Domnului Ion Coja
Bd.Nicolae Titulescu 95-103, bloc 8, ap.t47, sector 1, cod postal 011135, Bucuregti
e-mail : ionzcoja@vahoo.com ioncoia 13@amail.com
Stlmate Domnule lon Coja!
Pe site-ul httos: / /ioncola.ro’ conform linku-lui este
amplasat articoful „Seryic, ut de Informat gi Securitate trebuie reformat 9i trebuie sE reprezinte o strudure
care sd contribuie la securitatea statutui Si a cetdtenilor – .Pro Europa’care red5 relatSrile Pregedintelui
Asoclaliei ,,Pro Europa”. B.Hristev (Asarov) din cadrul conferlntei organizate la 03 decembrie 2009.
Subliniez cE informalia contlnut5 in aceastb publlcalie este incorect5, defiimitoare, lezeazd
onoarea, demnitatea ti reputatla mea profesionalS.
Actualmente, dupS b perioad5 indelungat5 de timp, pentru nimeni nu mal este secret c5, la acea dat5,
actlunile Asocialiei ,,Pro Europa” au fost excluslv de naturb politicS. legate de alegerlle parlamentare din
Moldova dln ZOO9. in lupta lor, concurenlll politici nu s-au sinchisit de metodele utilizate, au manipulat orlce
eveniment gi au def5lmat persoane te4e, fHrE a se obosi si veriflce corectitudinea 9i obiectivitatea
informatillor dlfuzate. Din pbcate, unul dintre acei vizati accldental am fost eu.
DupE lansarea acuzaliilor respective, am intentat a4iune in judecatb privind ap;rarea onoarei,
demnit5tii 9i reputatiei profesionale cStre Asociatla,,Pro Europa” cu solicitarea de a dezminti informatiile
defdlm5toare 9i de a compensa prejudiciul moral cauzat prln r5spSndirea acestora.
Ca urmare, prin hotdrdrea rSmasb lrevocabilS a Judec5torie Centru din 16.lt.2010 pe dosarul nr.2-
22681LO (copia se anexeazd), instanla de judecatd a obligat Asociatia ,,Pro Europa” sA dezmlnte datele
relatate de B. Hristev (Asarov), iar acesta. dupi ce 9i-a luat angajamentul scris de executare a hotirSril
judecStoregti (copla se anexeazd), a pirSsit Moldova 9l se ascunde, flind dat in c5utare internationale.intr-un
dosar penal. De fapt, Asociatia ,,Pro Europa” este o organizalie fictiv5 exlstent5 doar,,pe h6rtie”, f5rE birou,
active ti personal.
Cu toate acestea, peste 11 ani artlcolul „SeMiciul de Informatii 9i Securitate trebuie reformat 9i trebuie
sd reprezinte o structurd care sd contribuie la securitatea statului 9i a cet,tenilor – .Pro Europa” care
contine informalll false gl def5lmdtoare, contlnub s5 fie disponibil in mod liber pe Internet, prin ce continux
sE cauzeze prel’udtcit onoarel, demnitStii gl reputatiei mele profesionale. Acest prejudiciu se agraveazS prin
faptul c5, pe aceeagi pagin5 web, articolul defSlm5tor nu este insolit de textul dezmintirii’
Actualmente orice persoanE care caut5 informatli despre Alexandr Bilinkis poate lua cunoitinl5 de acest
articol, considerand c5 informatllle conlinute sunt corecte gi nefiind Informat despre contrarlul, inclusiv cu
referire la dezmlnllrea acestora, in mod neintemeiat igl va forma o lmpresie negativi despre mine. Rezulte
cE nici existenla unel hotdrarl Judec5toregtl lrevocabile, care constatS cE informatiile defiim5toare se refer5
la fapte mlnclnoase 9l obllgarea de a le dezminfi, in realitate nu permlte restabilirea integra16 a drepturilor
incSlcate ale persoanei defdlmate Fi nu exclude contlnuarea lezbrll acestorae prin disponibilltatea informatiilor
denigratoare.
in asemenea situatie, pentru respectarea drepturilor persoanelor defSlmate ar fi corectS ellminarea de
pe pagina web https: //ioncola. ro a articolulul „serviciul de Informalii 9i Securitate trebuie reformat 9i trebuie
sd reprezinte o structurE care sd @ntribule la securitatea statului 9i a cetdtenilor – „Pro Europa” din 03
decembrie 2009. AceastA m5sur5 nu poate fi apreciat5 ca o incSlcare a dreptului la libertatea de exprimare
sau a libertdtii presei, ci va constitul o modalitate eficientd de apErare a persoanei defSimate prin realizarea
„dreptului la uitare”,
in acest sens este lmportant de subliniat c5 ellminarea completd a acestui tip de Informalii din sursele
care le rbsp6ndesc este expres reglementat5 in cadrul Uniunii Europene, unde in mal 2018 a intrat Tn vigoare
Regulamentul general privind proteclia datelor (General Data Protection Regulation sau GDPR),
in speranga c5 voi fi corect inleles, Intervln cu sollcitarea de a ellmlna de pe pagina web
httos://ioncoia. ro a articolului ” Serviciul de Informatii Si Securitate trebuie reformat gi trebuie sE reprezinte
o structurd care sd contribuie la securitatea statului 9i a cetdtenilor -,Pro Europa” din 03 decembrie 2009.
