David Irving’s newsletter Action Report On-line

Front page of David Irving’s daily online newsletter, with links to his huge history and current events website….

The long overdue death of the Jewish Defence League

Stephen Ellis / August 21, 2021 / 3 min read

JDL founder Meir Kahane holds a press conference in New York City, 1971. Photo from Shutterstock.

On July 9, 2021, one of Canada’s oldest hate organizations quietly folded up its tent and went home. On his weekly podcast, his voice cracking in parts, Jewish Defence League (JDL) head Meir Weinstein made the following, incoherent statement:

To better deal with the threats to Canada’s national security and hate crimes against ethnic communities, including the Jewish Community, it is necessary first and foremost to use legal tools and cooperate with local and federal governments, all levels. I would like to announce today that I am stepping down from the activities with the Jewish Defence League and the establishment of a new group of lawyers and researchers, security professionals assigned to investigate and document hate crimes and activities that undermine Canada’s national security and bring to justice the criminals. More details about the group will be provided in the near future. At the same time, I intend to focus on promoting Hebrew culture, tradition and history among the Jewish community in Canada, and the United States as well, to ensure the continued heritage of the Jewish people for thousands of years and its connection to the land on which the great historical events of the Jewish people were engraved, the land of Israel.

Thank you very much. That’s our statement.

One could be accused of jumping the gun with talk of demise. After all, the announcement only related to Weinstein. But who could conceivably pick up the mantle of grand wizard of Jewish fascism with Weinstein gone? The JDL, for all intents and purposes, is no more.

The JDL was founded by Meir Kahane in the summer of 1968 as a far-right, Jewish nationalist alternative to mainstream Zionism. At the heart of Kahane’s vision was a theocratic state cleansed of Arabs who could either leave Israel and the occupied Palestinian territories “alive or dead.”

The Canadian JDL has been a reality since young Joseph Schachter set off his first makeshift bomb in 1976. Weinstein has been its acknowledged Canadian leader since 1979. In the United States, the JDL made a name for itself by killing and maiming its political opponents. Their softer, Canadian cousins preferred threats of physical violence and anti-Muslim racism.

The Canadian JDL’s long history of violence and hate was recently chronicled by writer and activist Yves Engler for Canadian Dimension.

The curtain-call for the Canadian JDL was the summer of 2021, when Israel attempted evictions in Sheikh Jarrah and bombed residential neighbourhoods in Gaza. On May 15, 2021, a massive demonstration of Palestine solidarity took place in Toronto’s Nathan Philips Square with more than 10,000 people defiantly filling the space in front of city hall and the surrounding streets. In the middle of it all stood about 30 members of the JDL and their supporters.

It’s well known that the JDL modus operandi at Palestine solidarity rallies is to provoke violence. This time, however, they were outnumbered by a factor of about 300 to 1. The math clearly not in their favour, a more astute bigot might leave the party to fight another day. But they stayed. By the end of the day, Weinstein was gone, his followers were on the run and the JDL’s second-in-command, Zaza Vili, was left with a humiliating gash on his forehead. Vili hasn’t been seen in public since.

In the three weeks since May 15, 2021, Weinstein had collapsed the JDL and founded a new organization, Israel Now, which currently hosts the JDL’s old podcast.

While it is clear that Weinstein is trying to rebrand his fanatical hatred of Arabs and Muslims with the founding of a new organization, we can rightly count the death of the JDL as a victory for the Palestine solidarity movement.

Stephen Ellis is a Toronto based lawyer and an organizer for the Canadian BDS Coalition.

Moartea demult așteptată a Ligii Apărării Evreiești

Stephen Ellis / 21 august 2021/3 min citire

Fondatorul JDL, Meir Kahane, susține o conferință de presă în New York, 1971. Fotografie de la Shutterstock.

