Federația Comunităților evreiești din România
-Cabinet-

Ministerul Administrației si Internelor

Subscrisa, Federația Comunităților Evreiești din România, cu sediul în București, str. Sf. Vineri nr. 9-11, sector 3, prin reprezentantul legal Președinte dr. Aurel Vainer,
În calitate de organ central al Cultului mozaic și organizație reprezentativă a minorității etnice evreiești din România,
Vă sesizăm în legătură cu încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, a cadrului legislativ ce reglementează drepturile și obligațiile cetățenești cu privire specială asupra interzicerii acțiunilor ce incită la ură pe criterii etnice și religioase.
În revista “România Mare” nr. 800 din 11.11.2005 a fost publicat articolul intitulat tendențios “Apelul românilor” sub semnătura Uniunii Vatra Românească, Liga pentru combaterea antiromânismului (LICAR) și a lui Ion Coja. Articolul prin conținutul, mesajul și ideile propagate incită la ură împotriva populației de etnie evreiască, face o apologie a ideilor naționaliste, xenofobe de o tristă amintire ce au generat prigoana împotriva evreilor practicată în România anilor 1940-1944, este o expresie a antisemitismului, propagandei naționalist-șovine, discriminării pe criterii etnice, religioase, aspecte încriminate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.31/2002, privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob (art.2), art. 317 și 324 Cod Penal român.
Articolul, închipuie un scenariu apocaliptic în care, peste un milion de evrei ar invada România în cadrul unui proiect “Israel în România”, menit să instituie controlul deplin asupra instituțiilor Statului,, să-i deposedeze pe români de teritoriul lor național.
Dincolo de reaua credință de care dă dovadă autorul, de negarea situației reale a minorității evreiești extrem de redusă numeric și îmbătrânită (aspect relevat de rezultatele recensământului populației din România), de insultele și calomniile la adresa conducerii comunității evreieștidin România, articolul încalcă sau îndeamnă la încălcarea prevederilor următoarelor acte normative:
-Constituția României:
– art. 15 “Cetățenii beneficiază de drepturile și libertățile consfințite prin Constituție”
– art. 20 “Drepturile constituționale vor fi interpretate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului”, cu pactele și celelalte tratate la care România este parte”
– art.18 “Cetățenii străini trebuie să se bucure de protecția persoanei și averilor”
-art.5 “Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia ce a dobândit-o prin naștere”
-art. 25 “Fiecărui cetățean îi este garantat dreptul la liberă circulație în țară și străinătate, de a emigra sau reveni în țară”
-Codul Penal român:
-art. 317, care incriminează propaganda naționalist-șovină, ațâțarea urii de rasă sau naționalitate;
-art.324, infracțiunea de nerespectare a legilor, instigarea publică și apologia infracțiunilor;
– art. 193, amenințarea;
-art. 205 insulta;
-art.206 calomnia
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002:
-art.2 în special, “promovarea ideilor, concepțiilor și doctrinelor xenofobe și rasiste precum și ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență și naționalism extrem”;
– art.6 “Contestarea sau negarea în public a HOLOCAUSTULUI sau efectelor acestuia”;
Deoebit de gravă este instigarea la săvârșirea unui adevărat pogrom împotriva comunității evreiești, după cum apare în fragmentul pe care-l cităm:
“avertizăm comunitatea internațională asupra faptului că proiectul “Israel în România” pune Poporul Român în situația de legitimă apărare și îndreptățește pe fiecare român la orice reacție defensivă și pedepsitoare față de invadatori și față de complicii acestora.”
Având în vedere consecințele articolului, impactul asupra cititorilor și răspunderea ce revine editorilor și autorului mijlocului mass-media, în calitatera dvs. de instituții abilitate ale statului obligate să aplice legea și să utilizeze mijloacele legale pentru a asigura înlăturarea acestor manifestări și pedepsirea celor vinovați, vă rugam să dispuneți începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 317 și 324 cod penal și pentru încășcarea prevederolor art.2 și art. 6 din OUG 31/2002
Anexăm articolul ce ne-a obligat să promovăm acest demers.

Dr. Aurel Vainer -Președinte

************

Nota redacției: Ce a urmat? Conform legii, am fost invitat la poliție, nu mai țin minte la ce secție, să-mi fac cunoscut punctul meu de vedere față de acuzele pârâcioșilor. În acest scop am avut un schimb de vederi cu un grup de tineri polițiști, curioși să afle detalii despre proiectul Israel în România, am dat și o declarație scrisă, iar la sfârșit le-am împărțit flăcăilor câteva cărți din opera politică și combativă a subsemnatului. Pe scurt, am avut ocazia să fac o bună propagandă ideilor mele. Dosarul s-a închis prin lipsă de probe.
La ceva vreme de la acest conflict i-am dat eu în judecată pe cei de la comunitetea evreiască și pe redactorii revistei pe care o scot pentru dezinformarea publicului și ofensă. Plângerea mea a avut succes, procuratura s-a arătat dispusă să deschidă acțiune. Din păcate eu am procedat greșit trecându-l și pe Aurel Vainer printre persoanele reclamate, ceea ce complica procedura, dat fiind că individul era la vremea aceea ditamai parlamentarul, și avea imunitate.
Am renunțat în cele din urmă la acțiune. Dar e bine de reținut că pocuratura a considerat întemeiată reclamația mea.
Public acest text în intenția de a degaja arhiva mea de texte și documente nepublicate.
i.c.