Limba română ca valoare spirituală

 

Ziarul „Scânteia“, Anul LV, Nr. 13.518 / Vineri 7 februarie 1986

 

Ca lingvist, dar nu numai ca lingvist, am tras multe învăţăminte dintr-o întâmplare petrecută cu câţiva ani în urmă. Şi nu e vorba atât de învăţături noi, cât de confirmarea, decisivă pentru mine, a unor impresii, idei şi intuiţii la care ajunsesem şi singur ori le luasem din cărţile altora.

Lingvistica este o ştiinţă care experimentează foarte puţin. În esenţa ei, ea este speculativă şi deductivă, interpretând observaţiile pe care le putem face, direct sau indirect, asupra limbajului. Probabil că de aceea, încă din antichitate, grammatici certant, exprimând păreri diferite asupra aceleiaşi chestiuni şi neavând posibilitatea de a stabili prin experiment de partea cui este dreptatea. Rareori, într-o dispută filologică, lingvistică îndeosebi, teoretică deci, ne e dat să primim din afară confirmarea ori infirmarea unei idei, teorii etc., aşa cum spu­neam că mi s-a întâmplat mie, drept care şi întâmplarea cu pricina mi-a rămas de neuitat. Despre ce este vorba?

Cu mulţi ani în urmă, la terminarea liceului, un coleg, cu familia sa, a plecat în altă ţară. N-am mai ştiut despre el mare lucru până când, în urmă cu vreo zece ani, ne-am pomenit cu el că se întoarce în România, pentru a-şi face aici studiile universitare întrerupte la plecarea din ţară. Anii care trecuseră îl schimbaseră foarte mult. Pe mine m-a izbit, aproape dureros, o anumită schimbare: îl ştiusem un băiat mai mult decât isteţ, fusese câţiva ani unul dintre premianţii liceului şi unul dintre colegii cei mai spirituali, cu haz la vorbă, priceput să năs­cocească o glumă ori s-o înţeleagă pe a altora, pe scurt, fusese ceea ce se cheamă „un om descuiat la minte“. Îl regăseam acum cu totul altul: incapabil să discute despre ceva altfel decât la suprafaţa cea mai co­mună a lucrurilor, fără nici un simţ al nuanţelor, un gând mai subtil dacă-i împărtăşeam, fostul coleg rămânea cu totul indiferent, opac la jocul de lumini al cuvintelor, al ideilor, aşa cum ştiam bine că nu fusese pe vremea adolescenţei noastre. Pe scurt, după mai bine de 15 ani, eu şi fostul meu coleg nu mai reuşeam să comunicăm aşa de bine cum o făcusem în timpul liceului. Nu ne mai puteam spune acum decât lucruri banale. Simţeam că în aceşti ani prietenul meu îşi pierduse exerciţiul unei vieţi spirituale propriu-zise, autentice. N-am înţeles ce se întâmplase cu fostul meu coleg decât mai târziu, şi anume pe măsură ce redobândea obişnuinţa de a vorbi ca lumea româneşte. De când plecase, pe unde rătăcise singur sau cu familia, vorbise puţin româneşte. Mi-a mărturisit cu vorbele sale: ca să poată astfel învăţa mai repede limba ţării în care poposeau. Şi, într-adevăr, reuşise astfel să înveţe nu ştiu câte limbi, vreo cinci-şase, ne-a spus el încă de la prima întâlnire de revedere, ceea ce atunci, pe loc, făcuse oarecare impresie. Să vorbeşti cinci-şase limbi nu e de colea!

L-am urmărit apoi cum recapătă uşurinţa de a vorbi româneşte şi cum totodată, spre bucuria mea, redevine el însuşi, colegul meu de odinioară, interlocutor spiritual şi inteligent, cu care din nou mă puteam înţelege dintr-o frântură de cuvînt, dintr-o privire. Şi am mai înţeles ceva descusându-l mai bine: cele cinci-şase limbi cu care se lăuda că le învăţase erau limbi pe care le stăpânea foarte aproximativ, atât cât să poţi face cumpărături şi eventual să te mai şi târguieşti în acele limbi. Vorbind vreme de mai bine de cincisprezece ani în aceste limbi, precar însuşite pe rând, el şi gândise tot în aceste limbi, adică din ce în ce mai rudimentar, pe măsură ce lipsa de exerciţiu în rostirea limbii române l-a făcut să o piardă ca limbă în care gândeşte şi simte. A gândit tot mai mult în una sau alta dintre aceste limbi pe care nu ajunsese să le cunoască cumsecade. În momentul când se întorsese în ţară, cu cât uitase româneşte, cu cât de parţial îşi însuşise alte limbi, fostul meu coleg de liceu nu mai ştia propriu-zis nici o limbă ca omul!

