“SUBCENTRUL Nr. 1
“1 Iulie 1940, ora 11
“RAPORT INFORMATIV TELEFONIC
“1. Azi 1 Iulie 1940, ora 9,40, după unele greutăti silipsuri s-a terminat scurgerea peste podul de pe Prut, Braniste-stefănesti, a Brig. de Cav. comandată de Dl. Colonel Postelnicescu. Brigada are lipsă mai multi ofiteri sitrupă simateriale.

“Această brigadă a fost supusă la cele mai mari greutăti, sicane, umiliri din partea autoritătilor sovietice militare, în asociatie cu bandele de bolsevici sijidani civili, care în nimic nu au respectat conventia în legătură cu retragerea trupelor noastre.

“Toate aceste greutăti au avut loc numai gratie [datorită] faptuluică trupele noastre au avut ordin precis de a nu trage.

“2. Constructorul [?] de telefoane Bârsan Mihail din Briceni,

192

judetul Orhei ne comunică următoarele:
“in noaptea de 28/29 iunie, ora 2, au încercat a trece podul de peste Prut, în punctul Lipcani-Rădăuti mai multe tancuri sovietice, trăgând focuri de intimidare. Aurăspuns soldatii nostri sibolsevicii s-au retras.
“Jidanii din Lipcani strigau Trăiască Rusia Sovietică siStalin” (…) Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f.5.

*
“TELEGRAMĂ

“BUJOR [cod: Corpul 10 armată] – 1.VII. 1940 “CĂTRE M. St. Major, Sectia 2, B.

“1. Trupele sovietice au atins pe toată lungimea ei linia de demarcatie.

“(…) 2. Se parecă Sovietele manifestă tendinta de a nu se multumi cu ce au ocupat până acum. in rândul militarilor sovietici se aude vorbindu-secă ei trebuiesă ajungă cât mai repede la Ploiesti.

“in cursul zilei de 1 Iulie comandantul rus din fata orasului Siret a cerut comandantului român predarea orasului în timp de 24 ore, ame-nintîndcă îl va ocupa cu forta dacă nu-l predăm de bună voie. Mentionămcă orasul Siret este la Sud de linia de demarcatie fixată tot în cursul zilei de azi. Câteva tancuri sovietice din Lipcani au înaintat pe podul Lipcani-Rădăuti având intentiasă treacă Prutul larădăuti. Primite cu focuri de arme siarme automate de unitătile noastre tancurile s-au retras.(…)

“Dl. G-l. Constantinescu, Comand. C. 10 A, mi-a afirmatcă siD-sa are impresiacă armata sovietică nu se va tine de angajamente sipro-fitînd de succesele prea usoare obtinute până acum, nu ar fi exclussă reia înaintarea peste linia de demarcatie.

“3. Din cauza actelor ostile la cari s-au dedat evreii din Bucovina siBasarabia împotriva militarilor români, toată populatia românească din teritoriul neocupat siunii militari, grade inferioare mai ales, execută represalii contra evreilor: sunt bătu ti, aruncat i jos din trăsuri etc. Asemenea excese ar putea determina o interventie a armatei sovietice sub pretext de a mentine ordinea. Se impun urgente măsuri pentru a opri asemenea acte din partea noastră acum. (…)

“Maior (s.s) Bădărău Nr. 1225 din 1. VII. 1940”
Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 85-86.

193

*

“2 Iulie 1940

“[SINTEZĂ]

“ACțIUNEA EVREEASCĂ
“1. EVREII DIN BASARABIA sI BUCOVINA
iN TIMPUL EVACUĂRII
“1. Comitete Revolutionare:

“La Cernăuti comisar al poporului este actualmente evreul Salo Brül, de profesiune fotograf, primar este evreul Glaubach, ajutor de primar evreul Hitzig, iar prefect este alt evreu, Meer sau Beer.

“La Chisinău sovietul comunal este condus de avocatul evreu Steinberg, originar din Husi.

“La Chilia Nouă s-a format un comitet local condus de evreul dr. Rabinovici, medic primar al orasului.

“Fostii gazetari evrei de la ‘Adevărul’ si‘Dimineata’ anume Torziman [corect: Terziman – vezi Nota l la acest capitol] siCândea aucăpătat functiuni importante în Basarabia.

“La Soroca conducătorul actiunii teroriste a fost evreul Leizer Ghinsberg, gardian public la politia locală.
“2. Atentate siasasinări
“Bandele evreo-comuniste din Chisinău au jefuit pe refugiatii care nu aveau posibilitateasăsă apere. in diferite gări (…), în grupuri, cu drapele rosii, încercausă facă presiuni pentru a determina pecălătorisă coboare. in unele cazuri au cedat numai după cecălătorii s-au apărat cu focuri de armă.

“La Chisinău, o bandă de comunisti evrei a încercatsă linseze pe studentii teologi care au scăpat numai datorită interventiei unui detasament de jandarmi care aufăcut uz de arme.

“Inspectorul financiar Preotescu sifostul inspector financiar, pensionarpădureanu (…) au fost împuscati.

“La Chisinău listele de executări 1) (subl. mea, P.G.) au fost întocmite de intelectualii comunisti evrei: av. Carol Steinberg, avocata Etea Diner sidr. Dorevici. (…) avocatul evreu Steinberg, în fruntea unui grup, a aruncat cu pietre în trupele române care se retrăgeau.

“Perceptorul sinotarul din Ceadâr-Lunga (Tighina) au fost omorîti.

“Preotul Bujacovski din Tighina a fost împuscat de teroristi evrei. Deasemeni colonelul Adamovici, fost senator. seful postului de jandarmi din Abaclia (Tighina) a fost împuscat de evrei.

194

“in Cazaclia siCeadâr-Lunga au fost omorâti notari, preoti, politisti. La Reni au fost incidente grave între evreii care împuscaseră 2 marinari români siautoritătile militare românesti. Evreii purtau brasarde rosii. Au fost împuscati 15-20 teroristi evrei comunisti.

“in judetul Cetatea Albă bandele comuniste evreesti au schingiuit preoti, le-au ars bărbile cu tigări, au devastat biserici.

“La Cernăuti un grup de evrei a asaltat silovit cu pietre două autocare în care se aflau soldati; evreii au cedat numai când acestia aufăcut uz de arme.

“Fată de toate aceste orori comise exclusiv decătre evreii basara-beni, se observă o adâncă indignare a populatiei românesti care în unele cazuri nu-sipoate stăpâni sentimentul de revoltă (…) Militarii (…) erau foarte revoltati contra evreilor, fiind hotărâti a linsa orice evreu ar întâlni, întrucât asistaseră la agresiunea evreilor împotriva ofiterilor sisoldatilor români pe linia Cernăuti-Dornesti, cu care ocazie se afirmăcă ar fi fost omorât un ofiter superior sirăniti mai multi ofiteri sisoldati români.

“Tot în ziua de 1 Iulie a.c. la ora 18,30, la Bârlad, un grup de mili-tari a împuscat mortal pe evreul Poise (?) Leib Goldstein, comerciant din acel oras. Numitul a fost transportat la spitalul local în stare de comă.
“3. Propaganda antinatională

“incă înainte de retragerea autoritătilor românesti s-au constituit decătre evreii comunisti locali comitete orăsenesti care (…) au organizat primirea trupelor sovietice cu flori (…), s-au dedat la manifestatiuni ostile împotriva autoritătilor în retragere, patronînd siîndrumând în acelasitimp actiunea teroristă.

“Conform instructiunilor, aceste comitete, imediat ce s-a aflat de hotărârea Consiliului de Coroană [de a accepta diktatul sovietic – n.m.], evreii au înlocuit în grabă firmele românesti cu altele rusesti.

“Cu ocazia trecerii trupelor române prin sate, orase sigări, evreii manifestau ostil, în unele cazuri aruncând cu pietre.

“in exodul lor, refugiatiii au avut de întâmpinat vexatiuni, umi-linti, lovituri, iar unele cazuri au trebuitsă lase în urmă morti, numai datorită comunistiilor evrei, care în afară de asta i-au devalizat de putinele lucruri care mai scăpaseră.

“Pe de altă parte, pentru a împiedeca retragerea populatiei românesti, evreii distrugeau vehiculele (…), iar în unele cazuri au încer-catsă incendieze traversele de cale ferată, pentru a provoca deraieri.
“insisicopiii evrei, dintre care unii chiar străjeri, asteptau în gări

195

trenurile refugiatilor pentru a-i injuria sia le arunca cu pietre siorice obiecte ce lecădeau la îndemână, creind o impresie oribilă. (…)
“(…) refugiatii basarabeni comentează faptulcă împreună cu românii de peste Prut care se retrăgeau în interiorultării, sosesc grupuri de tineri evrei originari din Basarabia. Acesti tineri evrei au fost observati
(…) că au atitudine de veselie sisatisfactie, ceea ce nu cadra cu situatia celui care îsipărăseste avutul, oricât de modest, familia simediul în care a trăit. De asemenea refugiatii români au observat la acesti tineri evreică posedă valută forte, dolari silire sterline, cari nu ar putea fi justificate nici de ocupatiile sinici de veniturile lor normale (…). Considerînd sifaptulcă actualmente miscarea populatiei evreesti basarabene este înspre Basarabia, nicidecum în sensulpărăsirii acestei provincii, cercurile mentionate formulează presupunereacă acesti tineri basarabeni au de înde-plinit în tara noastră misiuni contra ordinei publice sisigurantei statului.

“III. EVREII DIN RESTUL țĂRII
“(…)părăsind teama siatitudinea de rezervă, aceste cercuri [evreesti] au adoptat spontan o atitudine de accentuată veselie, manifes-tată îndeosebi prin comentarii zgomotoase în grupuri numeroase pe străzi siîn localuri publice asupra evenimentelor (…), aprecieri jicnitoare la adresatării noastre, a conducătorilor statului, a armatei sia tot ce este românesc siîn acelasitimp o vie simpatie pentru actiunea sovietelor (…)

“(…) în toate casele evreiesti având aparate de radio-receptie s-au ascultat posturile emitătoare sovietice, neomitîndsă deschidă larg feres-trele, îndeosebi când acestea transmitea ‘Internationala’(…) S-a începutrăspândirea discretă a fotografiilor cu Stalin.

“Ca sila Bucuresti, în provincie siîndeosebi la Timisoara populatia evrească locală la aflarea vestei si-a manifestat satisfactia prin aceleasigesturi simanifestări.

“Dupărăspândirea însă în opinia publică a stirilor privind jaful siactiunea teroristă întreprinsă de evrei la intrarea trupelor sovietice în provinciile ocupate, veselia ce cuprinsese cercurile semite din Capitală siprovincie dispărând, afăcut loc unei acute îngrijorări fată de perspecti-vele unor ample represiuni ce se presupuneacă urmează a se întreprinde ca urmare a terorismului la care s-au dedat coreligionarii lor din Basarabia siBucovina. Sesizând indignarea ce a cuprins întreaga suflare românească la aflarea celor petrecute în Basarabia siBucovina, conducătorii evreimei, în frunte cu dr. Filderman sisef Rabinul

196

Alexandru safran au recomandat expres coreligionarilor lor, prin inter-mediul comunitătilor,să se abtină de la orice manifestare ce ar putea crea incidente cu populatia românească.

“(…) Teama de eventuale represiuni, precum sipropaganda întreprinsă de evreii basarabeni de a imita gestul lor [de a trece în Teritoriile Ocupate] au creat, îndeosebi în rândurile evreilor apartinînd micii burghezii, un pronuntat curent de emigrare în provinciile ocupate. Această actiune îsigăseste în plus aprobarea unora din cercurile conducătoare evreiesti, în frunte cu dr. Filderman, sef Rabinul dr. safran siscriitorul Horia Carp cari întrevăd astfel posibilitatea descon-gestionării teritoriuluitării noastre de un important număr de evrei (subl. m. P.G.).

