Proclamarea Ultimei Cruciade – Invitație Tuturor Patrioților din Europa Însclavagizată și Coloniile ei

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Noiembrie 15, 2020

Mai multe organizații naționaliste au primit următorul mesaj:

INVITAȚIE PENTRU TOȚI PATRIOȚII DIN EUROPA ÎNSCLAVAGIZATĂ ȘI COLONIILE EI

 

Din Serbia vine vocea care cheamă toate popoarele Europei însclavagizate.

Din Serbia chinuită, plină de răni, violată și bătută, jefuită și condamnată, exilată și disprețuită…din Serbia vine stindardul libertății. Din Serbia îngropată de vie vine un spirit nou și o forță nouă…o speranță nouă, o idee nouă care conduce la învierea întergii Europe.

Noi, armata Sfântului George, am proclamat Ultima Cruciadă (cruce signati) împotriva tuturor dușmanilor lui Christos, ai Biserici Sfânte și ai Europei Albe…împotriva tuturor vrăjmașilor interni și externi, ascunși sau deschiși, împotriva tuturor celor care urăsc sângele nostru și pe Hristos.

Noi, armata Sfântului George, invităm toți patrioții europeni să ni se alăture în această Cruciadă finală care va fi dusă până la a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

We, the military of Saint George, invite all European patriots to join us in this final Crusade which will be lead until the Second Coming of our Lord Jesus Christ.

Semnează și alătură-te nouă!

Dar fraților, trebuie să știți că acest război sfânt nu se va face ca alte războaie. Această cruciadă va fi mai sângeroasă, mai primejdioasă și mai grea decât toate celelalte…pentru că inamicul a cucerit deja teritoriile noastre și ne-a însclavagizat. Cel mai mare dușman  este înauntrul nostru. Slăbiciunile noastre, mintea noastră mutilată cu secături stângiste…depărtarea de Dumnezeu care ne-a purtat către abis…minciunile care s-au răspândit ca și cangrena pe toată ființa noastră. De aceea în primul rând trebuie dus un război sfânt împotriva cancerului dinăuntrul nostru.

Paralel cu acesta, trebuie să ducem un război sfânt împotriva invaziei asiatico-islamico-africane cu teroriști, pe care unii îi numesc migranți.

Paralel cu aceasta, trebuie să purtăm război sfânt pentru clădirea unui Sistem Paralel de supraviețuire, pentru că statele nu mai există. Ele sunt doar coji cu conținut programat, potrivit pentru însvlavagizare. Trebuie să ne stabilim propriile instituții, să învățăm cum să trăim și să muncim, să schimbăm bunuri și să fim solidari…toate acestea cât mai separat de sistemul oficial. Vetre care produc mâncare și băutură sănătoasă și care ne permit supraviețuirea biologică. Vetre unde toate Legile Divine (naturale și supranaturale) vor fi urmate și respectate, iar adevărata credință Creștină va fi prețuită. Vetre care vor fi fizic îndepărtate de Sodomele și Gomorele moderne, despre care este știut cum vor sfârși.

Priviți, fraților, camarazi patrioți…înaintea noastră sunt provocări imense și tentații mari, dar nu avem de ales. Dacă nu reușim, vom deveni sclavii lui antihrist care vine și deja este prezent pretutindeni printre slujitorii săi.

Această ultimă cruciadă se va desfășura pe diferite nivele în fiecare moment, prin toate mijloacele și în fiecare loc. Va fi un război sfânt pentru sufletul și sângele nostru.

Președintele SNP “Zbor” și Comandantul Suprem al Armatei Sfântului George

Căpitan Srđan Mrkaja

*

*           *

Mesajul original:

INVITATION TO ALL PATRIOTS OF ENSLAVED EUROPE AND HER COLONIES

From Serbia comes the voice to all peoples of enslaved Europe.

From tormented Serbia, full of wounds, raped and beaten up, pillaged and condemned, exiled and despised… from Serbia comes the flag of freedom. From the undead and buried Serbia comes out the new spirit and new strength… new hope… new idea which leads towards the resurrection of whole Europe.

We, the military of Saint George, have proclaimed the final Crusade (cruce signati) against all enemies of Christ, Holy Church and white Europe… against all internal and external, secret and public… against all haters of Christ and our blood.

We, the military of Saint George, invite all European patriots to join us in this final Crusade which will be lead until the Second Coming of our Lord Jesus Christ.

SIGN OUR AGENDA AND JOIN US!
(see document attached)

But brothers, you should well know that this holy war won’t be lead like other wars. This crusade will be bloodier of all other, more dangerous than all other, tougher than all other… because the enemy has already enslaved us and conquered our territories. Our greatest enemy is within us. Those are our weaknesses, our mind which is mutilated with leftist emptiness… our godlessness which has led us to the abyss… heresies which like gangrene have spread over our whole being. That’s why in the first place we must wage a holy war against that vile cancer in ourselves.

Parallel to that, we must wage a holy war against Asian – Islamic – African invasion of terrorists, who some call migrants.

Parallel to that, we must wage holy war for the building of the Parallel System of survival because states don’t exist anymore. They are just shells with programmed content suited for enslavement. We must establish our own institutions and learn how to live and work, exchange goods and be solidary… all of that, independent from the official system as much as possible. Throughout Europe, we must establish small hearths (small communities) made of few families and individuals which would be autonomous from the official system. Hearths which would produce healthy food and drinks and enable biological survival. Hearths in which all Divine laws (supernatural and natural) will be obeyed and respected and the true Christian faith will be cherished. Hearths which would be physically distant away from modern Sodoms and Gomorrahs for which it’s known how they will end.

Look, brothers, fellow patriots… before us are huge challenges and hard temptations, but we don’t have a choice. If we don’t succeed we’ll become the slaves of the antichrist who is coming and is already present everywhere through his servants.

This last and final crusade will be waged on various levels in every moment in all manners and at every place. That will be a holy war for our souls and our blood.

President of SNP “Zbor” and Supreme Commander of the Military of Saint George

Captain Srđan Mrkaja