mariana

Ex-ministru despre alegeri: „Scenariul e scris demult, iar noi asistăm la niște scene de teatru… Se vor schimba doar niște „actori”

„Sin­cer, eu nu cred că ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui prin vot direct ar putea pro­duce vreo schim­bare pal­pa­bilă în Mol­dova acum. Cel mai pro­ba­bil, sce­na­riul e scris demult, iar noi asis­tăm la niște scene de tea­tru…  Se vor schimba doar niște „actori”. Poate va fi sacri­fi­cat și cineva din „regie”, că tre­buie să mimeze cumva o pre­tinsă „cură­țe­nie” în sis­tem. Asta place celor de afară. Dar dacă cineva e atât de naiv și crede că gru­pa­rea care con­tro­lează astăzi pute­rea la Chi­și­nău își dorește cu ade­vă­rat reforme – e pro­blema lui”, spune, într-un inter­viu pen­truDeut­sche Welle, Mari­ana Dur­leș­teanu, ex-ministră a Finan­țe­lor.

La cre­a­rea actu­a­lu­lui sis­tem nociv, cu rezis­tență pato­lo­gică la reforme, s-a lucrat din greu ani de zile, iar acum această „găi­nușă de aur” pro­duce bani pen­tru gru­pa­rea care a crescut-o. Accep­ta­rea refor­me­lor ar însemna să renunțe de bună voie la a mai con­trola flu­xu­rile finan­ci­are. Vă ima­gi­nați una ca asta? E ridi­col să mizezi pe fap­tul că o „elită” poli­tică dubi­oasă și șan­ta­ja­bilă va imple­menta mâine niște reforme care le-ar pune în peri­col liber­ta­tea și ave­rile expo­nen­ți­lor aces­tei „elite” putrede. Pen­tru par­te­ne­rii externi, aceste ale­geri nu pre­zintă nici inte­res, dar nici nu repre­zintă vreun peri­col. Ei au pro­bleme mai impor­tante: situ­a­ția legată de Tur­cia, Bre­xit, criza imi­gran­ți­lor, etc. Din păcate, Mol­dova a ratat șansa de a rămâne la loc vizi­bil pe agenda UE, pen­tru că a dez­a­mă­git, pen­tru că s-a furat mili­ar­dul, pen­tru că poli­ti­cie­nii au tri­șat. Acum, Mol­dova pre­zintă foarte puțin inte­res din punct de vedere stra­te­gic și nu pre­zintă deloc inte­res inves­ti­țio­nal, deo­a­rece insti­tu­ți­ile sta­tu­lui sunt slabe, la mâna unui dubios. Inves­ti­to­rii nu vin într-o țară în care jus­ti­ția se face la tele­fon, pen­tru că riscă să rămână fără afa­ceri… După fur­tul mili­ar­du­lui sun­tem „ciuma Euro­pei”. Va fi foarte greu să „spă­lăm” țara după acest jaf care ne-a făcut cele­bri, iar după ce mili­ar­dul a fost pus pe spa­tele amă­râ­ți­lor, va fi și mai greu să redăm o spe­ranță oame­ni­lor, pen­tru că sără­cia va deveni pen­tru ei o pro­blemă din ce în ce mai stre­santă”, spune Dur­leș­teanu, în inter­viu.