“in schimb se constată opozitia manifestată decătre cercurile evreesti sioniste socialiste care militează pentru emigrarea evreilor în Palestina.
“Desicuprinsă de panică, o bună parte de evrei continuăsăpăstreze (…) o atitudine ostilătării noastre (…)

“Exceptiefăcând de la atitudinea generală manifestată de evrei în actualele împrejurări membrii cercului ‘Mutualitatea’, cu sediul în str. Spătarului nr. 15, critică cu asprime actiunea teroristă întreprinsă de coreligionarii lor în Basarabia sisunt decisisă participe, cu maximum de mijloace, la actiunea de ajutorare a refugiatilor. Explicatia acestei atitudini constă în aceeacă membrii acestui cerc sunt în majoritate bine situati materialiceste siîn totalitatea lor se recrutează dintre refugiatii din URSS, cari au avut de suferit de pe urma instaurării regimului bolsevic în acest stat.

“III. TRECEREA iN TERITORIUL OCUPAT DE SOVIETE
“Actiunea trupelor sovietice în Basarabia siBucovina a avut ca urmare o emigrare a numerosievrei basarabeni din capitală în aceste pro-vincii. Se constatăcă totalitatea celor ce pregătesc plecarea din Capitală [spre Basarabia] se recrutează din meseriasi, mici comercianti, misiti siunii studenti lipsiti de o situatie materială bună. Deasemeni încearcăsăpărăsească tara sio serie de liber profesionisti, intelectuali, majoritatea dintre aceia cari au fost excluside la exercitarea profesiunilor lor din diverse motive, sau cari au fost decăzuti din drepturile de cetătenie. Motivul care îi determină pe acesti evreisăpărăsească tara noastră îl constituie în majoritatea cazurilor credinta abil sustinută de propaganda comunistăcă sub regimul sovietic vor reusisă-sicreeze situatii mult mai

197

înfloritoare decât cele avute în România, nemaifiind totodată nici obiectul presupuselor represiuni antisemite. Tendinta de emigrare a acestor evrei, în general încurajati de coreligionarii lor originari din Basarabia este însă în parte combătută decătre evreii originari din Vechiul Regat, ca side cei bine situati materialiceste, cari speră încă într-o ameliorare a situatiei lor în tara noastră.

“in general, cadenta trecerilor în Basarabia este în medie de aproximativ 10.000 persoane pe zi.(…) De asemenea se înregistrează plecarea din Bucuresti spre Basarabia siBucovina a un număr de 70-80 studenti evrei de lacăminul Studentilor Evrei Schuller, cunoscut focar de propagandă comunistă”.

“Este de relevatcă fată de eventualitatea de arămâne lipsit de cadre, cari în bună parte sipeste tot cuprinsultării se recrutează din evreii basarabeni, Partidul Comunist din România a dat ordine severe în sensul ca membrii cari,fără autorizatia conducerii partidului, vorpărăsi localitătile unde au însărcinări, vor fi socotiti trădători.”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 162-172. Copie
*
“BIROUL STATISTIC MILITAR, Bucuresti, 2 Iulie 1940, ora 19

“RAPORT CONTRAINFORMATIV Nr. 4 “1) Evacuarea Basarabiei

“a) Dr. Constantinescu, fost primar al orasului Cernăuti, refugiat, declară următoarele:

“Ucrainenii au avut o atitudine foarte corectă fată de populatia românească care se refugia, atât din Cernăuti, cât sila sate, oferind refugiatilor alimente gratuite. Multi ucraineni s-au refugiat de asemenea.
“Atitudinea evreilor a fost atât de neomenoasă încât a revoltat chiar pe sefii trupelor de ocupatie, cari au dat ordonante prin care se atrăgea atentiuneacă se vor sanctiona cu moartea jafurile sicrimele.

“Preotul bisericii catolice din Cernăuti a fost împuscat de evrei. Racoci, directorul penitenciarului Cernăuti a fost împuscat decătre detinutii comunisti liberati. (…)
“f) O refugiată din Ismail declară următoarele:

“- invătătorul Savitzki,căzut de trei ori la examenul de admitere, intrat ulterior ca functionar în politia Ismail, a afirmatcă la retragerea românilor, el va conduce teroarea contra lor.

“- D-ra Galiveski, profesoară la Liceul de fete Ismail, cari e soră

198

căsătorită cu un general român alcărui nume nu-l cunoastem, îsimanifestă zgomotos bucuria pentru venirea bolsevicilor.

“- Fiul avocatului regătean Popovici, din Ismail, concentrat în prezent cu gradul decăpitan, înainte de retragerea românilor a arborat steaguri rosii la liceul alcărui elev este, la Prefectură siPrimărie, iar pe un Plutonier român de la Manutantă, acărui familie se refugiase, l-a împuscatfără motiv. (…)

“g) Locuitorii Bălan Gheorghe siCotofan Nicolae, originari din Judetul Ialomita, care au plecat cu ultimul tren de refugiati din Cernăuti spuncă înainte de intrarea trupelor sovietice, comunistii din acel oras – în majoritate evrei – opreau masinile, autobuzele sicărutele cu refugiati, pe care, după ce-i maltratau, le luau vehiculele, strigându-le: «Ne furati averea, sunt ale noastre». O Doamnă care se refugia într-un automobil, opunându-se, a fost lovită cu cutitul de un comunist. Nu se stie starea ei.

“h) Refugiatul Molnicov Otto, agent de control al Minis-terului de finante, dinvăscăuti, Bucovina, originar din Cernăuti, declară:

“- La stefănesti, Jud. Cernăuti, trupele sovietice au arestat un Maior român de Grăniceri, pe care l-au surprins în biroulsău sil-au torturat pentru a lua informatiuni militare.

“- in comuna Bărbătesti, Jud. Storojinet, elementele înaintate ale trupelor sovietice au împuscat pe seful de Post cu trei Jandarmi români, care refuzaserăsă predea armele.

“- Reg. 54 Inf., care se afla în Nordul Bucovinei, a fost capturat sidezarmat. Pe ofiteri, după ce îi dezbrăca simaltrata, îi mentinea arestati, pe soldatii români, după ce i-a desarmat, i-a lăsat liberi.

“- Un comisar ajutor dela Politiavăscăuti a fost surprins siluat de bolsevici.

“Ajutorul de primar al Orasului Cernăuti a fost împuscat de trupele sovietice. (…)

“i) Refugiatul Braicu Ion, originar din Gorj, pensionar militar sta-bilit la Soroca, declarăcă Inspectorul Financiar Preotescu sifostul inspector Financiar pensionarpădureanu au fost împuscati de evrei la Chisinău.

“j) (…) Steinberg a organizat teroarea contra românilor cu puscăriasii liberati sitineretul evreu.

“- preotul Bujacovschi, fost consilier eparhial sialti preoti au fost executati.

199

“ – Crucile de la Biserici siStatuile Regelui Ferdinand sistefan cel Mare au fost distruse.
“- La Tighina a fost împuscat senatorul colonel Adamovici.

“k) Refugiatul Condurachi din Bârlad, aflat la fratelesău, seful postului Jand. din Abaclia, Tighina, a declaratcă a fost de fată când un grup de trei evrei l-a împuscat pe fratelesău.” (…)

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 174-178
*
“Soldatul Hurez Nicolae (…) la 20 de ani aveasă trăiască cele mai îngrozitoare clipe (…) inregimentat la Vaslui va face parte din Regimentul 25 Infanterie. După perioada de instructie este dus pe granita de la Nistru. Regimentul sau era deja pus în alertă având ordin la Podul de la Dubăsari -Căuseni, de tragere, în cazul în care rusii i-ar fi fortat trecerea. Acest fapt se petrecea in mai 1940. In urma dictatelor [?] impuse regele Carol al II-lea pentru a evita pierderile de sânge (avându-se în vedere raportul numeric de forte masat la granita cu România de URSS) a cedat Basarabia siBucovina rusilor. Retragerea Regimentului 25 de pe linia Nistrului s-a facut “în liniste” până la iesirea din localitatea Hâncesti. in afara acestei localitati trei tancuri rusesti baricadaseră drumul. Prin traducători, rusii au somat Regimentul 25 Infanterie format din 4.000 de soldati înarmati cu pusti sicâteva mitralieresă dezarmeze siapoi sa-si continue drumul spre România. indrăzneala si curajul colone-lului român care comandat regimentul 25 a mers până la a ameninta ca minează întreaga localitate Hâncesti sio aruncă în aer (…). Fiecare soldat român purta la brâu câte o mină de aproape un kilogram. Rusii speriati de aceasta amenintare au retras tancurile pe marginea drumului siau lăsat cale liberă armatei române. La câtiva kilometri prinpădurea de la marginea Hâncestiului erau lăsate în voia nimănui peste 50 de tunuri românesti trase de cai lăsate de un alt batalion care trecusera printr-o amenintare asemănătoare din partea rusilor. Urma ca aceastea sa fie pre-luate de catre rusiimediat dupa retragerea întregii armate române. Rupti de oboseala sivenirea serii i-a determinatsă ia pozitii de luptă în adăpos-turi improvizate oprindu-se pentru odihnă. in cursul noptii Regimentul 25 a fost interceptat de o coloana de masini românesti venite din tara pentru a remorca tunurile lăsate înpădurea de la Hâncesti. A doua zi retragerea a continuat trecându-se Prutul pe la Albita spre Vaslui. (…)”

200

*
[2 Iulie 1940]

“TELEGRAMĂcătre Marele Stat Major, Sectia II-a “Fr. Granita [cod.: Armata 4)

“RAPORT CONTRAINFORMATIV “1) Trupele obosite din cauza marsurilor.
“2) Exodul sitriajul refugiatilor a scăzut simtitor.
“3) Se constată mai multă organizare la trupele ce trec Vest Prut.

Tendinta de a veni cu armamentul intact.
“4) Populatia, în special evreii din Basarabia continuă de a ataca fractiuni izolate la adăpostul trupelor rusesti.

“5) Au fost ostasiromâni care, după plecarea din rânduri a basarabenilor, în dorinta de a nu lăsa în special armament automat, au adus în spate 3-5 pusti mitraliere.

“6) Ostasii care aurăzletitrătăcesc prin Moldova între Prut siSiret; trebuiesc recuperati.

“7) in general armata sipopulatia evacuată din Basarabia îsimanifestă revolta împotriva evreilor. Nu sunt excluse manifestări antisemite mai grave din partea armatei.

“8) La Sculeni trupele sovietice care au dezarmat unele detasamente amenintăcă dacă nu se restituie obiectele rechizitionate dela cetătenii basarabeni vor trece în Moldova. Evreii ce trec în Basarabia amplifică [exagerează] unele restrictii ce li s-aufăcut, înrăutătind relatiile româno-ruse sirezolvarea evacuării.

“D.O. seful de Stat Major
“Colonel Eftimiu Nr. 21 417 din 2 Iulie 1940”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 73-74

*
“TELEGRAMA No. 11307 3 Iulie 1940

“Gorun [cod.: Grupul de armate nr. 1]către M.St. Major, sectia II-a “Am onoarea a raporta următoarele:

“Lt. col. Bors Gheorghe, fost Inspector P.P. la Bălti, încălătoria ce afăcut cu C.F. pe parcursul Iasi-Bacău, în ziua de 1 iulie, a observat la toti ostasii o stare de spirit foarte agitată contra evreilor, stare de spirit care a dat nastere la acte de agresiune ce au degenerat în bătăi sichiar omoruri, astfel:

201

“1) in statia Cucuteni, un evreu în haine militare a fost surprins când a scos un revolver din buzunar cu intentia probabilă [de a trage] într-un general ce se afla pe scara unui tren în trecere. Evreul a fost dezarmat de serg. Paveleanu din Reg. 6 Vânători siapoi bătut sistrăpuns cu baioneta de mai multi ostasi. in această statie alti 2 evrei au fost aruncati din tren, trăgându-se asupra lor.

“2) in statia Târgu Frumos un alt evreu găsit cu un revolver sio grenadă în buzunar a fost dezarmat siapoi omorât.

