Zona protejat Zona protejat ` nr. 84 parcuri istorice
Parcul Delavrancea
subzona
V1c
I. DESCRIERE
a. delimitare:
– zon` delimitat` de bd. I. Mihalache, Pia]a Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str.
Barbu {t. Delavrancea [i include Parcul Delavrancea, {os. Kiseleff, str. Monet`riei, Intr.
Nop]ii.
b. caracteristici: b. caracteristici:
– parc istoric semnificativ: martor al structurii [i al imaginii Bucure[tiului
c. evolu]ie: c. evolu]ie:
– realizarea parcului Delavrancea la sf\r[itul secolului al XIX-lea
d. agresiuni: d. agresiuni:
– lipsa de \ntre]inere a spa]iilor publice [i a vegeta]iei parcului
e. valoare: e. valoare:
– parc – referin]` al Bucure[tiului
f.grad de protec]ie: f.grad de protec]ie:
– maxim – se protejeaz` valorile arhitectural – urbanistice, istorice [i de mediu natural \n
ansamblul lor: trama stradal`, fondul construit, caracterul [i valoarea urbanistic`; nu s\nt
permise dec\t interven]ii care conserv` [i poten]eaz` gruparea ca atare.
g. interven]ii: g. interven]ii:
– conservarea spa]iilor, construc]iilor [i planta]iei valoroase existente
– interzicerea oric`rui alt tip de interven]ie
II. UTILIZARE FUNC}IONAL~
a. utiliz`ri admise: a. utiliz`ri admise:
– se men]ine neschimbat` destina]ia actual`
b. utiliz`ri admise cu condi]ion`ri: b. utiliz`ri admise cu condi]ion`ri:
– nu s\nt admise alte func]iuni dec\t cele men]ionate mai sus
c. utiliz`ri interzise: c. utiliz`ri interzise:
– oricare alte func]iuni dec\t cele men]ionate mai sus
III. AMPLASAREA CL~DIRILOR
a. caracteristicile parcelelor: a. caracteristicile parcelelor:
– se men]in neschimbate dimensiunile [i formele actuale ale parcului
b. amplasarea fa]` de aliniament: b. amplasarea fa]` de aliniament:
– se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
c. alinierea lateral` [i posterioar`: c. alinierea lateral` [i posterioar`:
– se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
d. amplasarea cl`dirilor pe aceea[i parcel`
– se men]ine neschimbat` amplasarea actual` a cl`dirilor
IV. ECHIPAREA CL~DIRILOR
a. circula]ii [i accese: a. circula]ii [i accese:
– se men]in neschimbate circula]iile [i accesele actuale.
b. sta]ionarea autovehiculelor: b. sta]ionarea autovehiculelor:
– sta]ionarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circula]iilor
publice.
c. condi]ii de echipare edilitar`: c. condi]ii de echipare edilitar`:
– toate construc]iile vor fi racordate la re]elele edilitare publice;
– se va asigura în mod special evacuarea rapidã [i captarea apelor meteorice în re]eaua
de canalizare;
– toate noile bran[amente pentru electricitate [i telecomunica]ii vor fi realizate îngropat;
– se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circula]iile publice [i
se recomandã evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;
– se interzice amplasarea firidelor de bran[ament pentru electricitate, telecomunica]ii [i
gaze pe fa]adele principale ale cl`dirilor;
– se interzice montarea aparatelor de aer condi]ionat pe fa]adele c`tre strad`, sau pe
cele laterale \n cazul \n care ele se deschid c`tre cur]i de onoare.
d. spa]ii libere [i plantate: d. spa]ii libere [i plantate:
– spa]iile libere vizibile din circula]iile publice precum [i din gr`dina public` vor fi tratate
ca grãdini de fa]adã;
– se recomandã ca pentru îmbunãtã]irea microclimatului [i pentru protec]ia construc]iei
sã se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
e. \mprejmuiri: e. \mprejmuiri:
– se men]in neschimbate \mprejmuirile actuale.
V. CONFORMAREA CL~DIRILOR
a. \n`l]imi admise: a. \n`l]imi admise:
– se men]ine situa]ia existent`
b. aspectul exterior: b. aspectul exterior:
– orice interven]ie asupra monumentelor de arhitecturã declarate sau propuse a fi declarate,
se va putea realiza numai în condi]iile legii. Prin restaurarea cl`dirilor existente (inclusiv
prin m`surile de consolidare a structurilor), se va p`stra sau se va reveni la (dac` este
cazul) arhitectura ini]ial` a fa]adelor.
– se interzic imita]iile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice
sau suprafe]e metalice str`lucitoare), utilizarea culorilor stridente.
VI. OCUPAREA {I UTILIZAREA PARCELEI VI. OCUPAREA {I UTILIZAREA PARCELEI
a. procent maxim de ocupare al terenului (POT): a. procent maxim de ocupare al terenului (POT):
– se men]ine situa]ia existent`
b. coeficient de utilizare al terenului (CUT): b. coeficient de utilizare al terenului (CUT):
– se men]ine situa]ia existent`
c. zone c. zone non-aedificandi non-aedificandi
– spa]iile publice conform plan[` anex`
d. alte servitu]i d. alte servitu]i
– servitu]i de \n`l]ime (non altius tollendi) se vor introduce pentru a proteja perspectivele
c`tre ansamblu
VII. SPA}II PUBLICE
a. traseu
– se p`streaz` traseele actuale ale str`zilor, conform plan[ei anex`.
b. profil transversal b. profil transversal
– se p`streaz` profilele actuale.
c. echipare [i amenajare
– nu exist` condi]ion`ri stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricãror
elemente de mobilier urban caracterului clãdirilor [i condi]ionarea realizãrii lor de
acelea[i avize de specialitate ca [i construc]iile.
d. planta]ie
– interven]iile asupra spa]iilor publice vor fi subordonate caracterului reprezentativ al
parcului [i vor fi supuse acelora[i avize de specialitate ca [i construc]iile.
VIII. CONDI}II DE AVIZARE
– \n vederea autorizãrii interven]iilor asupra cl`dirilor, vegeta]iei [i amenaj`rilor existente
s\nt necesare studii de inser]ie, fotomontaje sau machete.
– pentru faza Certificat de urbanism este necesar` organizarea unui concurs public de
urbanism;
– pentru faza Proiect de autoriza]ie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;
– pentru interven]ii \n spa]iul public (mobilier urban, pavimente, vegeta]ie, etc.), neincluse
\n acest regulament, se vor \ntocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin
avizul Ministerului Lucr`rilor Publice [i Amenaj`rii Teritoriului [i Ministerului Culturii la
faza Certificat de urbanism [i al [i Ministerului Culturii la faza Proiect de autoriza]ie de
construire.