Ex-ministra vine și o o pozi­ție tran­șantă în pri­vința acor­du­lui cu Fon­dul Mone­tar Inter­națio­nal și deci­zia Guver­nu­lui de a pune mili­ar­dul furat pe „ume­rii cetă­țe­ni­lor”. Aveți în față un om care a nego­ciat în tre­cut, din pozi­ția de repre­zen­tant al Guver­nu­lui, cu FMI, Banca Mondi­ală și Comi­sia Euro­peană. Mai mult, am avut oca­zia să fiu anga­jată a unei insti­tu­ții finan­ci­are inter­națio­nale… Vreau să vă spun că la nego­ci­eri întot­de­una se ține cont de inte­re­sul major al oame­ni­lor, de bunăs­ta­rea aces­tora. Totul este în mâi­nile fac­to­ri­lor guver­na­men­tali care nego­ci­ază – ei tre­buie să aibă putința și dorința de a-și apăra cetățenii.Sunt sigură că nu FMI a impus această metodă inu­mană de recu­pe­rare a mili­ar­du­lui furat. O atare abor­dare (pune­rea mili­ar­du­lui furat pe spa­tele cetă­țe­ni­lor – n.n.) tră­dează o anu­mită stare de lași­tate și com­pli­ci­tate la furt. Nu poți să con­damni o gene­ra­ție la sără­cie, dar să lași hoții în liber­tate. E penal! De fapt, e o încer­care a Guver­nu­lui de a mușa­ma­liza fra­uda din sis­te­mul ban­car. E stri­gă­tor la cer ceea ce fac guver­nan­ții de la Chi­și­nău! După ce au încu­vi­in­țat prin inac­țiune jaful din rezer­vele valu­tare, ne mai pun odată în cârcă nu doar dato­ria, dar și dobânda. Am spe­rat până în ultima clipă că pre­șe­din­tele Timofti se va trezi măcar în al XII-lea ceas și va refuza să pro­mulge odi­o­sul pro­iect. Am spe­rat că va auzi „mur­mu­rul popo­ru­lui”, așa cum a spus în dis­cur­sul de Reve­lion. Dar a cedat. Acum, mol­do­ve­ni­lor deș­tepți nu le rămâne decât să ia exem­plu de la islan­dezi. Islan­de­zii au refu­zat să plă­tească dato­ri­ile și au igno­rat con­di­ți­ile impuse de ban­che­rii inter­națio­nali. Aceasta nu înseamnă că instig cetă­țe­nii la acţiuni ile­gale, dar nici să fiu tole­rantă faţă de acest dezmăţ de coru­pţie şi stag­nare nu pot. Per­so­nal cred că garan­ția emisă de Guvern pen­tru cre­di­ta­rea de către BNM a celor trei bănci deva­li­zate nu are legi­ti­mi­tate. Deci, nu este con­sti­tu­țio­nală. Au fost sfi­date toate atri­bu­ți­ile și igno­rate com­pe­ten­țele în pro­ce­sul de garan­tare a cre­di­te­lor ofe­rite de BNM prin  pla­sa­rea dola­ri­lor din rezerva BNM pe piață. BNM, împre­ună cu cei care au tole­rat și orches­trat acest furt tre­buie să-și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea juri­dică și insti­tu­țio­nală, iar actu­ala clasă poli­tică – Par­la­men­tul să revină la pro­iec­tul de împo­vă­rare a cetă­țe­ni­lor. Este revol­tă­tor să garan­tezi niște cre­dite fic­tive acor­date unor bănci falite după ce aces­tea făcuse „Cash out” din sis­tem. Eu am încre­dere în rapor­tul „Kroll” (com­pa­nie ame­ri­cană de audit care inves­ti­ghează jaful ban­car). Cir­cu­i­tul bani­lor se vede clar din acest raport. Nu e nevoie de un „due dili­gence” ca să iden­ti­fici bene­fi­ci­a­rii. Cetă­țe­nii nu tre­buie să accepte această povară. Nu poți con­verti o garan­ție ofe­rită nele­gi­tim în dato­rie de stat, iar BNM să-și recu­pe­reze dato­ria de la băn­cile deva­li­zate în urma pro­ce­su­lui de lichi­dare a aces­tora”, punc­tează aceasta, în inter­viul, pe care-l puteți citi inte­gral, AICI.