“3) in statia Bacău 2 evrei au fost bătuti sipredati politiei gărei. “4) Deasemenea, s-a constatacă în gările Cucuteni siPodul Iloaei sialte gări, noduri de cale ferată,că soldatii ce caută unitătile dislocate

din Basarabia siBucovina sunt lăsatisă stationeze în gări, discutînd între ei sicu civili situatia actuală Din atitudine sisidiscutiile auzite între ostasis-a desprins hotărârea acestora de a serăzbuna pe evrei din cauza exceselor connationalilor lor din Bucovina siBasarabia. Pentru a preveni asemenea acte sia preîntâmpina chiar eventuale miscări, comandamentul Gorun a luat următoarele măsuri:

“in toate gările, noduri de comunicatiesă se înfiinteze imediat birouri de informatii caresă îndrumeze pe toti ostasii ce nu-sigăsesc unitătile.

“Gărzile militare din gărisă fie imediat întărite sicomandate de un ofiter activ din garnizoana cea mai apropiată.

“Fiecare tren de persoane sau acceleratsă fie însotit de o gardă comandată de un subofiter care va face politie în tren la oprire în statii.
“Comandantul Gorun sef de stat major “General de Armată Adj. C. Ilasievici G-ltătăranu”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar 155, f. 125

*
(Sinteză informativă – 2 iulie 1940)

“(…) Fratii Birnbaum [din Brăila] afirmăcă «Multora dintre români le-a sunat ceasul».

“Iancu zis Jean a amenintat un birjarcă «in curând steagul rosu va fâlfâi sideasupra Palatului Regal»”(…)

Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istorică, fond XXIV, dosar nr. 3.377, f. 14-19. Copie

202

*

“TELEGRAMA Granita, 346, 3, 14 [3 iulie 1940]

“Atitudinea ostilă a populatiei evreesti care se manifestă tot mai accentuat în zona Prutului face ca centrele populate de această minoritatesă constituie un focar comunist periculos în dispozitivul armatei. Situatia operativă actuală impunând măsuri imediate de înlăturare a acestui pericol, armata a luat următoarele măsuri:

“Evreii dinfălciu târg siDrânceni târg, judetulfălciu, care doresc -să fie trecuti imediat în Basarabia; cei care nu doresc însă sunt semnalati ca agitatorisă fie internati provizoriu în zona Vidra, Judetul Putna: s-a dat ordin Reg. 3 Jandarmisă organizeze o regiune de internare provizorie în această zonă.
“Comandantul Granitei
“General de corp de armată
“N. Ciupercă Nr. 21473 din 3 iulie 1940”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155 f. 155

*
“TELEGRAMA – Brumarcătre Marele Stat Major, Sectia 2-a “Brumar; 87, 2, 7 1940, ora 10,30
“RAPORT INFORMATIV No. 1814 din 3 iulie 1940
“1) Eri, 2.7. 1940, la 15, în gara Scânteia doi soldati evrei au fost bătuti decătre militari siaruncati pe fereastră, din tren,fără a li se cauzarăni grave.

“2) Un convoiu de 35-40cărute cu soldati din Reg-tul 3 Grăniceri trecând prin satulsăuceni – Botosani s-au dedat la dezordini,căutând evrei pentru a-i molesta. Prin interventiile jandarmilor lucrurile s-au linistit.

“3) in zilele de 1 si2. 7. 1940 pe distanta Veresti-Pascani au fost aruncati din tren 14 evrei.

“4) Un vagon cu refugiati evrei pentru Basarabia, atasat la trenul Bucuresti -Iasidin seara de 2.7. 1940 a fost atacat cu focuri de armă dintr-un vagon alăturat, între statiile Vaslui-Bălteni. 3 morti si6răniti.
“5) La sosirea în Iasia unui vagon cu evrei ce veneau dinspre Galati, eri, 2.7. 1940 la ora 16, acestia au începussă strigecă au fost bătuti de civili între statiile Vaslui-Grajduri siBârnova, creind alarmă.

203

“6) Urmare la raportul informativ No. 1783 din 1.7. 1940
“Cu ocazia agresiunei produsă la Dorohoi, Regimentul 4 Jandarmi informeazăcă sunt 53 morti si6răniti.
“seful Biroului Stat. Mil. Iasi
“Lt. Colonel (ss) Palade
“Transmisă Brumar de Ofiterul Dantos 3.7. 1940”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 207. Copie.

*
“Din ‘Pesti Ujság’ – 3 iulie 1940, Budapesta
“PRESA ITALIANĂ CONDAMNĂ

UNELTIRILE EVREILOR DIN ROMÂNIA – Iulie 1940 “Roma”. Interesul ziarelor italiene fată de evenimentele din

România a mai scăzut. Ziarele fac cunoscute comunicatele oficiale ale guvernelor român sisovietic în legătură cu evenimentele din Basarabia siBucovina. stirile referitoare la conflictul dintre autoritătile românesti sijidovime au produs mare vâlvă la Roma.

“Ziarele italiene accentueazăcă Evreii au provocat incidente sângeroase prin atitudinea lor provocatoare (subl. în text).

“După corespondentul din Bucuresti al ziarului ‘Giornale d’Italia’, populatia românească primeste stirile cu oarecare calm, însă evreii nu-sipotpăstra sângele rece. ‘Giornale d’Italia’ vorbeste despre atitudine evreilor din România, care, îndemnati de cei din Londra, doresc a provoca unrăsboiu civil. Planul sionistilor din Londra însă nu a reusit sievreii din România nu vor apăra Marea Britanie”.

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, Sectia 2, dosar nr. 941, f. 501.

*
“CORPUL GRĂNICERILOR, Stat Major

“Informatiuni obtinute în ziua de 2 Iulie 1940 până la ora 18

“Frontiera cu URSS
“Extras din darea de seamă a Grupului 3 Gr. pază asupra modului cum s-aufăcut operatiunile de evacuare a parte din subunităti.
“1. in sectorul companiei 6 Gr. Pază Cozmeni primele forte sovietice trecute pe teritoriul românesc au fost unităti de tancuri în valoare de circa 600, dirijate pe directiile (…), urmate îndeaproape de circa un escadron de cavalerie care opera în grupuri de 2-3călăreti.

204

Acesticălăreti parecă aveau însărcinareasă exploateze panica produsă,să dezarmeze sisă escorteze trupele noastre.

“2) in sectorul Companiei 7-a Gr. Pază Carapciu ocuparea teritoriului s-a efectuat cu tankuri (circa 200) care actionau în serie sila intervale de timp. Erau urmate apoi de unităti de cavalerie, în aceeasiformatie sicu aceeasiînsărcinare.

“3. Atitudinea fortelor sovietice fată de trupele noastre a fost cât se poate de ostilă. Parte din tankurile sovietice care în majoritate nu au respectat orariul de plecare, au devastat trupele noastre în retragere, folosind tankurile ca mijloc de transport de arme pentru înarmarea populatiei ucrainene. Acestia [ucrainenii] înarmati, s-au dedat la atacarea convoaielor noastre, omorând sijefuind soldatii care treceau izolati.

“4. O Brigadă de Infanterie sovietică înaintând pe valea Prutului atăiat retragerea Companiei 1-a Gr. Pază Lipnic, Companiei 2-a Pază Româncăuti siCompaniei de rezervă din Batalionul 1 Gr. Pază Briceni. Trupa a fost în întregime desarmată iar parte din ofiteri, printre care siMaiorul Georgescu C., Comandantul Batalionului Briceni au fost arestati. Maiorul Georgescu a scăpat mituindu-i cu suma de 5.000 lei. intreaga avere a subunitătilor a fost jefuită fie de trupele sovietice, fie de populatia ucraineană sau bandele de comunisti.

“5. in ziua de 28. VI 1940, Domnul General Iliescu urmasă aibă o întrunire cu parlamentarii sovietici în Zvanice (în fata satului Atachi). Contrar hotărârilor anterioare, Delegatia Sovietică trecuse deja frontiera siîntrunirea a avut loc la Hotin. Parlamentarul rus era însotit de o gardă de soldati sovietici care tineau pustile mitraliere întinse asupra soldatilor nostri, pe teritoriul românesc.

“Atitudinea delegatilor sovietici a fost foarte necuviincioasă. Când Domnul General s-a legitimat, parlamentarul sovietic a spuscă siel este General sivorbeste de la egal la egal.

intre timp trecuse frontiera încă o Companie sovietică. Ofiterii nostri au fost dusila Cercul de Recrutare Hotin, unde au fost tinuti sub stare de arest. Foarte târziu, după ce au primit instructiuni – zic ei – li s-a dat drumul.

“6. in momentul retragerii trupelor noastre din Hotin, comunistii sievreii în număr foarte mare, manifestau ostil contra Armatei Române. Un ofiter de cavalerie pentru a-i intimida, a îndreptat o armă automată asupra lor. in acest timp, venind o patrulă sovietică, manifestantii i-aufăcut loc după care au deschis focuri împuscând câtiva soldati, calul si

205

mânzulcăpitanului Teohari C., comandantul Companiei Gr. Pază Hotin. Trupa întreagă desarmată, cu foarte mare greutate s-a putut degaja pentru a se putea retrage.

“7. in general sovieticii s-au purtat foarterău cu ofiterii sitrupa ce le-acăzut în mână. Ofiterilor sisubofiterilor li s-au rupt epoletii, batjocorindu-i, iar parte din ei fiind retinuti. Aucăutatsă desorganizeze unitătile, îndemnând ostasiisă plece la vetrele lor, lucru pe care multi basarabeni sibucovineni l-aufăcut.

“Concluziuni asupra valorii trupelor sovietice:
“sofeuri simecanici buni.

“Ofiterii, trupa simai ales cei din infanterie, foarte slab pregătiti sinedisciplinati.
“Majoritatea din ocupantii tankurilor erau beti.
“Material slab. Tankete vechi siuzate.
“Modul de comportare a unitătilor de grăniceri în retragere:

“Desiizolati silegătura dintre unitătile de grăniceri sitrupele de acoperire a fost aproape inexistentă, subunitătile de pază s-au retras în bune conditiuni, fie pe itinerariile stabilite, fie pe drumurile care le apreciau neocupate simai ascunse.

“Unitătile sisubunitătile de grănicerii nu li s-afăcut cunoscut la timp ordinul de retragere decătre unitătile de acoperire, din care cauză, retragerea lor s-afăcut cu întârziere siîn majoritatea cazurilor, după ce ele au fost devastate de trupele sovietice.

“Buna stare morală a grănicerilor afăcut ca retragereasă fie executată în conditii optime, în afară de faptulcă din cauza lipsei de timp nu au putut salva nimic din avutul subunitătilor. Putinul ce putuse fi salvat a fost prădat în timpul retragerii, fie de soldatii sovietici, fie de populatia comunizată.

“Ordinul de retragere a fost primit cu multă nedumerire.părăsirea teritoriului nationalfără luptă a desorientat la început, atât pe ofiteri cât sitrupa care, desiîn inferioritate ca număr sidotare, ar fi vrut cu tot dinadinsulsă reziste puhoiului dusman pe care îl deprecia ca pregătire.

“Totusiaceastă măsură care li s-a explicat ulterior de ofiterică este generală sihotărâtă în interesul Statului, nu a avut nici o influentă asupra spiritului de disciplină al ostasilor, care s-au retras în ordine spre locurile de regrupare, cu toată oboseala siperipetiile înfruntate, cauzate în drumul lor de bande de evrei comunizati.

206

“Moralul lor se mentine încă ridicat siprivesc cu încredere viitorul. “Comandantul Corpului Grănicerilor “General de divizie Th. serb
“seful de Stat Major
“Maior Gh. Constantinescu”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155.

f. 107-109. Original.

