică profund

*

Cartea „REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC”

 

(prigonită, interzisă,distrusă etc.), publicată la Edi­tura Cugetarea în 1937 de genialul
analist Nicu Por­senna,)


– Observaţiile psiho-sociologice şi analizele isto­rico-politice
şi juridice ale genialului gânditor în do­meniul dificil al filosofiei
sociale, Nicu Porsenna, for­mulate în 1937 şi spicuite, în stil
jurnalistic, în acest documentar „Conştiinţa”, ne vor ajuta acum, în
2018, să înţelegem dezastrul naţional în care ne zbatem.

– Lucrarea fostului deţinut politic Nicu Porsen­na (1948-1964) ne
va face să acceptăm realitatea dureroasă …a pasivităţii, iresponsabilităţilor şi laşită­ţilor de
tot felul, manifestate de o aşa-zisă elită interbelică.

– Ne referim la acea „elită” combătută de savan­tul Mircea Eliade
în profeticul său articol din 1935, intitulat „Piloţii orbi”. O
„elită” incapabilă să dea con­ţinut statal (biologic, moral, politic)
acelui conţinător statal numit „România Întregită” (în formularea
Pă­rintelui Patriei Ionel I.C. Brătianu) sau „România Uni­tă” (în
formularea Părintelui Patriei Iuliu Maniu).

– Întrebări, chinuitoare azi, pentru teologii, istoricii,
politicienii şi jurnaliştii români : DE CE inte­lectualitatea zis
„creştină” a epocii interbelice a uitat de făuritorii României Unite
(Regele Ferdinand I, Re­gina Maria, Ionel I.C.Brătianu şi Iuliu
Maniu)?

– DE CE elita intelectuală zis creştină a „României Întregite” a
uitat că Rusia este duşmanul ereditar al Neamului Românesc, aşa cum
ne-au prevenit Domni­torul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi, mai târziu,
vârful de lance al gândirii politice româneşti Mihail Eminescu?

Iată degenerarea neamului nostru!

„Corupţia-sistem”

„Pe ruinele interesului obştesc creşte tare, ca mărăcinele, interesul
per­sonal, egoismul omului întors la natu­ra primitivă. E dispariţia
dezinteresării eroice, e imoralitatea şi corupţia publi­că devenită
sistem […]. Am impresia că românii şi-au împlinit rolul istoric:
după ce au apărat Europa de huni, de tătari şi de turci, de
bolşevismul rusesc şi de megalomania maghiară, se retrag de pe scena
lumii, nemaiputând crea oameni. Scriu aceste rânduri şi-mi pare că
aştern rămasul bun al unui român de la poporul său, care nu va mai
fi”.

N.B. Nicu Porsenna, în 1937, sem­nala „corupţia publică devenită
sis­tem”! Din 2010 încoace, toţi românii se plâng la unison că…
„sistemul e de vină”.

„Slăbiciunea morală”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Lipsa de energie şi de
perseverenţă”): „Regula în viaţa publi­că e resemnarea, slăbiciunea
morală. Din această pasivitate,din iertarea pe toată linia, a rămas în
psihologia ro­mânească pomana şi gratuitatea. […] Iertarea de
datorii şi nicio răspundere […]. De aceea, spre deosebire de morala
aspră şi neîndurătoare a Occidentului, mentalitatea românului este
Protecţia şi Norocul; iar nu efortul, nu iniţiativa. «Românul se naşte
bursier, trăieşte funcţionar şi moare pensionar» (cf. P.P.Carp)”.
[…] Idealul rasei noastre a de­venit câştigul fără muncă (M.
Eminescu), superficialitatea, spoiala. Într-un cuvânt, lipsa de efort.
Nu e de mirare că dacă îţi trebuie un lucrător care să-ţi strice
in­talaţiile, un secretar care să-ţi încurce treburile, un avocat care
să-ţi piardă ter­menele proceselor, se impune să-l alegi român. Îl
vrei serios şi capabil? E nevoie să-l iei străin […]. În neamul
nostru, în orice ramură de muncă, omul stăruitor, corect, înzestrat cu
conştiinţă profesio­nală – este excepţia; leneşul înfumurat, deşteptul
superficial – este regula”.

N.B. Se mai poate adăuga/comen­ta ceva după 81 de ani, in
caracterizarea mentalului romanesc?

„Schimbare sau pieire”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Lipsa concepţiei mo­rale”):
„Românul este complet lipsit de mândrie omenească, cetăţenească şi
na­ţională. Polonezul şi maghiarul împing orgoliul până la trufie;
bulgarul, sârbul şi grecul duc mâna la cuţit, fac revoluţii.

Singur românul rabdă, rabdă ca o piatră să fie călcat în picioare,
pălmu­it, scuipat, jefuit de oamenii politici, strivit de impozite,
insultat în gândul şi simţirea lui. Şi toate aces­tea fără nicio
tresărire de mânie mântuitoare. […] Nu. Românul rămâne pururi cu
fruntea în ţărână, el nu are îndrăzneala să ţină pieptul înainte şi
capul sus. E un sclav! […] În prima ţară din Europa, noi suntem
ultimul popor din Europa! Concluzia se impune de la sine: dacă nu ne
schimbăm, vom pieri!”

N.B. Şi după 81 de ani, ro­mânii comentează între ei fap­tul că „am
ajuns un popor de sclavi”, că „suntem un popor de laşi” şi fac
comparaţii cu popoarele din jur şi din Oc­cident unde migraţia
defi­nitiva a forţei de muncă din România a atins locul unu în Europa!

„Reforma caracterului”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Reforma carac­terului”): „Este
prea cunoscută lamentabila lipsă de pregătire in­telectuală şi morală
a tineretului de azi. Majoritatea acestor tineri nu ştiu, în afară de
regulile teore­tice ale sportului, NIMIC. Dezas­trul examenelor de
bacalaureat e elocvent: 60% din candidaţi – cad! Rămâne întrebarea:
cum li s-a în­găduit să ajungă până la bacala­ureat? … Licenţiaţi
universitari scriu „v-ă ve-ţi duce”, „lam zărit” etc. …

Şi pe deasupra acestei absenţe ulu­itoare de efort cerebral, o feroce
sete de bani. Panem et circenses, ca în epoca lui Nero”.

N.B. Dacă mai adăugăm zeul INTERNET, telefonul mobil „i-phone” şi
manelele de factură țigănească avem tabloul aproape apoca­liptic al
degenerării tinerilor. Tineri a-culturali, a-religioși, gratulaţi cu
un exa­men de BAC formal (dar şi acela picat în procente similare
celor din 1936-1937) şi cu admiteri la Universităţi de stat fără
examen/ concurs!!!

„Ineficacitatea pedagogică”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Ineficacitatea peda­gogică”):
„În România, tineretul de după Război n-a fost lipsit numai de o
educaţie specială de energie, ci lăsat să decadă şi din bruma de
educaţie ce o primeau generaţiile înaintate […]. Copiii de azi, şi
oamenii care ies din ei, sunt o grozăvie. Desigur, nu din vina lor, ci
din a acelora care i-au crescut. Părinţii au lăsat şi lasă libertate
absolută ambelor sexe. Spectacolul corupţiei politice dezvoltă în
sufletul copiilor o adevărată floră putrescentă de idei şi moravuri.
La şcoală, profesori ignoranţi şi lipsiţi de interes îşi bat joc de
cursuri; cărţile de şcoală ieşite din oficinele «democratice» sunt o
ruşine şi un pericol; notele se dau pe hatâr şi nepăsare. Astfel,
ajung la bacalaureat elevi agramaţi, necunoscând nici orto­grafia
română […].Tineretul nostru de­cade «în progresie geometrică»,
alu­necând accelerat spre o nulitate abso­lută, spre descompunere şi
pierzare!”

N.B. Constatări faptice, fenome­ne sociale consemnate în 1937, dar
parcă citite în presa anilor 2017-2018! Poate vreun dascăl sau părinte
să mai comenteze ceva?

„Tembelism oriental”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Bazele materiale ale
refor­mei”): „O vorbă veche românească, ce-şi păstrează şi azi tot
tâlcul, zice despre ţara noastră «Bună ţară, rea tocmeală». TOCMEALA
avea atunci înţelesul de ad­ministraţie, întocmire, organizare. Nu se
putea spune mai bine despre ţara aceas­ta binecuvântată de natură,
oropsită de oameni”.

„Cu scopul de a găsi o soluţie aces­tei crize de oameni, acestei
slăbiciuni, acestui tembelism oriental şi corupţiei omului românesc,
am gândit ani şi ani, am studiat, am cules datele Ştiinţei, am
aşternut rândurile cărţii de faţă. Scopul nostru este să ve­dem cum se
poate schimba TOCMEALA ţării, îndreptarea omului”.

„Pentru aceasta am pro­pus un sistem de educaţie, care nu ţinteşte
numai la difuzarea de cunoştinţe; acestea singure creează, ca astăzi,
un proleta­riat pseudo-intelectual care, pe temeiul diplomelor
obţinute, solicită slujbe, de preferat la Stat. Noi ţintim mai ales să
for­măm caractere, cu scopul de a reconstrui rasa românească şi a ne
înainta civilizaţia. Trebuie să înlocuim plebea diplomată sau
nediplomată, de azi – cu OA­MENI.”

N.B. Armata de tineri ab­solvenţi de licee şi de universi­tăţi, care
invadează societatea noastră anual cu sute de mii de pretenţii de
job-uri bine plătite este o realitate zgudui­toare şi în 2018. Deşi
comunismul a că­zut, proletariatul pseudo-intelectual se înmulţeşte
aberant în detrimentul clasei de mijloc, al antreprenorilor/întreprin­
zătorilor, al meseriaşilor şi muncitorilor calificaţi. Totul seamănă
cu o… demenţă socială veche de 81 de ani?

„Un român moale, superficial, uşuratic”

REMEMBER N. PORSENNA – 1937 (Capitolul „Rasa reeducată, regene­rată”):
„Astăzi avem un român moale, tembel, superficial, uşuratic,
in­diferent la progres, egoist, incorect: un semi-barbar, numai cu
aparen­ţele civilizaţiei. Acest om locuieşte şi conduce o ţară cu
aspect general primitiv (de «ŢIGĂNIE»), o patrie ale cărei bogăţii nu
ştie a le pune în valoare. Iar puţinele bogăţii valorificate îngraşă o
oligarhie de condu­cători hrăpăreţi […], care duc o existenţă de lux
în mizeria generală”.

*

Nota redacției – Se pare că este vorba de un text care ar trebui (re)pus în circulație. Cum facem să-l publicăm?