Mari­ana Dur­leș­teanu a fost minis­tră a Finan­țe­lor în peri­oada 2008-2009 și amba­sa­doare în Marea Bri­ta­nie între 2004-2008.

mariana

Ex-ministru despre alegeri: „Scenariul e scris demult, iar noi asistăm la niște scene de teatru… Se vor schimba doar niște „actori”

„Sin­cer, eu nu cred că ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui prin vot direct ar putea pro­duce vreo schim­bare pal­pa­bilă în Mol­dova acum. Cel mai pro­ba­bil, sce­na­riul e scris demult, iar noi asis­tăm la niște scene de tea­tru…  Se vor schimba doar niște „actori”. Poate va fi sacri­fi­cat și cineva din „regie”, că tre­buie să mimeze cumva o pre­tinsă „cură­țe­nie” în sis­tem. Asta place celor de afară. Dar dacă cineva e atât de naiv și crede că gru­pa­rea care con­tro­lează astăzi pute­rea la Chi­și­nău își dorește cu ade­vă­rat reforme – e pro­blema lui”, spune, într-un inter­viu pen­truDeut­sche Welle, Mari­ana Dur­leș­teanu, ex-ministră a Finan­țe­lor.

La cre­a­rea actu­a­lu­lui sis­tem nociv, cu rezis­tență pato­lo­gică la reforme, s-a lucrat din greu ani de zile, iar acum această „găi­nușă de aur” pro­duce bani pen­tru gru­pa­rea care a crescut-o. Accep­ta­rea refor­me­lor ar însemna să renunțe de bună voie la a mai con­trola flu­xu­rile finan­ci­are. Vă ima­gi­nați una ca asta? E ridi­col să mizezi pe fap­tul că o „elită” poli­tică dubi­oasă și șan­ta­ja­bilă va imple­menta mâine niște reforme care le-ar pune în peri­col liber­ta­tea și ave­rile expo­nen­ți­lor aces­tei „elite” putrede. Pen­tru par­te­ne­rii externi, aceste ale­geri nu pre­zintă nici inte­res, dar nici nu repre­zintă vreun peri­col. Ei au pro­bleme mai impor­tante: situ­a­ția legată de Tur­cia, Bre­xit, criza imi­gran­ți­lor, etc. Din păcate, Mol­dova a ratat șansa de a rămâne la loc vizi­bil pe agenda UE, pen­tru că a dez­a­mă­git, pen­tru că s-a furat mili­ar­dul, pen­tru că poli­ti­cie­nii au tri­șat. Acum, Mol­dova pre­zintă foarte puțin inte­res din punct de vedere stra­te­gic și nu pre­zintă deloc inte­res inves­ti­țio­nal, deo­a­rece insti­tu­ți­ile sta­tu­lui sunt slabe, la mâna unui dubios. Inves­ti­to­rii nu vin într-o țară în care jus­ti­ția se face la tele­fon, pen­tru că riscă să rămână fără afa­ceri… După fur­tul mili­ar­du­lui sun­tem „ciuma Euro­pei”. Va fi foarte greu să „spă­lăm” țara după acest jaf care ne-a făcut cele­bri, iar după ce mili­ar­dul a fost pus pe spa­tele amă­râ­ți­lor, va fi și mai greu să redăm o spe­ranță oame­ni­lor, pen­tru că sără­cia va deveni pen­tru ei o pro­blemă din ce în ce mai stre­santă”, spune Dur­leș­teanu, în inter­viu.

