Text propus pe site de dl Călin

 

Studiu Asupra Obiceiele Juridice Ale Poporului Romîn și Teoria Viitorului Cod Civil
Grig. I. Alexanndrescu, Președinte Tribunal Covurlui
Galați, Tipografia „Buciumului Român”, 1896

„(pg 25-26)
Cînd am cules din viul grai al țăranului și din viața lui de toate zilele obiceiul pămîntului, și cănd l-am comparat cu principiele și regulele codului nostru civil tradus dun franțuzește, am rămas uimit de superioritatea principielor, care domnește în obiceiele pămîntului.
Așa, să dau cîte-va pilde în treacăt, spre a se încredința ori-cine de acest tezaur juridic ascuns în această pătură a nației, care trăiește retrasă în codrii munților, în șasurile aurite de lanuri, în surzișul cătunilor și satelor, departe de falșa civilizație și ne cunoscută de tîrgovățul nepăsător:
La țară tatul și mama înzestrează de o potrivă pe fete și băieți la căsătoria lor, cînd moare bătrînul tată, mama rămasă în viață stăpînește pe drept și în plină proprietate casa cu livada și atîta pămînt la cîmp cît îi ar ajnge pentru bătrînețele ei, fără ca cine-va să se poată amesteca în proprietatea ei.
Dopă codul civil, cînd bărbatul moare și văduva sa nu are avere, dînsa ia o porțiune virilă în uzufruct, din succesiunea bărbatului, dacă acesta are descendenți.
Cînd bărbatul lasă un singur descendente porțiunea femeei în succesiune este numai de a treia parte. Acst drept începe de la epoca încetărei uzufructului legal.
Cînd bărbatul lasă rude de sus sau de alăture, atunci femeia succede la o pătrime în plină proprietate din averea mortului (art. 684 c. civ.)
Iată o femee bătrînă, care după două-zeci sau trei-zeci de ani de muncă la casa bărbatului său, rămîne la bătrînețe numai cu o pătrime din avere, dacă nu are copii, iar dacă are și cu mai puțin, cea-l’altă avere se întoarce la rudenile bărbatului, sau la copii.
Fără nici un comentariu mă întreb, care din aceste două principii, este mai superior din punctul de vedere, moral, echitabil, economic și chiar juridic. Juridic pentru că acea soție văduvă a muncit, a produs, a înavuțit e șoțul ei: în urma rudeniele bărbatului, cari adese ori , care adese sînt oameni cu totul străini, și chiar copii care au eșit de mult înzestrați din casa părinților, vinu la trei părți din succesiune îmbogățindu-se ast-fel în paguba soției văduve, care a incorporat in acea avere munca și produsul ei.
Ori-ce cap sănătos, ori-ce inimă onestă va declara obiceiul pămîntului atît de superior, pe căt va respinge cu dispreț disposițiunile și principiul codului civil.

Am menționat toate aceste pentru a se vedea cum chiar în civilizata Franță s-a recunoscut acum dreptul văduvei la succesiunea bărbatului [n.m. 1891], ca un drept superior, ceia ce demult, foarte de mult în vechile noastre obiceie juridice era consfințit de bunul simț al poporului.

(pg. 30-32)
Legiuitorul nostru, în loc să asculte obiceiul nostru pămîntesc, a alergat la legi străine tocmai cînd acei străini ei însuși recunosc inferioritatea legilor lor, față de vechiul nostru drept trăitor încă în masa poporului.

Nu voesc a susține însă prin aceasta că: tot ce este scris în codul civil este rău și dăunător, precum nici tot ce este în obiceiul pămîntului este superior. Ceea ce vroesc a dovedi este că: poporul posedă un drept ne scris superior, în generalitatea cazurilor, codului civil, de care drept ne scris poporul ascultă, pe cînd de cel străin scris, care i se impune, nu ascultă, și prin aplicarea forțată a codului scris să făptuește zilnic de instanțele judecătorești greșeli legale și să sapă ne încetat la lărgirea prăpastiei ce desparte pe țărani de tîrgovăț.
Și mă întreb dacă este cu putiță ca poporul de la țară să-și pearză tezaurul său de obiceie, să se desnaționalizeze păn întru atîta în cît geniul său național să nu mai aibă putere de conservare?
Este cu putință ca așezămintele străine, legile străinilor aduse fără chibzuire și fără nici un studiu, să fi înlocuit așezămintele, legile și obiceiele pe care părinți din părinți noștri le-au avut și care au ocrotit și însuflețit în vremuri de stăpîniri străine și de încercări de deznaționalizare?
Aceasta ar fi peste putinșă și ar fi singura pildă în viața popoarelor. Este cu ne putință ca un cod civil străin, plin de contraziceri și ne înțeles, să înrăurească un popor întreg și să înlocuiească un obiceiu, un morav care de sute de ani a mulțumit trebuințele noastre zilnice a vieți noastre civile.
Cînd legile sînt simple închipuiri și născociri, ele nu rĕmîn de cît pe hîrtie, obiceiele să ascund adînc în masa poporului, unde au rădăcinele încă sănătoase și verzi, și precum arborii în timpul ernei friguroase și a viscolilor geroase își retrag seva în rădăcinele ascunse din pămînt pentru a-și consrva viața, ast-fel și poparele cînd la suprafața lor să așează o pătură ne firească, o falșă civilizație, care este indiferentă poporului, atunci tot ce este mai sănătos, moravurile și obiceiele se ascund în masa poporului, unde trăesc departe de zvonul și parada falșei civilizații, așteptînd alte timpuri, cînd geniul național, redeșteptat ca din o lungă amorțire, să reînvie și să însuflețească adevărata propășire, adevărata viață națională, care să însemneze individualitatea acelui popor.”