Cât au durat studiile universitare, prietenul meu şi-a revenit însă, era din nou un om normal, stăpânind  propriu-zis o limbă în care să poată gândi normal, omeneşte. Că această limbă era româna, fireşte, ţine de întâmplare şi nu vrea să însemne nicidecum ascendenţa limbii române faţă de celelalte, care erau numai rudimentar stăpânite de fostul meu coleg, dar în sine perfect egale limbii române…

Evident, comentariile pe marginea unui asemenea caz pot fi felurite, scoţându-ne deseori din tărâmul propriu-zis lingvistic, bunăoară adăugând astfel un detaliu inedit la portretul dramatic, tragic, al emi­gran­tului, sau evidenţiind încă o dată rolul deseori determinant pe care-l are limba în raport cu gândirea şi conştiinţa umană, aducând o contribuţie specifică şi deseori decisivă – la edificarea fiinţei umane. Asemenea comentarii le vom face şi noi, sunt foarte ispititoare, dar cu alt prilej. Acum şi aici ne vom mărgini doar la câteva observaţii, cât mai strict filologice, lingvistice.

… Exemplul acestui fost coleg, experimentul lingvistic pe care el l-a făcut fără să vrea şi fără să ştie, mi-a confirmat mie, în principal, că limba este, înainte de orice, un vast şi complex depozit de spiritualitate. Este nu numai un mijloc de exprimare a gândirii, ci este gândire vie, în acţiune, una fără alta, limbă fără gândire  şi gândire fără limbaj, fiind de neconceput. Şi nu e numai gândire proprie, rezultată din experienţa de viaţă, din instrucţia şi ştiinţa căpătată prin şcoli, ci e, şi în primul rând, acea gândire impersonală, a nimănui propriu-zis şi a tuturor celor ce au modelat înaintea ta limba de care te serveşti, învăţând-o de mic copil, şi căreia îi datorezi o bună parte din calitatea ta umană. Este gândire ce s-a adunat în structurile limbii materne şi care determină o anumită forma mentis oareşicum comună tuturor celor ce-şi împărtăşesc gândurile în aceeaşi limbă. Dar pe lângă gândurile fiecăruia, puternic marcate de individualitatea proprie, vorbitorii unei limbi se fac părtaşi deci şi ai unei gândiri, ai unui mod de a înţelege lumea, mai mult sau mai puţin diferit de la o limbă la alta, dar diferit! Specific fiecărei limbi!

Desigur, ar fi interesant de văzut în detaliu ce anume pierde un om în situaţia în care s-a aflat fostul meu coleg, ce atribute ale gândirii şi ale sensibilităţii umane, ale acuităţii intelectuale sunt afectate atunci când ajungi să gândeşti într-o limbă pe care o stăpâneşti foarte aproxi­mativ şi numai în latura ei „pragma­tică“, aş numi-o.

Răspunsul la asemenea întrebări ar putea să prezinte interes numai pentru specialişti. De un interes însă mai mare pentru cititori, pentru publicul larg, ar fi să ne întrebăm în felul următor: dacă este adevărat că limba unui popor este un tezaur spiritual inestimabil – cum pe bună dreptate se afirmă – dacă graiul părintesc este deci ceva care determină şi desăvârşeşte formarea noastră ca fiinţe umane, inteligente şi sensibile, atunci, ne între­băm, în ce măsură şcoala şi ştiinţa limbii sunt orientate de acest adevăr?

Limbajul trebuie văzut ca o vastă instituţie socială, poate cea mai cuprinzătoare, cu o acţiune teribil de importantă asupra dezvoltării noastre intelectuale, umane. Ne întrebăm aşadar în ce măsură acţiunea aceasta a limbii este sprijinită de felul în care este studiată în şcoli şi universităţi limba română. Mai pe scurt spus şi împrumutând fericita expresie a lui D. Caracostea, ne întrebăm în ce măsură este studiată limba ca valoare, aşadar limba română ca trezaur de valori spirituale! … După părerea noastră, într-o măsură extrem de mică!

Asemenea afirmaţie poate să pară deosebit de gravă dacă n-am ţine seamă de faptul că situaţia predării limbii române, aşa cum rezultă din cele spuse mai sus, este în acord însă cu o anumită tradiţie a şcolii de pretutindeni, ca şi cu teoriile şi metodele lingvistice cele mai circulate în ultimele decenii pe plan european şi modial. Adică vina, dacă e să fie o vină a cuiva, vine de foarte de departe, de la ceea ce s-a numit structuralismul lingvistic şi toate teoriile şi metodele ce i-au urmat, caracterizând seco­lul nostru ca extrem de formalizant în materie de lingvistică (şi nu numai de lingvistică), ca şi tradiţia gramaticilor de tip logicizant, de asemenea incapabile să dea seama despre specificul unei limbi şi despre tezaurul de spiritualitate adunat în structurile limbii.