*

“BIROUL STATISTIC

[3 Iulie 1940]

“TELEGRAMA No. 11910
“GORUNcătre MARELE STAT MAJOR SECțIA II

“in dimineata de 2 Iulie Reg. 3 grăniceri Pază, venind din Basarabia unde a avut dificultăti foarte mari cu evreii de la Nord de Prut, trecând prin Dorohoi, s-aurăzbunat. Au împuscat mortal 40 sirănit 15. S-au devastat câteva prăvălii.

“Linistea a fost restabilită imediat cu ofiterii sitrupa lui Ghiocel [cod: Corpul 8 de armată].
“Regimentul 3 Pază nu are nici o pierdere.
“Comunicarea o face Colonel Halunga, seful de stat major al lui Ghiocel.
“D.O. seful de Stat Major
“Generaltătăranu No. 11910 din 3 iulie 1940” Biblioteca Academiei Române. Arhiva Istorică., fond XXIV,

dosar 3347, f. 88. Copie.

*
“TELEGRAMA GORUNcătre MARELE STAT MAJOR
[Sectia 2-a]
“Gorun Nr. 162 din 4.7.1940 ora 21,50
“RAPORT CONTRAINFORMATIV – 4 iulie 1940

“Urmare la Nr. 11342 din 3 Iulie 1940 din zona Glia [cod.:Grupul

de Armate nr. l]
“1) Dela Ghiocel

“Organele Jandarmeriei siCurtea Martială a Diviziei 6-a au constatatcă devastările diverselor prăvălii silocuinte, la Dorohoi, în ziua de 1 Iulie a.c. s-afăcut decătre soldatii Legiunei de Jandarmi Hotin si

207

Regimentul 3 Grăniceri pe tot axul soselei ce trece prin Dorohoi. Focurile au fost trase de soldati. Sunt 43 morti dintre care 7 militari. Majoritatea mortilor au fost în regiunea cimitirului evreesc, adică la esirea Sud-Est Dorohoi. Victimele sunt evrei. Panica a fost provocată de zvonul lansat poate intentionatcă la gară se găsesc tankuri rusesti care trag. După circa o oră panica a încetat, populatia reluându-sicalmul. Din cauza focurilor trase unitătile ce esiseră din Dorohoi spre Botosani au începutsă fugă, lansând zvonulcă vin rusii. Au fost linistiti de un ofiter trimis de comandament cu auto în urma lor.

“2) Dela Pin [cod.: Armata 3]
“Moralul unitătilor este bun. Până la 2 Iulie ora 2 au dezertat 39 soldati de origină rusă din unitătile Pajistei [cod: Corpul 8 Armată]. Acestia locuiau în teritoriul predat. in prezent la Pajistea sunt arestati 12 soldati din Regimentul 56 Infanterie, prinsiîn situatii dubioase după retragerea regimentului. Populatia nu are sentimente ostile.
“3) Dela Brândusa [cod.: Divizia 7 infanterie]

“a) Nu s-au semnalat cazuri depărăsirea unitătilor decătre ofiteri sau subofiteri, decât numai un Locotenent, de origine ucraineană de la Brutăria nr. 7 Campanie siun farmacist Locotenent de origine evreu din Cernăuti aflat în Ambulanta Diviziei.

“b) Brândusa are un ofiter sicirca 700 oameni trupă dispăruti. “Se credecă unii ar fi retinuti de trupele sovietice, iar majoritatea
dezertori.
“REPARTIZAT:
“Comandam. G-ral al Pazei Terit.
“Sectia III-a a M.St. Major
“Biroul 1, Sectia 2-a M.St. M.
“Subbiroul 2/Bir.2, Sectia 2-a M.St. Major”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 238

*
TELEGRAMA – DUD [cod.: Corpul 1 Armată]către M.St. Major, Sectia II-a – No. 141 din 4.7.1940, ora 20,40
RAPORT INFORMATIV No. 1859-149 din 4 Iulie 1940
“1) in cursul zilei de 4.7. nu se semnalează până în prezent noui incidente siagresiuni antisemite.

“2) Dintre agresiunile petrecute în zilele de 2 si3 Iulie a.c. se raportează astăzi, decătre organele de politie sijandarmerie din zonă.

208

“Agresiunea contra unui număr de 53 evrei, dintre care unii, curăni usoare au fost pansati. Au fost deasemenea patru morti pe distanta Pascani-Dolhasca, toti evrei ce ausărit din tren sisapte găsiti înpădurea Probota-Baia. Se fac cercetări.
“3) in ziua de 3.7. a.c. a fost jefuită o prăvălie din Iasidecătre

soldati.
“4) Politia Roman raporteazăcă asupra individului Isac Marcu din acel oras s-au găsit manifeste comuniste.

“5) Politiafălticeni comunicăcă în seara de 2.7. un individrămas neidentificat a fost surprins de santinela postului de radio emisiune al Gliei, în grădina unde este instalat acesta. (…)

“6) in noaptea de 1/2. 7 s-a tras un foc de armă dela coltul cazarmei Flotilei 1 Aviatie Iasi, asupra telegrafistului de la Sectia Aviatiei civile. Glontulpătrunzând pe fereastrăfără a-siatinge scopul.
“7) La Bacău a fost descoperită o adunare clandestină sionistă la care au luat parte mai multi tineri. Sunt 10 arestări. Tinerii sunt originari din Bacău, Iasi, Tighina siCernăuti.

“La Galati există un număr de circa 10.000 de evrei ce vorsă se refugieze în Basarabia, cazati în mai multe slepuri în mijlocul Dunărei. Problema hranei, higienei este foarte grea. S-a intervenit de rezidentă pentru solutionarea problemei.

“9) Populatia evreească agitată siintimidată de ultimele agresiuni. A început a fi prudentă în manifestări. in urma măsurilor de pază luate se constată liniste în zonă.”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, Sectia 1, dosar nr. 531, f. 164-165. Copie.

*
“CORPUL GRĂNICERILOR, Stat Major
“INFORAMAțIUNI OBțINUTE PÂNĂ LA 4.VII.1940 orele 12

“FRONTIERA CU URSSS

“Imediat după retragerea ultimului element al armatei noastre, evreii siucrainenii au arborat drapele rosii pe toate clădirile, manifestând în grupuri compacte pe străzi, molestând functionarii civili cari mairămăseseră în orasul Cernăuti.
“Străzile sunt întesate cu trupe. Magazinele sunt închise, afară de cele cu alimente, de unde rusii încarcă totul în camioane mari sitrans-

209

portă spre interior. Dela Liceul Militar au luat tot mobilierul sitoată vesela. Populatia de origine românească nu se vede pe străzi.

“Fată de populatia germană, care a primit dispozitiuni dela Consulatul Germansărămână pe loc, chiar după ocupatia sovietică, trupele rosii au o atitudine din ce în ce mai brutală. Spre exemplu se comunică cumcă doi germani trebuiausă fie executati în cursul zilei de 30.VI. 1940, în fata casei germane. Informatia din care rezultăcă germanii au primit recomandatiuni de arămâne pe loc o detinem de la un redactor al ziarului DEUTSCHE TAGESPOST ce apare la Cernăuti cu sediul la casa germană. (…)

“Se face o intensă propagandă în defavoarea României (…) la noi ar fi revolutie, iar capul statului ar fi fost împuscat, astfelcă trupele rosii au venitsă elibereze pe cei asupriti de tirania boerilor români (…)
“Evreii sunt aceia care se ocupă în special cu propaganda. (…) “Soldatii siofi terii sovietic întreabă încotro este Iasul. (…) “in general se observăcă unitătile sunt formate din tineri

mongoli, între 18-25 ani. Spuncă sunt aceia care au luat parte la ocuparea fostei Polonii.
“CONCLUZIUNI: (…)
“- Manifestatiunile de simpatiefăcute de populatia evreească siucraineană la intrarea trupelor sovietice în Cernăuti.

“- Tratamentul ostil al sovieticilor fată de populatia germană. “-Propaganda desăntatăfăcută printre populatie contra conducerii
administratiei Statului Român. (…)
“Răul tratament aplicat trupei siofiterilor nostri.
“Comandantul Corpului Grănicerilor
“General de divizie, seful de Stat Major Th. serb
“Maior Gh. Constantinescu”
Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 333, dosar nr. 97.

f. 194-196. Original.

*
“SECRET
“ACțIUNEA EVREEASCĂ
“I. EVREII iN BASARABIA sI BUCOVINA iN TIMPUL
EVACUĂRII
“1. Comitetele Revolutionare:

“- La Chilia Nouă în calitatea de sef local al GPU, care execută

210

toată actiunea teroristă împotriva populatiei românesti este evreul Dr.

Rabinovici.
“Primar al orasului este fratelesău, profesor de ebraică.
“2. Atentate siasasinate:

“- La Cernăuti evreii au devastat mai multe biserici, printre care sicea cu hramul Sf. Nicolae.

“ – Depozitul de munitiuni dinrădăuti a fost atacat cu focuri de armă decătre un grup de evrei, cari la riposta gărzii depozitului s-au retras lăsând 2 morti pe teren.

“- La Chisinău ziarele sovietice apărute după ocupatie “Sovietskaia Bessarabia’ si‘Bessarabskaia Pravda’ sunt conduse de redactori evrei.

“- La Cetatea Albă evreii comunisti au oprit un tren încercândsă dezarmeze un batalion de artilerie [corect: divizion], renuntând la aceasta numai la interventia trupelor sovietice.

“in acelasioras au omorât pe protopopul judetului Crisan Folescu, pe preotul Petru Sinită, pe seful gării sipe ajutorul acestuia anume Ojov. Actiunea teroristă a fost condusă de evreul Abram Carolic.
“ – La Volintiri (Cetatea Albă), grupuri de manifestanti evrei au terorizat populatia împuscând mai multe persoane printre care pe grefierul stirbu Iosif, dela judecătoria de muncă.

“- La Bălti bande de evrei au atacat cu focuri de revolver populatia civilă care se retrăgea; deasemeni au rupt crucile bisericilor, arborând pavilionul rosu.

“- La Bolgrad, comunistii circulau pe străzi având ca semn distinctiv steaua evreească cu 6 colturi sio panglică rosie.

“- La Ismail morarii sibrutarii, toti evrei, au refuzatsă scoată pâinea cu o zi înainte de ultimatum,răspândind, imediat după anuntarea ultimatumului svonulcă lipsa de pâine se datoreste faptuluicăfăina a fost rechizitionată de armată. Svonul a produs agitatie iar bandele de teroristi evrei au devastat manutanta locală, omorând pe Locot. Alexandrescu siPlut. Major Jianu. Datorită tot instigatiilor evreo-comuniste, 20 din cei 23 soldati ai manutantei s-aurăsculat ajutând la asasinarea celor mentionati.

“- La Reni un grup de comunisti evrei isbeau cu buzdugane improvizate pe cei ce voiausă se refugieze pe vaporul ‘Carpati’ care pleca în tară. Vaporul nu a putut pleca din cauza acestor evrei decâttăind parâmele.

“- in gara Reni populatia evreească a arborat pavilionul rosu. in

211

comuna Ashita 2 soldati carerămăseseră în urmă au fost împuscati în picioare de populatia evreească.

“- La Chilia Nouă comunistii evrei au devastat bisericile, au arborat drapele rosii în localurile autoritătilor siau împiedecat populatiasă se refugieze în interiorultării.

“- La Gura Humorului evreii au sechestrat autovehiculele nepermitând retragerea populatiei românesti.

“- La Herta (Dorohoi) înainte de intrarea din greseală a trupelor sovietice, evreii comunisti au ucis patru ofiteri români, iar zece soldati evrei dintr-un escadron de cavalerie si-au ucis locotenentul (informatie neverificată).

“- La Roman, uncăpitan a fost împuscat de patru evrei care imediat au fost omorâti cu baionetele de un grup de soldati (informatie neverificată).