Ex-ministra vine și o o pozi­ție tran­șantă în pri­vința acor­du­lui cu Fon­dul Mone­tar Inter­națio­nal și deci­zia Guver­nu­lui de a pune mili­ar­dul furat pe „ume­rii cetă­țe­ni­lor”. Aveți în față un om care a nego­ciat în tre­cut, din pozi­ția de repre­zen­tant al Guver­nu­lui, cu FMI, Banca Mondi­ală și Comi­sia Euro­peană. Mai mult, am avut oca­zia să fiu anga­jată a unei insti­tu­ții finan­ci­are inter­națio­nale… Vreau să vă spun că la nego­ci­eri întot­de­una se ține cont de inte­re­sul major al oame­ni­lor, de bunăs­ta­rea aces­tora. Totul este în mâi­nile fac­to­ri­lor guver­na­men­tali care nego­ci­ază – ei tre­buie să aibă putința și dorința de a-și apăra cetățenii.Sunt sigură că nu FMI a impus această metodă inu­mană de recu­pe­rare a mili­ar­du­lui furat. O atare abor­dare (pune­rea mili­ar­du­lui furat pe spa­tele cetă­țe­ni­lor – n.n.) tră­dează o anu­mită stare de lași­tate și com­pli­ci­tate la furt. Nu poți să con­damni o gene­ra­ție la sără­cie, dar să lași hoții în liber­tate. E penal! De fapt, e o încer­care a Guver­nu­lui de a mușa­ma­liza fra­uda din sis­te­mul ban­car. E stri­gă­tor la cer ceea ce fac guver­nan­ții de la Chi­și­nău! După ce au încu­vi­in­țat prin inac­țiune jaful din rezer­vele valu­tare, ne mai pun odată în cârcă nu doar dato­ria, dar și dobânda. Am spe­rat până în ultima clipă că pre­șe­din­tele Timofti se va trezi măcar în al XII-lea ceas și va refuza să pro­mulge odi­o­sul pro­iect. Am spe­rat că va auzi „mur­mu­rul popo­ru­lui”, așa cum a spus în dis­cur­sul de Reve­lion. Dar a cedat. Acum, mol­do­ve­ni­lor deș­tepți nu le rămâne decât să ia exem­plu de la islan­dezi. Islan­de­zii au refu­zat să plă­tească dato­ri­ile și au igno­rat con­di­ți­ile impuse de ban­che­rii inter­națio­nali. Aceasta nu înseamnă că instig cetă­țe­nii la acţiuni ile­gale, dar nici să fiu tole­rantă faţă de acest dezmăţ de coru­pţie şi stag­nare nu pot. Per­so­nal cred că garan­ția emisă de Guvern pen­tru cre­di­ta­rea de către BNM a celor trei bănci deva­li­zate nu are legi­ti­mi­tate. Deci, nu este con­sti­tu­țio­nală. Au fost sfi­date toate atri­bu­ți­ile și igno­rate com­pe­ten­țele în pro­ce­sul de garan­tare a cre­di­te­lor ofe­rite de BNM prin  pla­sa­rea dola­ri­lor din rezerva BNM pe piață. BNM, împre­ună cu cei care au tole­rat și orches­trat acest furt tre­buie să-și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea juri­dică și insti­tu­țio­nală, iar actu­ala clasă poli­tică – Par­la­men­tul să revină la pro­iec­tul de împo­vă­rare a cetă­țe­ni­lor. Este revol­tă­tor să garan­tezi niște cre­dite fic­tive acor­date unor bănci falite după ce aces­tea făcuse „Cash out” din sis­tem. Eu am încre­dere în rapor­tul „Kroll” (com­pa­nie ame­ri­cană de audit care inves­ti­ghează jaful ban­car). Cir­cu­i­tul bani­lor se vede clar din acest raport. Nu e nevoie de un „due dili­gence” ca să iden­ti­fici bene­fi­ci­a­rii. Cetă­țe­nii nu tre­buie să accepte această povară. Nu poți con­verti o garan­ție ofe­rită nele­gi­tim în dato­rie de stat, iar BNM să-și recu­pe­reze dato­ria de la băn­cile deva­li­zate în urma pro­ce­su­lui de lichi­dare a aces­tora”, punc­tează aceasta, în inter­viul, pe care-l puteți citi inte­gral, AICI.

