“cestiunea tolerantei religiose in Romania”
Mesaje primite
x

Romania Magnifica
23:23 (Acum 22 de minute)

către mine
„Mesagiulu Domnescu, prin care s’a deschisu la 3 Ianuariu 1868 sesiunea Parlamentului Românu; furtunosele desbateri, urmate în acestă privinţă atâtu în Cameră, precum şi în Senatu; în fine, Adresa ambeloru Adunări Legislative în respunsu la Discursulu Tronului; atinseră tote şi fiă-care pe rându, mai multu seu mai pucinu, mai pe scurtu seu mai pe largu, cestiunea toleranţei religiose în România, anume din puntulu de vedere istoricu.
Suntemu datori a reproduce aci mai ânteiu de tote înseşi cuvintele Suveranului, cari au servitu apoi dreptu basă şi dreptu stofă pentru lupta parlamentariă, dată în momentulu intermediaru dintre citirea Mesagiului şi votarea Adresei:

“Vinu acum la uă cestiune, ce în dilele din urmă a devenitu forte delicată: cestiunea Israeliţiloru. Cu acestă ocasiune repetu declaraţiunea, ce în mai multe rânduri a făcut guvernulu meu.
Dacă naţiunea română în alte timpuri nu s-a abătutu de la principiele de umanitate şi de toleranţă religiosă, ea nu va începe astă-di, în alu XIX-lea secolu, suptu domnirea mea, a viola aceste sânte principie…”

D. deputatu Apostolianu, ale căruia opiniuni politice sunt forte rare-ori ale nostre, a atinsu totuşi dreptu la ănimă acestu puntu de vedere, făcându în Cameră, cu ocasiunea desbaterii proiectului de Adresă, următorea luminosă observaţiune:

“In tratatele nostre cu Înalta Poartă este stipulatu anume, că nici unu musulmanu să nu se potă stabili în ţeră şi nici uă giamiă să nu se potă înfiinţa pe pământulu nostru, şi totuşi eu nu credu, că străbunii noştri, cându au stipulatu acesta, au fost mişcaţi de simţimentulu religiosu, ci de acela alu conservării naţionale.”

Prin urmare, scrierea nostră o se ţinteze a îmbrăcişa, în sensulu celu mai vastu, istoria întregă a toleranţei religiose în România, petrecându într’uă revistă complectă atitudinea străbună, atâtu de dincolo precum şi de dincoce de Milcovu, în privinţa tuturoru confesiuniloru fără deosebire: protestanţi, catolici, armeni, mahometani, ebrei, şi chiaru eretici eşiţi din sinulu ortodoxiei.””

ISTORIA TOLERANŢEI RELIGIOSE ÎN ROMÂNIA
DE
BOGDAN PETRICEICU-HAJDEU
BUCURESCI
TIPOGRAFIA LUCRĂTORILOR ASOCIAŢI
1868

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=%C5%9Ecoala&optiune=ACADEMIA&optiune2=1838.02.26+-+1907.08.25+-+Bogdan+Petriceicu+Hasdeu

Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea spirituală a Românilor de pretutindeni