De prin anii ’30 şi până azi s-au imaginat o sumedenie de teorii şi modele lingvistice care s-au străduit să descrie cu maximă precizie, cel mai adesea matematică, structurile formale, relaţiile dintre unităţile limbii, ambiţia supremă fiind de a se ajunge la o lingvistică, la o gramatică „eliberată de povara sensului“, a semnificaţiei. Or, tocmai acest lucru ar putea să fie ceva mai important şi mai interesant. Sensurile, gramaticale sau lexicale, nu sunt nişte obiecte naturale, independente de om, ci, dimpotrivă, sunt creaţii ale omului, sunt un domeniu în care s-a manifestat creativitatea, fantezia, inteligenţa, uneori umorul, alteori suferinţele unei comunităţi lingvistice, ale unui popor deci. Chiar structurile lingvistice, atât de variate şi de diferite de la o limbă la alta, ne îngăduie să vedem dincolo de ele un act de creaţie, care, adăugat altora, ne face să concepem limbajul în întregime ca pe o creaţie spiri­tuală a masei anonime de oameni ce şi-au lăsat în alcătuirile limbii amprenta inteligenţei lor, a fanteziei, a eficienţei gândirii lor sistematizatoare.

A studia limbajul în sine şi pentru sine – acesta a fost cuvîntul de ordine în lingvistica secolului nostru – este un mare nonsens, pentru că limbajul nu există el în sine, necum să-l mai studiem noi aşa, adică în contradicţie cu propria sa natură, cu modul său de existenţă. Limbajul este creat de om şi prin aceasta lingvistica este un capitol al antropologiei, şi nu al matema­ticii. Limba română este creaţia poporului român, ca atare ea trebuie studiată ca orice operă, ca orice creaţie, în relaţie strânsă cu autorul ei, cu „biografia“ acestuia, făcându-i astfel pe cei cărora le înfăţişăm rezultatele cercetărilor noastre, elevi şi studenţi, să ajungă prin limba română la o mai nuanţată cunoaştere şi înţelegere a celor ce vorbesc şi au vorbit limba română de-a lungul secolelor de istorie, la al cărei capăt româna şi-a mlădiat chipul ei cel de azi. Făcându-i astfel pe elevii noştri să ajungă la o mai exactă cunoaştere şi înţelegere de sine. Căci cercetarea lingvistică se înscrie în ansamblul de preocupări justificate de nevoia omului de a se cunoaşte pe sine. „Cunoaşte-te pe tine însuţi“ este îndemnul cel mai viu şi mai stăruitor care ajunge până la noi din antichitatea greco-romană.

Din această perspectivă, posibilităţile instructive şi educative pe care le oferă cercetarea şi predarea limbii române în şcoli şi universităţi sunt multiple, iar evidenţierea lor cât mai exactă de folos pentru cultura şi învăţămîntul nostru.

Ion Coja

 

Post scriptum 2003

Numele acelui bun prieten şi coleg, Peter Weisz.

 

Notă informativă: Despre cum am ajuns să colaborez la „Scânteia“ de odinioară. Datorită (sau din pricina?) dlui Nicolae Dragoş, pe atunci redactor-şef adjunct, dacă nu mă înşel, la cotidianul P.C.R. L-am întâlnit la facultate, în hol, îşi aştepta fiica şi aşa am aflat că are o fată care tocmai dăduse examen cu mine fără ca eu să ştiu a cui fată este. Mi-ar fi plăcut să-i arăt că-l cunosc pe tătâne-su, gest care de obicei îi stimu­lează pe tineri. Din una-n alta, dl Dragoş m-a invitat să scriu ceva pentru ziar. „Ce să scriu? m-am mirat eu. Nu cred că publică «Scânteia» ceva ce aş scrie eu!“ „Haideţi să încercăm!“ a venit răspunsul din partea C.C. al P.C.R. Suna ca un rămăşag. Am promis că voi scrie. Fireşte, nu m-am gândit să câştig pariul cu orice chip şi să scriu un text anticomunist sau antiguvernamental. Ci la un text normal m-am gândit şi l-am scris. Iar dl Nicolae Dragoş l-a publicat mintenaş. Drept care, pierzând prinsoarea, nici nu m-am gândit că aş putea fi retribuit pentru textul publicat. Aşadar, pe statele de plată ale „Scânteii“ nu figurează semnătura mea…

Mai mi-aduc aminte că articolul meu i-a plăcut mult lui Boris Cazacu. „L-aş semna şi eu, oricând!“ mi-a spus. Problema însă nu era să-l semnezi, nici măcar să-l scrii, ci să-l publici. Iar de publicat, Nicolae Dragoş l-a publicat.