“- La Cucuteni (Iasi) un evreu în haine militare scotînd un revolver, probabil pentru a împusca un general, a fost linsat. (…)

“- La un punct dela fortificatiile de pe Nistru, un ofiter evreu a deteriorat aparatul de radio, asa încât detasamentul respectiv de lucru, fiind izolat, nu a putut lua la cunostintă de ultimatum decât la aparitia trupelor sovietice. […]

“II. EVREII DIN RESTUL țĂRII
“Continuândsă aplice tactica, tinzândsă aratecă evreii din tara noastră nu vor fifăcuti sub nici un raportrăspunzători de actele teroristesăvârsite de coreligionarii lor din provinciile ocupate împotriva populatiei autohtone sia autoritătilor, fruntasii evrei din Capitală au ales o delegatie în frunte cu Achile saraga, fost ajutor de primar, în scopul de a prezenta consilierului Regal Dr. Alex. Vaida Voevod, ministru de stat sia-i înainta o motiune exprimând solidarizarea evreilor la doliultării, odată cu protestul lor împotriva actelor de teroaresăvârsite de coreligio-narii lor în Basarabia siBucovina.

“Pe de altă parte fruntasii evrei au transmis coreligionarilor lor dispozitiunea de a-sipăstra calmul si, abtinîndu-se dela manifestări menitesă irite opinia publică românească,să-sicontinue activitatea ca siîn trecut, întrucât «se poate prevedeacă cel putin până în toamna anului curent, Statul român nu va adopta nici o măsură efectivă menităsă elimine din viata socială pe evrei».

“Cu toate recomandările de liniste sicomportare ireprosabilă fată

212

de autohtoni primite din partea conducătorilor pe de o parte, opinia publică evreească din Capitală siprovincie continuăsărămână îngrijo-rată de perspectiva unor severe reactiuni din partea Statului sia populatiei românesti, iar pe de alta, se produc noui acte din partea evreilor menitesă evidentieze profunda lor aversiune pentru poporul, armata siconducătorii Statului nostru.

“in acest sens, se relevă impresia de panică produsă de svonul care se încearcă a se lansa printre evrei, privind intentia Consilierului Regal N. Iorga de a alcătui un memoriu pe caresă-l înainteze forurilor superioare conducătoare, în care reeditând unul din punctele de program ale fostului partid national-democrat,să ceară expulzarea imediată a evreilor pentru a fi pusiastfel în imposibilitatea ca organizându-sesă poată eluda măsurile antisemite ce se vor lua decătre autorităti.

“Cât priveste manifestările trădând sentimentele ostile ale evrei-lor fată de tara noastră se mentionează între altele următoarele:
“in portul Constanta majoritatea birourilor de expeditie sivânzare fiind detinute de evrei, acestia interzic expedierea materialelor simărfu-rilor aflate în depozite scontând o eventuală ocupare inamică a Dobrogei.
“Se mentioneazăcă o bună parte a materialelor aflate în depozite sunt destinate a fi folosite pentru apărarea natională.

“La Gala ti evreul Max , patronul prăvăliei de haine vechi ‘Braufman Sami’ din Piata Nouă a fost auzit de câtre un grup de refugiati adresând amenintări românilor, spunând între altelecă «peste 5 zile le va plăti el polita».

“Deasemeni evreul Schächter, proprietarul unei băcănii din acel oras, desieste bine aprovizionat, refuză categoricsă vânză orice fel de marfă clientilor români, la adresacărora proferă injurii siamenintări.
“La Brăila (…) fratii Birnbaum (…) afirmăcă «multor dintre români le-a sunat ceasul» sică au ei pe câtiva cu caresă serăfuiască.
“(…) Carol Wurmbrandt (…) nu se sfiestesă spună tuturorcă «este mândru de originea lui evreească»

“Iancu zis Jean (…) a amenintat pe un birjarcă «în curând steagul rosu va fâlfâi sideasupra Palatului Regal»” (…)

Biblioteca Academiei Române; Arhiva Istorică, fond XXIV, dosar nr. 3.377, f. 14-19. Copie.

213

*

“TELEGRAMĂ – GRANIțA [cod: Armata 4]către “MARELE STAT MAJOR, Sectia II-a
“Granita 396-4/7- 3440 [4 iulie 1940] “1. Exodul populatiei a încetat. Pe timpul evacuării au trecut la țutora mii de refugiati din Basarabia. Pe podul Daroieni 400, majoritatea
intelectuali. Ei sunt deprimati.

“2. Populatia românească din Basarabia rezervată: se poate observa o deprimare siregretulcă trupele române aupărăsit Basarabia. Populatia germană de asemenea nu se arată entuziasmată de sosirea trupelor sovietice.

“3. Actiunea derăzbunare a militarilor români care sosesc izolati din Basarabia continuăsă se manifesteze contra evreilor. Actele derăzbunare se petrec mai mult în trenuri. (…)

“4. Fruntasul Catriniu Alexandru ctg. 1937 [sofer] la masina delegatului M.St.M. (…) a împuscat mortal pe fruntasul T.R. Schur.
“Cazul se cercetează.
“D.O. sef de Stat Major Colonel (ss) Mardari”
Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar 155, f. 250

*
Din Journal de Genève, 5 Iulie 1940
“Scene tragice în Basarabia siBucovina”

“Refugiatii sositi din Basarabia sidin Bucovina povestesccă între trupele sovietice siautoritătile românesti s -ar fi produs excese. Numeroase biserici au fost prădate siincendiate (…). Adversarii politici ai comunistilor cât sipreotii ar fi fost maltratati siîmpiedecati. (…) Politia a fost atacată iar trenurile cu refugiati care se pregăteausă plece au fost lovite cu pietre. (…) Un alt refugiat din Basarabia povestestecă avăzut alergîndcătre gară un preot ortodox pe care comunistii voiausă-l împuste. (…) persoane povestesccă primarul Cernăutiului a fost gravrănit. El a fost destituit siînlocuit printr-un avocat comunist destul de cunoscut. Autoritătile sovietice se degajează de oricerăspundere (…) sustinîndcă [incidentele] s-au produs înainte de sosirea trupelor sovie-tice. Cercurile românesti spuncă nu vor uita niciodată faptulcă Sovietele nu au lăsat autoritătilor românesti timpul necesar (…) Refugiatii pretindcă 90% din populatia evreească arămas în teritoriile ocupate (subl. în

214

text). Cea mai mare parte din evrei apartin claseisărace. Evreii bogati s-au refugiat însă în mare grabă. Svonuri neconfirmate încă sustincă ar fi fost incendiată catedrala ortodoxă din Cernăuti sică Episcopul ar firămas la postulsău, cu toatecă era cunoscut ca un mare dusman al comunistilor. Autoritătile însărcinatesă se ocupe de refugiati afirmăcă aproape 100.000 de familii s-au refugiat din Bucovina de Nord sidin Basarabia.”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, Sectia 2; dosar nr. 941, f. 491-492

*
“Nota informativă nr. 133 (din 6 iulie 1940):

“Activitatea în Cernăuti în primele zile de ocupare “1. Vineri 29 iunie 1940.

“La ora 14 s-au adunat în Piata Unirii din Cernăuti circa 200 lucrători exclusiv evrei care aveau cu ei un steag rosu ce avea cusut pe el secera siciocanul, arborîndu-l pe clădirea primăriei (…) sitabloul lui Stalin siMolotov pe monumentul Unirei (…) Acesti lucrători erau sub conducerea cunoscutului comunist evreu Vagner. La ora 16 aceeasicoloană de lucrători evrei s-a dus la podul de peste Prut, pe drum încolo-nîndu-se sialti lucrători cu steaguri rosii în mână, unde au primit trupele [sovietice] cu urale sistrigăte ce ajunsese la delir. Vagner a cerut pentru toti lucrătorii arme casă plece sisă apere populatia autohtonă contra burgheziei române, formînd asa zisa politie muncitorească. După intrarea trupelor în oras, toti acesti muncitori au primit de la trupele sovietice arme, postîndu-se în fata clădirilor ce trebuiau ocupate de autoritătile de stat, formînd paza care a stat până Duminică seara.
“2. Sâmbătă 29 iunie 1940.

“(…) comandantul sovietic al orasului Cernăuti a dat dispozitiuni ca toate prăvăliilesă fie închise în afară de restaurante sibăcănii (…)
“3. Duminică 30 iunie 1940.

“A apărut un comunicat sovietic în limbile ucraineană, evreească, germană siromână în care se repetă ordonanta privitoare la închiderea prăvăliilor si[la interzicerea] vânzarea băuturilor spirtoase în afară de bere. Ordonanta mai prevedea: circulatia se interzice după ora 21; orasul se declară în stare de asediu (…) Toti posesorii de arme, inclusiv cei care le-au primit de la trupele sovietice (…) [sunt convocati] la comandatură spre a le depune (…).

215

“4. Luni 1 iulie 1940. S-au depus toate armele, ceea ce n-a plăcut evreilor. (…)

“5. (…) Marti dimineata s-a prezentat la oficiul de telefoane un diriginte venit din interiorul Rusiei, evreu siun inginer, tot evreu.”(…)
Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, dosar nr. 155, f. 321-322. Copie

*
SECRET 7 Iulie 1940
ACțIUNEA EVREEASCĂ
I. EVREII iN BASARABIA sI BUCOVINA
iN TIMPUL EVACUĂRII “Atentate siasasinate.

“Din relatările tuturor refugiatilor din provinciilerăpite reiesecă atitudinea manifestată de populatia evreească din aceste provincii, atât fată de armata română în retragere, cât sifată de populatia civilă ce se refugia a luat forme care depăsesc o imaginatie chiar divagantă. Imediat după anuntarea ultimatumului sovietic siînainte de intrarea Armatei Rosii, în toate orasele basarabene sinord bucovinene, s-au format grupuri de evrei înarmati, în majoritate tineret de ambe sexe, care numaidecât au început actiunea teroristă. Au fost împuscati cu predilectie functionarii judecătoresti, politienesti, slujitorii altarului, precum sifinanciari, acestia din urmă cu ocazia devalizării casieriilor Statului, întrucât, în afară de zelul revolutionar, bandele auarătat o pronuntată tendintă pentru adunarea de capital, în flagrantă contradictie cu principiile anticapitaliste cuprinse în doctrina în numelecăreia îsidesfăsurau actiunea.

“Nu a fost crutată nici armata (…): ofiteri, sub-ofiteri, soldati, chiarfără a fi contrazis intentiile comunistilor evrei, au fost împuscati sau schingiuiti. Au fost cazuri (…) când executările au luat aspectul unei sinistre vânători de oameni în care tot ce putea constitui un element reprezentativ românesc stimula activitatea sângeroasă a tinerilor teroristi evrei. Conexînd scopurile teroriste cu cele de natură de a produce avan-tagii materiale, evreii comunisti nu s-au multumit de a jefui locuintele românesti sibisericile crestine, dar atunci când erau în superioritate numerică, opreau refugiati pentru a-i prăda de putinul pe care acestia încercau a-l salva cu ei.

“La Chisinău, 400-500 evrei comunisti constituiti în bandă, înarmati cu pusti, revolvere, altii cu pietre sibastoane au cerut Dr-ului

216

Ionet, medicul spitalului de copii ca imediat clădireasă fie predată. La încercarea medicului de a calma spiritele, l-au împuscat, după care au năvălit în spital, devastîndu -l complet, iar copiii aflati internati omorîndu-i siaruncîndu-i afară pe geamuri.
“in comuna Olănesti (Cetatea Albă) învătătoarea Irina țapu a fost împuscată de bandele evreesti unite cu cele bulgăresti. (…)

“in Olănesti (Tighina) autoritătile locale au fost omorîte de bandele teroriste.

“ (…) au fost împuscati decătre bandele comuniste evreesti colonelul Cernobescu (?), comandantul Reg. 7 Vânători Chisinău împreună cucăpitanul de rezervă Grumvescu [?], fost primar de Ungheni.
“(…) au fost asasinati sau prinsi- printre altii – Col. Cornea dela Reg. 8 Rosiori, Col. Grenaru, Maior Millo,căpitan Posu,căpitan Al. Mavrocordat.

“Larădăuti plutonierul Major Diaconu Ion, fost la Cercul de Recrutare (…) a fost molestat de o bandă de teroristi evrei care i-au rupt epoletii.

