În atenția părinților care au copii la școală. Vă oferim o variantă de cerere prin care să vă adresați direcțiunii pentru a avertiza asupra dezacordului dumnevoastră față de manevrele unor funcționari necinstiți din Ministerul Educației care acceptă felurite stratageme pentru a introduce în școlile noastre mentalitatea de gen promovată de grupurile lgbt Faceți să circule acest formular printre cei interesați. Ministerul are intenția de a promova aceste blestemății în orele dedicate îșa zisei îngrijiri a sănătății.

i.c.

Domnule Director / Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata………………………………………………………,având codul numeric

personal (CNP)………………………………………………………….,părinte/reprezentant legal al

elevului/elevei……………………………………………………………….,înscris/înscrisă în anul

şcolar…………………..în unitatea de învățământ……………………………………………….

din……………………………………………..,municipiul Bucureşti, în clasa……………..,în baza

art. 29 alin. (6), art. 48 alin. (1) din Constituţia României, a art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 6 lit. d), art. 27 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 37 lit. d), art. 51 alin. (2), art. 94 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a art. 7, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 şi a art. 168 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, solicit prin prezenta să luaţi toate măsurile pentru ca fiul/fiica mea să nu fie expus/expusă în unitatea de învăţământ la informaţii specifice ideologiei de gen, ideologie care afirmă sau sugerează că genul nu este un dat biologic, ci o opţiune personală a individului sau un construct social.

Având în vedere că genul fiului meu/fiicei mele este indicat în certificatul său de naştere, solicit să luaţi măsurile necesare ca toate cadrele didactice să respecte genul indicat în actul său oficial şi să nu sugereze fiului meu/fiicei mele, prin nicio modalitate, că acesta/aceasta ar putea avea un alt gen decât cel biologic. Totodată, solicit să nu i se transmită fiului meu/fiicei mele, prin niciun fel de modalitate, informaţii care prezintă genul, în general, ca fiind separat de indicatorii biologici ai persoanei, respectiv o opţiune personală sau un construct social.

Solicit să luaţi act că nu sunt de acord ca fiul/fiica mea să fie implicat/implicată în activităţi educative (jocuri, teste, proiecte, programe sau evenimente de orice fel), în care se prezintă ori se promovează idei, informaţii sau modele de conduită care neagă genul ca dat biologic sau care deformează ori neagă distincţia naturală dintre mamă şi tată.

Subliniez că expunerea cu intenţie sau prin neglijenţă a copilului meu la informaţii specifice ideologiilor care neagă sau deformează identitatea biologică a persoanei este un abuz emoţional şi psihologic, care poate conduce la disforia de gen şi periclitează dezvoltarea mentală, spirituală, morală şi socială a copilului meu, sănătatea fizică şi psihică a acestuia. În cazul în care copilul meu va fi expus la astfel de informaţii, contrar solicitării mele, voi acţiona în justiţie unitatea de învăţământ şi orice persoane vinovate pentru daune morale şi pentru orice alt prejudiciu care va fi cauzat.

Prezenta cerere este valabilă pe toată perioada de şcolarizare şi nu poate fi modificată decât explicit printr-un alt act scris.

Data: Semnătură:

În atenția Domnului Director, Școala…, str. …, nr. … sector …București (după caz)