Mari­ana Dur­leș­teanu a fost minis­tră a Finan­țe­lor în peri­oada 2008-2009 și amba­sa­doare în Marea Bri­ta­nie între 2004-2008.

mariana

Ex-ministru despre alegeri: „Scenariul e scris demult, iar noi asistăm la niște scene de teatru… Se vor schimba doar niște „actori”

„Sin­cer, eu nu cred că ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui prin vot direct ar putea pro­duce vreo schim­bare pal­pa­bilă în Mol­dova acum. Cel mai pro­ba­bil, sce­na­riul e scris demult, iar noi asis­tăm la niște scene de tea­tru…  Se vor schimba doar niște „actori”. Poate va fi sacri­fi­cat și cineva din „regie”, că tre­buie să mimeze cumva o pre­tinsă „cură­țe­nie” în sis­tem. Asta place celor de afară. Dar dacă cineva e atât de naiv și crede că gru­pa­rea care con­tro­lează astăzi pute­rea la Chi­și­nău își dorește cu ade­vă­rat reforme – e pro­blema lui”, spune, într-un inter­viu pen­tru Deut­sche Welle, Mari­ana Dur­leș­teanu, ex-ministră a Finan­țe­lor.

La cre­a­rea actu­a­lu­lui sis­tem nociv, cu rezis­tență pato­lo­gică la reforme, s-a lucrat din greu ani de zile, iar acum această „găi­nușă de aur” pro­duce bani pen­tru gru­pa­rea care a crescut-o. Accep­ta­rea refor­me­lor ar însemna să renunțe de bună voie la a mai con­trola flu­xu­rile finan­ci­are. Vă ima­gi­nați una ca asta? E ridi­col să mizezi pe fap­tul că o „elită” poli­tică dubi­oasă și șan­ta­ja­bilă va imple­menta mâine niște reforme care le-ar pune în peri­col liber­ta­tea și ave­rile expo­nen­ți­lor aces­tei „elite” putrede. Pen­tru par­te­ne­rii externi, aceste ale­geri nu pre­zintă nici inte­res, dar nici nu repre­zintă vreun peri­col. Ei au pro­bleme mai impor­tante: situ­a­ția legată de Tur­cia, Bre­xit, criza imi­gran­ți­lor, etc. Din păcate, Mol­dova a ratat șansa de a rămâne la loc vizi­bil pe agenda UE, pen­tru că a dez­a­mă­git, pen­tru că s-a furat mili­ar­dul, pen­tru că poli­ti­cie­nii au tri­șat. Acum, Mol­dova pre­zintă foarte puțin inte­res din punct de vedere stra­te­gic și nu pre­zintă deloc inte­res inves­ti­țio­nal, deo­a­rece insti­tu­ți­ile sta­tu­lui sunt slabe, la mâna unui dubios. Inves­ti­to­rii nu vin într-o țară în care jus­ti­ția se face la tele­fon, pen­tru că riscă să rămână fără afa­ceri… După fur­tul mili­ar­du­lui sun­tem „ciuma Euro­pei”. Va fi foarte greu să „spă­lăm” țara după acest jaf care ne-a făcut cele­bri, iar după ce mili­ar­dul a fost pus pe spa­tele amă­râ­ți­lor, va fi și mai greu să redăm o spe­ranță oame­ni­lor, pen­tru că sără­cia va deveni pen­tru ei o pro­blemă din ce în ce mai stre­santă”, spune Dur­leș­teanu, în inter­viu.