“II. EVREII iN RESTUL țĂRII:
“in putine împrejurări ca acelea prin care trecem azi populatia evreiască din tara noastră a reactionat atât de uniform, evreiipărăsind pe cât posibil contactul cu populatia autohtonă. (…) Constienti de rolul important ce detin în viata economic sicomercială, iar pe de altă parte încredintati de avantagiile ce decurg pentru ei, în actuala situatie politică internă, din puternică solidaritate de rasă, evreii si-au regăsit în parte echilibru moral si, în asteptarea evenimentelor, se mentin într-o strictă rezervă.

“(…) O atitudine distinctă, care se caracterizează printr-o vie aversiune împotrivatării noastre, manifestă în prezent evreii încadrati în miscarea sionistilor revizionisti. Conducătorii revizionistilor au dat (…) dispozitiuni precise partizanilor lor, detinători de capitaluri în diferite întreprinderi înfiintate în colaborare cu românii sigermanii,să se retragă din afaceri. Totodată s-a interzis membrilor detinători de valori sicaselor de credit evreestisă acorde împrumuturi crestinilor, oricât de mare ar fi dobânda ce li se oferă.

“in schimb s-a decis intensificarea colectării de fonduri, îndeosebi în scopul ajutorării familiilor refugiatilor evrei din Basarabia siBucovina, cât siacelora din tară cari au suferit de pe urma actiunilor populatiei românesti fată de actele de banditismsăvârsite de evreii din provinciilerăpite.

217

“Pe de altă parte este de relevat, ca o ilustrare a sentimentelor de înveninată ură de care evreii sunt animati fată de populatia autohtonă, initiativa luată de un grup de doamne evreice, printre care siA. Bruchnor, Paula Schönfeld siRolly Petreanu, de a organiza în ziua de 9 iulie a.c. la Sinagoga Centrală o slujbă religioasă, constituind «un blestem contra românilor»” (sublinieri în text). (…) *)
–––––––––––––––
*) Slujbele de blesteme au fost practicate de Fiii lui Israel din timpuri imemoriale. Iată din Cartea lui Iosua Navi cucerirea Palestinei – evreii aflîndu-se dincolo de Iordan, la Sitim, în apropierea Mării Moarte:

“Cap.1. 1 După moartea lui Moise (…) a grăit Domnul cu Iosua (…) sia zis:

2. «Moise, robul meu a murit. Scoală dar sitreci Iordanul tu sitot poporul acest în tara pe care o voi da fiilor lui Israel» (subl. mea).

Au trecut Iordanul, după o slujbă de blesteme au atacat cetatea Ierihonului: preotii au trâmbitat, Fiii lui Israel au strigat, zidurile s-au prăbusit…

“Cap. 6. 21 si au dat junghierii [asa a fost tradus în româneste pentru: “au îndeplinit blestemul”] tot ce era în cetate: bărbati sifemei sitineri sibătrâni siboi sioi siasini tot au trecut prin ascutisul sabiei” (subl. m.).

După această ispravă s-au îndreptat spre cetatea Ai:
“Cap. 8 1-2. “(…) voi da în mâinile tale pe regele din Ai sipe poporul lui, cetatea sitinutul (…)să faci cu Ai sicu regelesău tot ce aifăcut cu Ierihonul sicu regelesău”. ; 25-26 (…) “toti locuitorii din Ai, bărbati sifemei care aucăzut în ziua aceea au fost douăsprezece mii (…) Iosua nu si-a pogorît mâna sa (…) până nu a dat pierzării pe toti locuitorii din Ai.”

Mai departe citez din Cap. 11, 17-23:
“(…) de la muntele Pele (…) până la Baal-Gad din Valea Libanului (…) a luat pe toti regii lor sii-a lovit si i-a ucis. (…)căci asa a fost de la Domnul (…) casă fie date pieirii, casă nu găsească milă (…) si n-arămas niciunul din Anachimi înpământul fiilor lui Israel, ci numai în Gaza, în Gat siîn Asdod aurămas din ei”.

si iată din Capitolul 12:
“1. (…) regii pe care i-au bătut fiii lui Israel sialcărorpământ l-au luat tot de mostenire dincolo de Iordan (…)”

13. (…) de toti treizeci siunu de regi”.
Toate atacurile asupra cetătilor vizate erau precedate de slujbe de blesteme – vezi : Levitic (XXVII, 29), Deuteronom (VII, 26; XIII, 18), Iosua (VII, 17-27; VIII, 1-29), Fiii lui Israel practicau slujba de blesteme de la începutul istoriei lor. Atât în blesteme, cât siîn fapte, evreii dădeau o importantă capitală focului: cetătile, oamenii din ele erau… “arsi-de-tot”, altfel spus: holocaustizati. Victima (desemnată) era întâi blestemată, abia apoi – de obicei, a doua zi – nimicită (în România, în iulie 1940 victimele fuseseră blestemate… după ce fuseseră agresate, umilite – însă nu toate ucise; astfel supravietuitorii români s-aurăzbunat pe evrei, după un an de zile).

218

“Tot în legătură cu fondurile evreesti, printre evreii sionisti din Capitală se discută stirea după care, la Chisinău, evreii comunisti au devastat sediul organizatiei sioniste, ridicând chiar masinile de scris siînsusindu-sisumele colectate.

“Reactiunea populatiei românesti fată de cele petrecute în provin-ciilerăpite siîndeosebi excesele de violentă ce au avut loc în trenuri continuăsă fie exploatate, împreună cu o întreagă serie de versiuni menitesă evidentieze «rigorile pe care evreii vor fi nevoitisă le îndure sub noul regim din România» decătre agentii comunisti sievrei basara-beni, în scopul determinării acestora de a se refugia în provinciilerăpite.

“III. REACțIUNEA POPULAțIEI ROMÂNEsTI
“- in ziua de 1 Iulie a.c. în trenul rapid Nr. 52, însotitorul trenului sisoldatul Popa au bătut pe evreul Max Mendel din Bucuresti (…). in acelasitren mai multi soldati au bătut (…) pe evreii Weiss P. Lupu din comuna Dej, Baruh Gross din Galati siBurcamin Gutman din Piatra Neamt.

“- in ziua de 2 Iulie a.c. din trenul Nr. 8006 Galati-Buzău evreul Hovenstein Simion din Bucuresti a fost desbrăcat silăsat în pielea goală, după care a fost aruncat jos în statiafăurei (…)

“- in noaptea de 3 spre 4 Iulie a.c. a fost găsit aruncat din tren între statiile Tecuci siCosmesti evreul Leiba Segal (…); fiindrănit la cap, a fost internat în spital (…)rănitul declarăcă a fost aruncat din tren (…) de mai multi militari.

“- in aceeasinoapte a fost bătut de militari (…) evreul Grepner Simion din Focsani: coborând în statia Râmniculsărat pentru a reclama, a fost din nou bătut de un aviator.

“- in ziua de 4 Iulie a.c. a fost adus în statia Dedulesti la Brăila

(…) evreul botezat Heliab Panait, licentiat al Academiei Comerciale (…) gravrănit la cap. Numitul a declaratcă (…) a fost insultat de mai multicălători din tren, apoi aruncat jos. Nu cunoaste pe agresori, însă credecă unul ar fi politist, iar altul artist la Teatrul Muncă siVoe Bună.

“- Din trenul rapid Nr. 51 au fost aruncati, între statiile Monteoru-Buzău, evreii Iancu Moise din Roman siIosif Marcu din Opnic-Slănic, premilitar, care a fosttăiat de tren. Din acelasitren, între statiile Bebecu siJoita au mai fost aruncati indivizii Schehter Izrail din Bucuresti, soldat cu ordin de chemare al unui regiment de aviatie care, în stare gravă, a fost transportat la spitalul militar din Buzău siEmanoil Rigler, de 37 ani, functionar comercial din comuna Dudesti-Ilfov.

219

“ – intre statiiile Vintileanca siUlmeni au fost aruncati din tren trei indivizi, fiind accidentati mortal. Până în prezent nu au fost identificati.

“- Cu trenul personal Nr. 508 a fost adus la statia Buzău (…) Locotenentul Beregler Edmund, originar din Hudosul de Mures-Turda, din compania de fortificatii Râmnicusărat, aruncat din trenul rapid (…)

“IV. TRECEREA iN TERITORIUL OCUPAT DE SOVIETICI “Se constatăcă afluenta evreilor cari pleacă în provinciilerăpite
a scăzut într-o oarecare măsură (…) La această situatie a contribuit în bună parte poate sifaptulcă Legatia URSS, nefiind în posesia unor instructiuni prea detailate nu dă lămuriri cuprinzătoare (…)”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, Sectia 2, dosar nr. 941, f. 558-566 Copie.

*
“Comandamentul M.U.[cod: Div. 1 Infanterie]
“Statul Major, Biroul 2 SECRET Nr. 40193/8 Iulie 1940
“BULETIN CONTRAINFORMATIV
“I. STAREA DE SPIRIT iN ARMATĂ: in general bună.
“II. POPULAțIA CIVILĂ
“1. Populatia românească
“Desfăsurarea evenimentelor mentine populatia românească în aceesistare de neliniste siîndurerare. Incidentele recente de pe frontiera de Est au provocat oarecari îngrijorări între locuitorii din zona acestei frontiere.

“Se semnaleazăcă populatia din Iasieste impresionată sirevoltată de faptele comise de evrei cu ocazia evacuării Basarabiei. O reactiune contra evreilor n-ar fi exclusă. (…)

“in legătură cu evacuarea teritoriului cedat URSS se semnalează: actele ostile ale evreilor din Bucovina siBasarabia au determinat unele reactiuni în rândurile elementului românesc.(…)

“Plutonierul Marinescu Petre din Regimentul 1 Vânători, fiind oprit de o coloană rusă cu cisterne, a dezarmat, cu ajutorul câtorva soldati toată coloana, capturînd armamentul sidând drumul trupei, dezarmată. Plutonierul a fost citat prin ordin de zi pe Armată, iar materialul capturat va fi înapoiat la cerere.

“Informatiile ce nu contenesc a veni odată cu cei refugiati arată barbariile ce au de suferit românii, în special din partea evreilor sia

220

comunistilor din teritoriile cedate. in special evreii au fost aceia care au initiat siau condus toate atrocitătile îndreptate contra elementului româ-nesc. Se semnalează din Bucovinacă un grup de 40 evrei au atacat cu focuri de armă depozitul de munitii al Garnizoaneirădăuti. Atacul a fost respins de garda depozitului, doi atacatorirămânând în teren. (…)

“Diverse
“(…) in gara Dej militarii concentrati au bătut mai multi evrei. “Se bănuiestecă Organizatia ‘Magyar a magyar-ért’, prin agenti
curieri ar fi lansat un apelcătre populatia din Ardeal pentru ca, împreună cu evreii,să provoace tulburări, pregătind astfel o actiune contra guver-nului. Membrii Organizatiei ‘Rongyos Garda’ si‘Szabad Csapatok’ au fost echipati militari siconstituiti în unităti speciale” (…)
“D.O., seful de Stat Major
“Colonel (ss) Gheorghiu
“pentru conformitate p. seful Bir. 2 Inf. “Căpitan P. Dumitrescu”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 506, dosar nr. 20, f. 97-98. Copie.

*
“Dare de seamă asupra modului cum s-a desfăsurat
evacuarea Basarabiei (după primele informatii culese)
“1. ORGANIZAREA EVACUĂRII
“Din declaratiile functionarilor, militarilor sipopulatiei civile evacuati din BASARABIA siBUCOVINA, rezultăcă nu a existat o organizare a evacuării.

“Majoritatea celor evacuati învinuiesc autoritătile militare superioare siguvernul care, desiinformat din timp asupra intentiilor URSS, nu a permis functionarilor similitarilorsă-sievacueze familiile siavutul, ba mai mult, cei care au încercatsă facă acest lucru au fost opriti prin ordine severe, amenintati cu pedepse.