La 9 iulie 2021, una dintre cele mai vechi organizații de ură din Canada și-a pliat în liniște cortul și a plecat acasă. Pe podcast-ul său săptămânal, vocea lui crăpând în părți, șeful Ligii Apărării Evreiești (JDL), Meir Weinstein, a făcut următoarea declarație incoerentă:

Pentru a face față mai bine amenințărilor la adresa securității naționale a Canadei și a infracțiunilor de ură împotriva comunităților etnice, inclusiv a comunității evreiești, este necesar în primul rând să se utilizeze instrumentele legale și să se coopereze cu guvernele locale și federale, la toate nivelurile. Aș dori să anunț astăzi că renunț la activitățile cu Liga Evreilor de Apărare și la înființarea unui nou grup de avocați și cercetători, profesioniști în securitate desemnați să investigheze și să documenteze infracțiunile de ură și activitățile care subminează securitatea națională a Canadei și le aduc la justiția criminalilor. Mai multe detalii despre grup vor fi furnizate în viitorul apropiat. În același timp, intenționez să mă concentrez pe promovarea culturii, tradiției și istoriei ebraice în rândul comunității evreiești din Canada, precum și din Statele Unite,

Mulțumesc foarte mult. Aceasta este afirmația noastră.

Cineva ar putea fi acuzat că a sărit cu arma, vorbind despre dispariție. La urma urmei, anunțul se referea doar la Weinstein. Dar cine ar putea ridica în mod imaginabil mantia marelui vrăjitor al fascismului evreiesc cu Weinstein plecat? JDL, din toate punctele de vedere, nu mai este.

JDL a fost fondată de Meir Kahane în vara anului 1968 ca o alternativă naționalistă evreiască de extremă dreapta la sionismul principal. În centrul viziunii lui Kahane se afla un stat teocratic curățat de arabi care puteau să părăsească Israelul și teritoriile palestiniene ocupate „în viață sau moarte”.

JDL canadian a fost o realitate de când tânărul Joseph Schachter a lansat prima sa bombă improvizată în 1976. Weinstein este liderul său canadian recunoscut din 1979. În Statele Unite, JDL și-a făcut un nume prin uciderea și mutilarea adversarilor săi politici. Veri lor mai blânzi, canadieni, au preferat amenințările de violență fizică și rasism anti-musulman.

Lungă istorie Canadian JDL de violență și ură a fost recent povestita de scriitor și activist Yves Engler pentru canadian Dimensiune .

Cortina pentru JDL canadian a fost vara anului 2021, când Israelul a încercat evacuarea în șeicul Jarrah și a bombardat cartierele rezidențiale din Gaza. Pe 15 mai 2021, a avut loc o demonstrație masivă de solidaritate palestiniană în piața Nathan Philips din Toronto, cu peste 10.000 de oameni umplând sfidător spațiul din fața primăriei și a străzilor din jur. În mijlocul tuturor se aflau aproximativ 30 de membri ai JDL și susținătorii lor .

Este bine cunoscut faptul că modul de operare JDL la mitingurile de solidaritate din Palestina este de a provoca violență. De data aceasta, însă, au fost depășite de un factor de aproximativ 300 la 1. Matematica nu este în mod clar în favoarea lor, un bigot mai înțelept ar putea părăsi partidul pentru a lupta o altă zi. Dar au rămas. Până la sfârșitul zilei, Weinstein dispăruse, adepții săi fugeau, iar comandantul JDL, Zaza Vili , rămăsese cu o umilință umflătoare pe frunte . Vili nu a mai fost văzut în public de atunci.

În cele trei săptămâni de la 15 mai 2021, Weinstein prăbușise JDL și fondase o nouă organizație, Israel Now, care găzduiește în prezent vechiul podcast al JDL.

Deși este clar că Weinstein încearcă să-și schimbe ura fanatică față de arabi și musulmani cu fondarea unei noi organizații, putem considera pe bună dreptate moartea JDL ca o victorie pentru mișcarea de solidaritate palestiniană.

Stephen Ellis este un avocat din Toronto și organizator pentru Coaliția BDS canadiană.