Ex-ministra vine și o o pozi­ție tran­șantă în pri­vința acor­du­lui cu Fon­dul Mone­tar Inter­națio­nal și deci­zia Guver­nu­lui de a pune mili­ar­dul furat pe „ume­rii cetă­țe­ni­lor”. Aveți în față un om care a nego­ciat în tre­cut, din pozi­ția de repre­zen­tant al Guver­nu­lui, cu FMI, Banca Mondi­ală și Comi­sia Euro­peană. Mai mult, am avut oca­zia să fiu anga­jată a unei insti­tu­ții finan­ci­are inter­națio­nale… Vreau să vă spun că la nego­ci­eri întot­de­una se ține cont de inte­re­sul major al oame­ni­lor, de bunăs­ta­rea aces­tora. Totul este în mâi­nile fac­to­ri­lor guver­na­men­tali care nego­ci­ază – ei tre­buie să aibă putința și dorința de a-și apăra cetățenii.Sunt sigură că nu FMI a impus această metodă inu­mană de recu­pe­rare a mili­ar­du­lui furat. O atare abor­dare (pune­rea mili­ar­du­lui furat pe spa­tele cetă­țe­ni­lor – n.n.) tră­dează o anu­mită stare de lași­tate și com­pli­ci­tate la furt. Nu poți să con­damni o gene­ra­ție la sără­cie, dar să lași hoții în liber­tate. E penal! De fapt, e o încer­care a Guver­nu­lui de a mușa­ma­liza fra­uda din sis­te­mul ban­car. E stri­gă­tor la cer ceea ce fac guver­nan­ții de la Chi­și­nău! După ce au încu­vi­in­țat prin inac­țiune jaful din rezer­vele valu­tare, ne mai pun odată în cârcă nu doar dato­ria, dar și dobânda. Am spe­rat până în ultima clipă că pre­șe­din­tele Timofti se va trezi măcar în al XII-lea ceas și va refuza să pro­mulge odi­o­sul pro­iect. Am spe­rat că va auzi „mur­mu­rul popo­ru­lui”, așa cum a spus în dis­cur­sul de Reve­lion. Dar a cedat. Acum, mol­do­ve­ni­lor deș­tepți nu le rămâne decât să ia exem­plu de la islan­dezi. Islan­de­zii au refu­zat să plă­tească dato­ri­ile și au igno­rat con­di­ți­ile impuse de ban­che­rii inter­națio­nali. Aceasta nu înseamnă că instig cetă­țe­nii la acţiuni ile­gale, dar nici să fiu tole­rantă faţă de acest dezmăţ de coru­pţie şi stag­nare nu pot. Per­so­nal cred că garan­ția emisă de Guvern pen­tru cre­di­ta­rea de către BNM a celor trei bănci deva­li­zate nu are legi­ti­mi­tate. Deci, nu este con­sti­tu­țio­nală. Au fost sfi­date toate atri­bu­ți­ile și igno­rate com­pe­ten­țele în pro­ce­sul de garan­tare a cre­di­te­lor ofe­rite de BNM prin  pla­sa­rea dola­ri­lor din rezerva BNM pe piață. BNM, împre­ună cu cei care au tole­rat și orches­trat acest furt tre­buie să-și asume res­pon­sa­bi­li­ta­tea juri­dică și insti­tu­țio­nală, iar actu­ala clasă poli­tică – Par­la­men­tul să revină la pro­iec­tul de împo­vă­rare a cetă­țe­ni­lor. Este revol­tă­tor să garan­tezi niște cre­dite fic­tive acor­date unor bănci falite după ce aces­tea făcuse „Cash out” din sis­tem. Eu am încre­dere în rapor­tul „Kroll” (com­pa­nie ame­ri­cană de audit care inves­ti­ghează jaful ban­car). Cir­cu­i­tul bani­lor se vede clar din acest raport. Nu e nevoie de un „due dili­gence” ca să iden­ti­fici bene­fi­ci­a­rii. Cetă­țe­nii nu tre­buie să accepte această povară. Nu poți con­verti o garan­ție ofe­rită nele­gi­tim în dato­rie de stat, iar BNM să-și recu­pe­reze dato­ria de la băn­cile deva­li­zate în urma pro­ce­su­lui de lichi­dare a aces­tora”, punc­tează aceasta, în inter­viul, pe care-l puteți citi inte­gral,  AICI.

Mari­ana Dur­leș­teanu a fost minis­tră a Finan­țe­lor în peri­oada 2008-2009 și amba­sa­doare în Marea Bri­ta­nie între 2004-2008.