“La cele de mai sus se adaugă faptulcă nu s-au dat dispozitiuni ca evacuarea functionarilor de le telefoane sijandarmisă se facă odată cu trupele. Prin faptulcă acestia s-au evacuat mai înainte si, în general,fără un plan stabilit, legăturile telefonice au fost întrerupte, comunicările de ordine nu s-au mai putut da, iar actele de banditism provocate de populatia minoritară side evrei au început pe toată adâncimea zonei, punând în pericol sidesorganizând retragerea trenurilor cu materiale, munitii, populatie sichiar a unitătilor militare. Faptulcă o parte din

221

gărzile de C.F. n-au stiut de evacuare sideci aurămas pe loc până târziu au asigurat scurgerea trenurilor siau împiedecat actele de terorism.
“2. ANUNțAREA TARDIVĂ A EVACUĂREI
“(…) Autoritătile civile, politie sijandarmerie primind ordinul de evacuare târziu, nu au anuntat imediat populatia civilă, gândindu-se în general mai întâi la familiile sipersoana lor. Evacuarea nu a fost anuntată nici în interior, asacă multă [lume] a plecat în ultimul timp în Basarabia,fărăsă fie prevenită de evacuare.

“3. ACțIUNEA COMUNISTĂ iN PREAJMA EVACUĂREI
“in ziua de 27 VI a.c., cercurile comuniste, în mare măsură evrei, fiind încunostiintate de demersul URSS, au început propaganda filo-sovietică. in noaptea de 28/29 VI a.c. s-aurăspândit manifeste comuniste tipărite, probabil în BUCUREsTI, în ultimul timp (atacau problema PARTIDULUI NAțIUNEI), sicare se adresau soldatilor din MOL-DOVA, fiind aruncate în preajma cazărmilor, în atelierele CFR, în cartie-rele muncitoresti etc. Vestea evacuării BASARABIEI a fost transmisă rapid în cercurile evreesti sicomuniste, organizîndu-se actiuni de teroare (…)
“4. ACțIUNEA TERORISTĂ A COMUNIsTILOR
sI EVREILOR PE TIMPUL EVACUĂREI

“(…) Manifeste comuniste aruncate din avioane în ziua de 29 VI îndemnau populatiasă împiedece evacuarea, ruinarea fabricilor, statiile de cale ferată, podurile etc. (…) S-au aruncat siexemplare din ziarul “LIBERTATEA” în care sefăcea apologia regimului sovietic care vinesă salveze BASARABIA siBUCOVINA din mâinile românilor. Prin alte manifesterăspândite se îndemna muncitorimea sităraniisă lupte în contra pregătirii derăzboi a ROMÂNIEI, pentru desconcentrare, înapoie-rea rechizitiilor sipentru un guvern popular de prietenie cu URSS; se ataca de asemenea Coroana siguvernul, vinovati de toate provocările în contra Rusiei Sovietice. Atmosfera de ostilitate creată, populat ia evreiască sicomunistii s-au constituit în bande armate care s-au dedat la acte desălbăticii împotriva famiilor celor care urmausă-sitransporte putinul din averea lor pe care puteausă-l ducă în MOLDOVA.

“(…) Astfel au fost lăsate pradă bandelor de teroristi familiile functionarilor similitarilor.
“TRANSPORTURILE DE EVACUARE
“(…) b) Transportul sievacuarea populatiei civile

“Cea mai mare greutate au întâmpinat-o functionarii sipopulatia civilă. Cu toatecă unii dintre ei au reusitsă-siîmpacheteze mobila si

222

îmbrăcămintea, nu aveau cu ce le transporta până la gară, birjarii refuzândsă-i servească. Chiar dacă unii reuseausă-siîncarce bagajele în vreocărută găsită întâmplător, erau întâmpinati de bande evreesti care devastau continutul sau îl împărteau. Trenurile fiind supra -încărcate, capii familiilor plecau încăutare de locuri, dar la întoarcere nu-simai găseau familia.

“Această panică era produsă de bandele evreesti ce omorau pe functionarii români, lansând în acelasitimp svonurică toate podurile peste Prut sunt aruncate în aer. Toate acestea au înspăimântat functiona-rii silocuitorii într-atât, încât unii au renuntat de a-sivedea familiile, plecând pe jos spre Prut, multi dintre eicăzând victime bandelor evreesti siminoritare însirate în satele din lungul drumului. (…)
“c) Transportul evreilor din Moldova în Basarabia

“in timp ce trupele sipopulatia din Basarabia îndura toate lipsu-rile sibatjocura evreilor, neavînd unii dintre ei decâtcămasa, evreii ce se evacuau în Basarabia erau îmbrăcati în haine desărbătoare, cu enorme cantităti de bagaje siînsemnate sume de bani. Acesti indivizi, precum sibagajele lor au trecut necontrolate de nici o autoritate română”. (…)

“seful Biroului Statistic Militar ‘Iasi’ “Locot. Colonel Ion Palade”

Arhiva Ministerului Apărării Nationale, fond 948, Sectia 2, dosar nr.982, f. 116-156. Original.

*
Carol al II-lea, Jurnal:

“La 30 iunie [1940]: Incidente, mai ales cu populatia evreiască, au avut loc pretutindeni. Din această cauză evacuările în multe locuri au fost imposibile. S-au împuscat functionari, s-au atacat chiar unităti militare”.

“La 1 iulie: Tot aceleasistiri asupra exceselor siagresiunilor din partea evreilor sicomunistilor. Ele se fac mai ales asupra ofiterilor care sunt adesea bătuti sidegradati” [li s-au rupt/smuls epoletii, n. m. P.G].
“La 3 iulie: stirile din Basarabia sunt foarte triste. Azi a fost ultima zi a evacuării sia fost hotărîtă zi de doliu national. Steaguri cernite, în bernă. Evreii sicomunistii s-au purtat oribil. Asasinatele simolestările mă facsă mă temcă se vor produce reactii primejdioase”.

“La 6 iulie: stirile din tară sunt îngrijorătoare; purtarea evreilor din Basarabia siBucovina a fost asa de rea cu ocazia evacuării încât a

223

provocat o reactie sio indignare care se manifestă prin excese, asasinate, devastări”.

*
Din raportul Ministerului de Interne din 30 iunie 1940:

“Populatia evreiască originară din Basarabia sau doritoaresă se stabilească în URSS continuăsă treacă Prutul pe teritoriul basarabean. in cursul zilei de astăzi 7.600 de evrei au trecut prin punctele Ungheni siCristesti, 2.000 de evrei prin Galati-Reni.”

*
“Toti cei surprinsiîn apropierea Prutului [pe malul stâng, devenit “sovietic”, n. m., P.G.] după 3 iulie 1940 au fost internati în lagăre sisupusila tot felul de vexatiuni” 3).

*
“in lunile iulie-octombrie 1940 au trecut în teritoriile cedate [adică în teritoriile devenite sovietice – n. sisubl. m.] 165.089 4) persoane; doar 15.000 persoane din cele peste 300.000 retinute în lagăre sau refulate de la granita nouă au putut trece pe malul drept al Prutului”.
*

“Cei opriti din drum ori refulati – internati ori nu în lagăre – erau jefuiti prin:
“- confiscarea banilor, a bijuteriilor, a hainelor de pret;
“- înselăciune: internatii erau obligatisă predea «înpăstrare» banii, lucrurile de pret; la iesire li se confiscau celerămase;

“- în situatii disperate (internare, refulare) li se propuneau «servi-cii» – obtinerea unor autorizatii, contra 100 ruble – s-au înregistrat sute de plângeri contra unuia Raichmann din Chisinău, dealtfel «lucrător» la NKVD”.
*

“- Multe familii au fost sparte: unii membri au putut trece noua frontieră, altii ba.
*
“- Aproximativ 25.000 de capi de familie (din Basarabia, din Bucovina) au primit ajutoare de la Comisariatul General pentru Asezarea siPlasarea Refugiatilor” [în ceea ce mairămăsese din România].

224

*
Carol II, insemnări zilnice, 1940 (citat de Stelian Neagoe în

Bătălia pentru Bucovina, Helicon, 1992):
“…excese ale populatiei minoritare, mai ales evreii care atacă siinsultă pe ai nostri, ofiteri batjocoriti…”

“Azi (3 iulie) a fost ultima zi a evacuării sia fost hotărîtă zi de doliu nat ional. Evreii sicomunistii s -au purtat într -un mod oribil. Asasinate simolestări ale ofiterilor siale celor care voiausă plece. Acestea mă facsă mă temcă se vor produce reactii primejdioase”.

*
Din rapoarte:

“Localitătilecăusani siIaloveni au fost ocupate de trupele sovie-tice în 29 iunie orele 9 dimineata (…) Gara Bolgrad a fost ocupată de 80 parasutisti sovietici în scopul de a impiedeca evacuarea trenurilor cu refu-giati”. (…) in 29 iunie în localitatea stefănesti jud. Cernăuti a fost ares-tat un ofiter de grăniceri care, torturat în scopul obtinerii de date, a dece-dat. in com. Bărboesti jud. Storojinet sovieticii au împuscat pe seful de post sitrei jandarmi care refuzaseră se predea armele.”(…) “Ofiterii Reg. 54 infanterie au fost arestati, dezbrăcati, maltratati (…) Aceeasisoartă au avut sicadrele Batalionului 2/R 39 infanterie în localitătile Geaga siManziriu. Ofiterii sisubofiterii au fost dezarmati, degradati sijefuiti. Populatia civilă formată mai mult din evrei manifesta o mare bucurie de cele întâmplate sifotografia pe ofiterii dezarmati, degradati, batjocoriti

(…) intre Bolgrad siRomânesti sunt 9-10 trenuri cu familii de ofiteri sirefugiati nemilitari care sunt maltratate sijefuite de civilii localnici, bul-gari sigăgăuzi. in gara Bolgrad a fost atacată decătre elemente găgăuze sibulgare înarmate Compania a 8-a de grăniceri-pază ‘Talmaz’ îmbar-cată lacăusani. Militarii au fost dezarmati siprădati de bocanci, bluze sialte materiale (…) intre Bolgrad siEtulia circa 500 de cetăteni din rândul populatiei găgăuze sibulgăresti au atacat un tren militar. in urma schim-burilor de focuri a fost gravrănit mecanicul locomotivei care a reusit, cu eforturi supraomenesti,să conducă trenul până la Galati. O garnitură de vagoane militare sicivile a fost sechestrată în gara Reni decătre elemente ale armatei sovietice echipate în civil. (…) Coloanele regimentului 25 infanterie au fost în permanentă însotite de unităti de tancuri sovietice sisurvolate de avioane evoluînd la joasă altitudine. Caporalul Hăulică

225

Constantin din acest regiment a fost bătut de evrei fiindcă a încercatsă ia dintr-ocărută o lunetă goniometrică. Un soldat român, bolnav, transpor-tat într-ocărută a fost împuscat după relatarea unui martor ocular: «Lăsati-ne măcar ocărută,să-l putem duce pe bolnav», au cerut ofiterii civililor care-i agresau. «Balnav! Nu trebuie balnav!» si, într-o clipă câteva gloante sfărâmă teasta nefericitului soldat”.

*
(Memoriul Institutului General de Statistică, 26 nov. 1940):

“1. Situatia de la 1930. Ultimul recensământ aarătatcă numărul locuitorilor de religie mozaică aitării era, la 30 Decembrie 1930 de 756.930, ceea ce reprezenta 4,2% din totalul populatiei. (…) in mediul rural un număr de 236.926 nu reprezenta decât 1,6% din totalul locuito-rilor rurali aitării. Dimpotrivă, în mediul urban, cei 520.004 locuitori de religie mozaică reprezentau 13,6 % din totalul populatiei.

