Cine a dat pădurile României pe mâna lui Schweighofer? ADRIAN NĂSTASE şi ILIE SÂRBU! Iată DOVADA!

DEFORESTARE ÎN ROMÂNIA – GRAV

POSTED BY: LĂZĂREANU RĂZVAN JULY 24, 2015
Gerald Schweighofer

Tatiana Niculescu Bran, fostul purtator de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis, a subliniat pe facebook că guvernul Adrian Nastase a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care încuraja Romsilva sa incheie contracte de vânzare de masă lemnoasă, de pâna la 10 ani, cu firme mari, precum Schweighofer Holzindustrie…

Aşa că am căutat şi am dat peste OUG 71 2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 435 din 21 iunie 2002.

Şi semnată de prim-ministru de atunci, Adrian Nastase, dar şi de… Ilie Sârbu, tata socrul şi, pe atunci, ministrul agriculturii, alimentaţiei si pădurilor…

Şi pentru cine nu crede poate citi şi pasajele din răspunsul ministrului Laszlo Borbely catre un deputat din parlamentul României, undeva în 2011…

Tatiana Niculescu Bran:

”În caz că nu se ştie sau se uită, în 2002, guvernul Adrian Nastase a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care încuraja Romsilva să încheie contracte de vânzare de masă lemnoasă, de pâna la 10 ani, cu firme mari, precum Schweighofer Holzindustrie.

Conform contractelor semnate cu Romsilva în 2002 şi 2003, firma austrică a primit dreptul de a exploata în jur de 1 milion de metri cubi de padure anual”.

Iată mai jos Ordonanţa de Urgentă:

OUG 71 2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial nr. 435 din 21 iunie 2002
OUG 71 2002 actualizată prin:
Legea 654/2002 – privind aprobarea OUG 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung privind masa lemnoasă Monitorul Oficial 937/2002
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1

(1)Regia Naţională a Pădurilor, în calitatea sa de administrator al fondului forestier aflat în proprietatea publică a statului, este abilitată să încheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vânzării masei lemnoase pe picior cu agenţii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite.
(2)Contractele prevazute la alin. (1) se încheie între Regia Naţională a Pădurilor şi agenţii economici care au dobândit acest drept prin licitaţie publică, pentru volume minime de 20 mii m3/an/agent economic şi pentru o perioadă de minimum 3 ani şi maximum 10 ani.
(3)Anual se va încheia un act aditional la contractul prevazut la alin. (1), prin care se stabilesc volumul masei lemnoase pe picior şi preţul acesteia.
(4)Masa lemnoasa de pe terenurile cu destinatie forestiera aflate in prezent in domeniul public al statului, dar care fac obiectul retrocedarii conform legilor fondului funciar, nu cade sub incidenta prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2

Licitatiile pentru dobandirea dreptului de a incheia contracte pe termen lung se vor organiza la nivel central si se vor desfasura conform normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si a autoritatii publice centrale pentru industrie si resurse, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 3

(1) Dreptul de a incheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitatie, care adauga cel mai mare numar de puncte la cresterea procentuala medie a pretului de pornire, rezultata prin licitatie pe categorii de produse principale, secundare si accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic.
(2)Prin cresterea procentuala medie prevazuta la alin. (1), in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege diferenta dintre pretul de adjudecare si cel de pornire a licitatiei, raportata la pretul de pornire a licitatiei si inmultita cu 100.

Art. 4

(1)Volumul de masa lemnoasa ce poate face obiectul contractelor pe termen lung este de maximum 20,0 milioane m3, pentru o perioada de 10 ani, fara a se exploata anual in acest scop mai mult de 20% din volumul maxim de masa lemnoasa cu destinatie industriala stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2)La fundamentarea hotararilor Guvernului privind aprobarea anuala a volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta se va tine seama de cuantumul volumelor de masa lemnoasa ce fac obiectul contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung incheiate si aflate in derulare, in masura in care gospodarirea durabila a fondului forestier nu este afectata si fara sa depaseasca posibilitatea anuala a padurilor.
(3) Abrogat.

Art. 5

(1) Prin contractul de vanzare-cumparare pe termen lung vanzatorul se obliga sa puna la dispozitie cumparatorului partizile destinate agentilor economici, iar cumparatorul se obliga sa achite pentru partizile care fac obiectul contractului pretul rezultat in urma aplicarii cresterii procentuale prevazute in contractul pe termen lung la pretul de pornire a licitatiei.
(2) Masa lemnoasa ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de minimum 20% rezultat din produse secundare.

Art. 6

(1)Cota de masa lemnoasa cu destintie industriala din volumul anual aprobat va fi prelucrata numai de agentii economici ale caror instalatii de transformare a lemnului rotund au fost autorizate.
(2) Abrogat.

Art. 7
Abrogat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltarii si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sârbu

p. Ministrul finanţelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu