Calin Kasper
244 aprobate
calin.kasper@yahoo.com
188.24.77.164
Una din marile realizări ale lui Neagoe Basarab este lucrarea „Invăţaturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, o lucrare de înaltă ţinută morală, cu sfaturi pentru tânărul vlăstar domnesc, care trebuia pregatit pentru greaua misiune de a domni pe tronul Ţării Româneşti.
Această lucrare are însă, pe lângă valoarea ei literară şi morală, o semnificaţie aparte. Când am scris cartea „De la inimă spre cer”, care a fost publicată în anul 2014, tematica cărţii m-a obligat la o profundă documentare despre Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu şi Mişcarea Legionară, documentare care m-a dus la concluzia că Mişcarea Legionară a fost cea mai înaltă şi mai pură expresie a sufletului românesc. Această concluzie şi-a făcut loc în mintea mea după ce am scris capitole întregi în care am dovedit cu argumente logice, psihologice şi matematice, că Mişcarea lui Codreanu nu a fost nici nazistă, nici criminală şi nici antisemită.
Dar, dacă Mişcarea Legionară este suflet din sufletul neamului, ar trebui ca elementele doctrinei legionare, concis exprimată în lucrarea genială a lui Corneliu Codreanu intitulată „Cărticica Şefului de Cuib”, să se regăsească în lucrări şi documente anterioare momentului aparitiei Legiunii, care a luat naştere în data de 24 iunie 1927.
Am găsit destule elemente ale acestei doctrine în lucrări ale unor înaintaşi, care mi-au confirmat ipoteza de mai sus, dar cea mai izbitoare asemănare doctrinară am gasit-o în lucrarea lui Neagoe Basarab, care nu este altceva, decât o „Cărticică a Şefului de Cuib”, scrisă cu 400 de ani înainte de înfiinţarea Legiunii. Iată şi dovada de netăgăduit, printr-o analiză comparativă a acelor două texte. Am notat prescurtat preluările de texte din Cărticica lui Codreanu cu iniţialele CSC, iar cele din „Învăţăturile” luate din lucrarea lui Neagoe, cu INB:

Despre Legea Muncii:

(CSC) Munceşte. Munceşte în fiecare zi. Munceşte cu drag. Răsplata muncii să-ţi fie nu câştigul, ci mulţumirea că ai pus o cărămidă la înălţarea Legiunii şi la înflorirea României.

(INB) Lucrează cu mâinile tale, că şăderea făr` de lucru face moarte sufletului. Iar care se leneveşte cât de puţintel, acela se face lăcaş dracilor.

Despre Legea Educaţiei:

(CSC) Trebuie să devii altul. Un erou. În cuib fă-ţi toată şcoala. Cunoaşte bine legiunea.”

(INB) Când şăzi în chilia ta, de aceste trei lucruri te grijaşte: de rugă, de învăţătură şi de rucodelie (munca manuală). Dreptu aceia şi eu mă nevoiu iarăşi cătră dragostea domniilor voastre, să vă aduc aminte şi să ne înnoim omul cel dinnăuntru. (Omul Nou, la legionari).

Despre Legea Tăcerii:

(CSC) Vorbeşte puţin. Vorbeşte ce trebuie. Vorbeşte cât trebuie. Oratoria ta este oratoria faptei. Tu făptuieşte; lasă pe alţii să vorbească.

(INB) Şi limba cea neînvăţată numai ce umblă tocând, că n-are bunătăţi dinlăuntru. Cela ce-şi păzeşte gura, acela-şi rădică mintea sus la Dumnezeu. Vorbele cele multe aţâţă mânie şi urgie. Că mai întâi de toate iaste tăcerea. Deci tăcerea face oprire, oprirea face umilinţă şi plângere, iar plângerea face frică şi frica face smerenie. Cuvântul iaste ca vântul. Dacă iase den gură, nici într-un chip nu-l mai poţi opri. Cel ce se laudă înaintea a mulţi, acela să arată că nu iaste frica lui Dumnezeu într-însul. Într-alt chip mai bun iaste somnul cu tăcere, decât priveghearea cu cuvinte deşarte. Iar pre slujitori şi pre oamenii cei de oaste îi învaţă aşa: când vor fi în oaste, iar ei să iasă la un câmpu curat şi să tacă toţi şi să să roage lui Dumnezeu încitişor, iar cu toată inima. Şi când se vor ruga, să-şi rădice mâinile cătră ceriu ( corespondenţă cu salutul legionar).

Despre Legea Onoarei:

(CSC) Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă, nu fi niciodată mişel. Lasă pentru alţii căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.

(INB) Domnul carele va judeca pe dreptu, acela-i domn adevărat şi unsul lui Dumnezeu. Cu ce dreptate veţi judeca săracii într-această lume, cu aceea vor fi judecate şi faptele voastre. Să faci judecată dreaptă şi bogaţilor şi săracilor. Să împărţim săracilor de-a pururea dreptatea.