“(…) Din masa totală (…) mai mult de un sfert trăia în Basarabia (27,3%), peste o cincime în Moldova (21,4%) (…) Procentul pe provin-cii este următorul: 10,9% în Bucovina, 7,2% în Basarabia, 7% în Crisana siMaramures, 6,7 în Moldova, 2,5% în Transilvania, 2,3% în Muntenia sinumai 1,5% în Banat, 0,5% în Dobrogea si0,2% în Oltenia. (…) Putem constatacă în Bucovina 79,3%, iar în Basarabia 77,4% din populatia trăind din comert se declarase a fi de neam evreesc. in mediul rural din Basarabia această participare se ridică chiar la 80,2%, iar în orasele Bucovinei la 81,4%. in orasele Moldovei reprezintă 66,2%, în sate 41%.”
“Modificările ce s-au produs între 1930-40.
“(…) Modificarea cifrei populatiei evreesti prin migratiuni nu este cunoscută cu exactitate [datorită] imigrărilor clandestine. (…) [tinînd seama de tendinta de emigrare a evreilor din România] se poate socotică nu au sporit în intervalul 1930-40 cu o cifră caresă întreacă 50.000” [persoane].
“3. Situatia de după detasările de teritorii.
“Prin detasările de teritorii din 1940 România a pierdut în întregime, respectiv, în parte mai multe din regiunile în care este aglome-rată populatia de religie mozaică.

“Din populatia de religie mozaică de la 1930 de 756.930 per-soane, România a pierdut (…) 427.962 persoane, adică 56% sianume: 278.943 prin ocuparea Basarabiei, Bucovinei de Nord sia regiunii Herta (s. mea, P.G.), 148.273 prin atribuireapărtii de Nord a Transilvanieicătre

226

Ungaria si846 [persoane] prin cedarea Cadrilaterului.
“Cifra exactă a Evreilor pe teritoriulrămas (…) nu depăseste, după toate probabilitătile 400.000, adică 2,6-3% din populatia actuală”.

*

“Din initiativa lui N. Iorga, memoriu-protest (adresat Parlamen-tului), semnat: Maniu, C.I. Brătianu, N. Lupu, Al. Lapedatu, Halippa.

*
“Toate criticile împotriva guvernului, a regelui, a armatei:

cenzurate”.

*
Generalul Ion Antonescu, în scrisoareacătre Carol II, înmânată cu ocazia unei audiente [în iulie 1940] – urmarea: Antonescu a fost arestat sisechestrat la mănăstirea Bistrita…

“Majestate, țara se prăbuseste. in Basarabia siîn Bucovina se petrec scene sfâsietoare. Functionarii, familiile lor siale ofiterilor au fost lăsate pradă celei mai groaznice urgii. (…) Poporul siarmata au fost dezarmatifără luptă. Demoralizarea lor estefără limite. Lipsa lor de încredere în conducători este totală. Ura lor împotriva vinovatilor, a tuturor vinovatilor de ieri side azi creste.

“Consiliul de Coroană v-a hotărîtsă cedati. Deciziunea a dezlăntuit haosul. Consecinta lui, anarhia sianarhizarea sunt numai la începutul lor. țara care simte, tara care vede, tara care presimte, tara toată e consternată, în panică – consternată siîn panică fiindcă a auzit de repetate ori pe primii ministri, pe ministrii ei declarîndcă «Sântem înarmati până în dinti»,că «Nu vom ceda nici o brazdă»,că «Să avem încredere oarbă sifără control în sefi, în priceperea siîntelepciunea rege-lui». Nici o replică n-a fost tolerată. Orice strigăt public, de alarmă a fost înăbusit, adesea sângeros. ț ara a mai avut încredere fiindcă generalul pe care Majestatea Voastră l-a acoperit cu cea mai mare încredere [Florea țenescu, n.m. P.G.] a declarat la un banchetcă sânteti «cel mai puternic rege din Europa» siîn neuitata sirecenta declaratie de la Chisinău (…) a asigurat-ocă a încins-o cu un stăvilar de foc, de fier, de beton peste care nu se va trece.

“Realitatea s-arăzbunat – fiindcă era alta. (…)

227

“Am prevenit de ani de zile, în scris, verbal, guvernele, pe sefii militari, pe Majestatea Tacă va veni catastrofa de azi. Metodele întrebuintate în selectionare siîn conducere trebuiausă ne ducă fatal la aceasta. Am fost însă socotitrăzvrătit silovit ca atare. (…)

“Ascultă-mă cel putin în acest ceas, Majestate. N-am fost un dusman al Majestătii Tale. Am fost un slujitor fanatic al acestui neam. Am fost înlăturat prin intrigi sicalomnii de acei care au adus tara unde este side forte oculte. Nu mai asculta de acestia, Majestate.
“Ei te-au adus unde esti sine-au adus unde ne găsim.
“Este ultimul meu strigăt de alarmă, Majestate”.

*
Până sijurnalistii simpatizanti ai Sovietelor ca Tudor Teodorescu-Braniste au scris pagini de durere side revoltă împotriva “nedreptătii istorice:răpirea Basarabiei sia Bucovinei”.

*
S-a instaurat cenzura(rea) textelor critice la adresa guvernantilor. Victime cunoscute: N. Iorga, Stelian Popescu – care a publicat integral articolul abia după alungarea lui Carol II – printre altele scria:
“Acei oameni care ne-au asiguratcă grija lor decăpetenie este apărareatării, după două ore de consfătuire au ajunssă hotărască cedareafără murmur apământuluitării”.

“Nu se nenoroceste un neam întreg pentru decenii, poate pentru secole,fărăsă se stabileascărăspunderile”.

*
Cunoscute erau atitudinile critice ale generalilor Ciupercă sisteflea care, într-o convorbire cu generalul Iacobici i-a(u) spus:

«Te rog aminteste domnului general țenescucă tot “alte consi-derente” aufăcutsă ne prăpădim aproape o armată. Ar fi timpul ca “alte considerente”să nu mai joace rol în operatiuni».

*
in Jurnalulsău, Grigore Gafencu găseacă:

(…) “răspunsurile românesti [la ultimatumul sovietic] au fost gresit concepute sifoarte prost formulate. La pretentiile rusesti referi-toare la drepturile istorice sietnice ale Rusiei asupra Basarabiei, nu am

228

răspuns nimic: nici o punere la punct, nici un contraargument, nici un protest. Ne -am multumitsărăspundem «pentru a câstiga timp» – pretinde Ministerul de Externe -că sântem gatasă stăm de vorbă. Rusii au înlăturat cu multă îndemânare intentiile dilatorii cuprinse în nota derăspuns, aducîndu-ne numaidecât la cunostintă «programul de evacuare». Nemtii au informat guvernul sovieticcărăspunsul nostru, dilatoriu în formă, înseamnă, totusi, o acceptare. Fapt ecă ne-am plecat în fata fortei,fără s-o spunem sifărăsă stăruim asupra bunului nostru drept. Nu am respins argumentarea sovietică, ci ne-am declarat gata, după ce am luat cunostintă de ea,să stăm de vorbă”.

*
Nicolae Iorga, articol din Neamul Românesc (3 iulie 1940):

“in acele momente de grea cumpănă s-au găsit, la noi, oameni care au avut cruzimea infamă «Să-sirâdă de dureri străine»: este vorba de comunistiicărora Internationala a III-a le trasase sarcina de a intensi-fica actiunile antinationale siantistatale, pe baza mai vechii lozinci a «autodeterminării nationalitătilor până la despărtirea de statul român»: Directiva Kominternului din 8 mai 1940 dădea indicatii: «in fata P.C., a clasei muncitoare sia popoarelor din România /sic/ stă sarcina de a nu admite atragerea României înrăzboi.să nu se admită transformarea României într-un cap de pod al imperialistilor englezi sifrancezi împo-triva URSS. (…) Rezolvarea pe cale pasnică a chestiunii Basarabiei (…) constituie o conditie necesară pentru apropierea de URSS (…) pentru preîntâmpinarea unuirăzboi, pentru pace»”

*
in Neamul românesc din 6 iulie 1940, sub titlul “De ce atâta ură?” tot N. Iorga scrie 1):

“Se adună sicrescvăzînd cu ochii documentele simaterialele, actele oficiale sideclaratiile luate sub jurământ. inalti magistrati sibravi ofiteri care si-au riscat viata casă apere cu puterile lor retragerea siexodul românilor auvăzut cu ochii lor nenumărate acte desălbăticie, uciderea nevinovatilor, lovituri cu pietre sihuiduieli. Toate aceste gesturi infame sicriminale au fost comise de evreimea furioasă alecărei valuri de ură s-au dezlăntuit ca sub o comandă nevăzută. De ce atâta ură? Asa ni serăsplăteste bună-vointa sitoleranta noastră? Am acceptat acapara-rea sistăpânirea iudaică multe decenii sievreimea serăzbună în ceasu-

229

rile grele pe care le trăim. si de nicăiri o dezavuare, o rupere vehementă sipublică de isprăvile bandelor ucigase de sectanti sau sanguinari. Nebunia organizată împotriva noastră a cuprins târguri, orase, sate. Fratii nostri îsipărăseau copiii bolnavi,părintii bătrâni, averi agonisite cu trudă

(…) in nenorocirea lor ar fi avut nevoie de un cuvânt bun, măcar de ofărâmă de milă. (…) Li s-au servit gloante, au fost sfârtecati cu topoarele
(…) li s-au luat hainele, li s-a furat ce aveau cu dânsii, ca apoisă fie supusitratamentului haìn sivandalic. Românimea aceasta, de o bunătate prostească fată de musafiri sijecmănitori merita un tratament ceva mai omenesc din partea evreimii care se lăuda până ierică are sentimente calde sifrătesti fată de neamul nostru în nenorocire”.

*
“Sâmbătă 6 iulie 1940. Jale mare peste tot. Comitete pentru ajutorarea refugiatilor din Basarabia siBucovina. Pagini întregi cu numele refugiatilor silocurile unde se află. Familii întregi despărtite în timpul bejeniei cautăsă afle unde se găsesc membrii lor. (…) Blestemat fie Carol sitoti acei care l-au ajutat în politica lui nenorocită care ne -a dus la dezastrul de azi. Lumea vorbeste în gura mare siînjură pe (…?) [academicianul Dan Berindei a îngrijit -prin-suprimări nu doar aici jurnalul socruluisău – n. m. P.G.] pe Carol sicompliciisăi. La fiecare pas auzi numele luitătărescu siUrdăreanu. Toticălătorii îi înjură pe acestia, dar sipe evrei, pe care-i consideră «trădători în slujba sovietelor». Ei povestesc tot felul de bazaconii în legătură cu atitudinea evreilor din Basarabia siBucovina fată de trupele noastre si/fată de/ cele sovietice. incercsă stabilesc adevărul, dar nu reusesc. Constatcă se formează un curent antisemit foarte puternic” “(…) Tragedia cu refugiatii. Comunicate în legătură cu locurile unde sunt cazati (…) Listele de subscriptii continuăsă adune bani pentru cei care si-aupărăsitcăminele, ajungînd azi niste cersetori pe drumuriletării”.

(Ioan Hudită, Jurnal politic, 1, pp. 231-233)

*
Dintr-un raport de politie:

“Propagandistii comunisti străbat satele basarabene, nu doar cu minorităti importante, dar masiv românesti, asigurîndu-i petăranisă nu se teamă de armata rusească sipromitîndu-lepământ.

“in timp ce ocupantul străin brutaliza, teroriza populatia din

230

teritoriile anexate, PCR lansa în restultării manifeste prin care îsiexprima «satisfactia sientuziasmul pentru eliberarea decătre Armata Rosie a Basarabiei siBucovinei de sub jugul boerilor români»; si«Armata Rosie a muncitorilor sităranilor, armata care ajută proletariatul din toată lumea de a se elibera de sub jugul imperialismului a intrat în actiune. Apăsit în Basarabia siîn Bucovina, de unde izgoneste ciocoii simosierii care au supt sângele poporului siva ajuta muncitorii sităraniisă scuture jugul capitalist sisă-sicroiască o viată fericită instaurînd sovietele de muncitori,tărani, soldati»”.