Despre Legea Disciplinei:

(CSC) Fii disciplinat legionar, căci numai aşa vei învinge. Urmează-ţi şeful şi la bine şi la greu.

(INB) Pune, Doamne preste noi dătător de lege. Iar tu, deacă eşti harnic, îţi rânduiaşte turma şi o întocmeşte bine, să nu unii să să îngraşă, iar alţii să moară de foame. Daţi-vă în lături de la mine toţi cei care faceţi fărdelege.

Despre Legea Ajutorului:

(CSC) Ajută-ţi fratele căzut în nenorocire. Nu-l lăsa.

(INB) Iar voi, feţii mei, faceţi milostenie şi săracilor şi lipsiţilor, ca să aflaţi şi voi avuţia voastră în cer. Cade-să domnului să miluiască pe săraci, dar nici pe slugile sale să nu le uite. Fătul mieu, nu-ţi fie lene a face bine, nici cugeta să nu faci bine.

Despre Grija Inimii Bune:

(CSC) Legionarul când vine la cuib trebuie să fie cu inima bună. Să nu pornească cu gând de sfadă, de răutate, căci în cuib n-are voie să se certe nimeni. Când legionarul va avea poftă de sfadă, să se bage între duşmani.
Lucrurile mari şi bune se fac cu inima bună, pentru că unde e inimă bună acolo e Dumnezeu, iar unde inima e rea, acolo s-a băgat diavolul. De aceea unde este inima rea nici un lucru n-are spor. Toate merg pe dos. Despre omul care păşeşte cu inimă rea se zice că nici păpuşoii nu-i cresc pe ogor.

(INB) Bunătatea face curăţie, iara mânia cea iute face patime. Inima cea împietrită face mânie, iar oprirea face linişte. Şi cum mănâncă carii copacii şi gândacii îi fac fără de frunză, aşa şi pizma-i piarde sufletul călugărului. Nu avea vrajbă cu nimini, că de vei avea, deacii neprimită va fi ruga ta. Ai pace cu toţi, ca să fii îndrăzneţ în rugăciunile tale. Apoi pizmă să n-aibi în inima ta, iar altuia să nu faci rău pentru rău. Că iată că-ţi aduc aminte, fătul mieu, dă-ţi va da Dumnezeu şi te va dărui să stăpâneşti şi să domneşti tu ţara aceasta în urma mea, să te nevoeşti şi să te sileşti să fii tuturor blând şi bun. În loc de rău, tu să sileşti să faci tuturor bine. Omul mânios aţâţă vrajbă şi între cei împăcaţi pune mozavirie şi dintr-aceasta să aţâţă pizma ca focul în trestie. De vei afla boul vrăjmaşului tău rătăcit sau fieştece dobitoc, tu îl întoarce şi-l du la stăpână-său; iar de vei vedea asinul vrăjmaşului tău căzut, tu să nu treci şi să-l laşi, ci să-i ajuţi.

Despre băutură şi beţie:

(CSC) Legionarul trebuie să fie cumpătat la toate. De exemplu: nu se poate concepe nici un şef şi nici un legionar beat. Legionarul poate petrece, dar nu se îmbată.

(INB) Şi aceasta, fraţilor, încă socotiţi şi luaţi aminte: că tot omul carele bea şi mănâncâ preste măsură şi se amestecă în trebile lumii aceştiia, acela nu va veni în măsura lucurilor acestora. Iată că rog pre tot omul, care va să dea pocăinţă cătră Dumnezeu, să să ferască de băutura cea multă a vinului, că beţia multă cursă are. Că omul, dacă se îmbată, de are şi minte multă, el o piarde. De are mâini viteze, nici de un folos nu-i suntu. De i-ar fi picioarele repede, nimic nu-i sporescu şi de are şi limbă dulce şi vorbitoare frumos, nici cu aceea nu poate grăi. încă şi-ată răutate izvoraşte şi iaste de la beţie, că omul beţiv întâi trupul şi-l bolnăveşte şi-şi sărăceşte casa şi-şi piarde mintea. Cel ce iubeşte băutura multă, va fi chemat ca un dobitoc. Căci băutura cea multă mari răutăţi face.

Acesta este cel mai puternic argument care susţie afirmaţia că sufletul românesc şi doctrina legionară una sunt, iar acest adevăr nu poate fi răstălmăcit sau infirmat de nici un sofism. Deci, ca o concluzie finală, nu poate nici un român să se considere naţionalist sau patriot, fără ca să fie bine documentat despre Mişcarea Legionară şi doctrina ei. Singura sursă de informare obiectivă, nefalsificată şi deci sigură din punct de vedere al veridicităţii de care am eu cunoştinţă, este site-ul mişcarea.net a domnului N. N., de unde se pot descărca gratuit zeci de memorii şi documente legionare autentice.