Cu respect,
Alexandr BILINKIS
09.o2.202r
Dosarul nr.2-2268 / 20 lO
16 noiembrie 2OLO
JudecS.toria Centru
Instanfa compusd. din :
Pregedinte de qedinfd
Grefier
HOrAninp
innumeleLEGII
(rezolutiv)
ANGELA CATANA VIORICA SANDU
mun.Chigindu
Bilinchis
a examiTt il q-e-dinfd de judecatS. publicS. cau za civild,la acliunea lui Alexandr c5’tre Boris Hristev gi Asociafia obqteasc5. organizafia Tralsnistrea’d. Europa” privind upro apdrarea onoarei, demnitefli ji reput”tri.i profesionale, instanfa,
inbaza celor expuse, conform art. art.16 cc RM, art.art.g 4 al.L,2gg-24o cpc RM,
Instanfa,
A HOTARIT:
A admite parfial acfiunea inaintatd de Alexandr Bilinchis.
alii qi reputafiei profesionale a lui Boris
l”‘in ultimi ere din Rlvr sa transformat intr-un simbioz al clanului
,,Bilinchis,r, ociafiei criminale alcdtuite din grupirile
proprietifii
2″,Aceste trei
gi clanuri au desthgurat o activitate intensi de redistrlbuire a
metodele,
de acaparare a buslnessulul, foloslnd pentru aceasta toate inclusiv foloslnd organele de stat p”it”r, acapararea businessului
accaparat
striin, precum qi folosind acfiunile crimlnale dtricte. Alex.rr-dro Bilinchis llegal a fabrica ,rOrhei-Vitr’, ,..
,r1
3’rrAeeasti business-asociafie criminali a organizat omorul gt a acaparat proprietatea cunoscutului mare businessman sergiu Edur…rr;
4′”Reprezentanfii acestor clanuri nu o dati au fost atragi la rispundere penali, inclusiv si A. Bilinchis, care are citeva dosare penale inchise.rr;
hotirit
s”‘tn prezent aceste clan*ri qrin sine prezinti o asociafie consolidati, ce a sr organizeze propriur siu proiect politic – proiectur ,,Lupu,r.rr;
6.nPine la momentul respectiv aceste clanuri au avut cota sa, determlnati de gradul de influenfi asupra lul Voronin din partea tui Tcacluc gi puterilor transnafionale ce stau in spatele clanurllor, insi in acest an sa realizat o
transformarer ql in momentul de fafi Voronin ql clanul siu cu constmfimintul lui Voronin nu mai Joacl tolul decisiv in simb ioia,clanul lul Voronin 5l asociafia crimlnali ,’Blllnchls&Co”. Voronln a cizut deacord cu transferul putertt polltlce asociatiel criminale ,,Blllnchls&Co” cu condifia luiril in consideiafte a iuturor lntereselor clanului siu in programata redistribufue a proprietifli.r;
T.rrProiectul ,rlupu” deJa este coordonat la niveluri de mal sus, inclusiv de Israel gi de in rsraiel a fost organizatl de binncnis qi a avut drept ului ,, Luputt’cu put-erile din Israel cointeresate de instal
g.”tt spatele business-asociafiel criminale ,,Bllinchls&Cott ce a obfinut acordul cu Voronin, sti o grupare ttansnafionali, care *i-a pus drept scop realfuarea proiectului construirii in locul RI}I, de fapt, a unut stat nou. O p”rie a acestul proiect va trebui si fie organlzarea reemigrirti din Israil, ce de fait pentru Israel este un proiect subverslv, intrucit este in contradlcfie cu doctrtna sionlsti, insl totodati prolectul are protectorl foarte inalfi. ”
9.rrla comanda acfionarilor SA ,rMoldpressa” in frunte cu Alexandru Billnchls, Bodean M. fiind cointeresat personal, l-a terorizat pe cetifeanul ferug Mihail, propdetar al casei gl terenului de pimint cu o arie de mal tir,” de 6 soie de pe adresa 31 August, 83. Scopul terorizirii – acapararea terenului, preful de pta$Ll ciruia constituie circa 1 milion de euro, pentru construirea olfi”iol tf d; qapte etaje al companiei SA ,rMoldpress arr,rr)
10. ,rUrmeazi de evidenfiat, ci Bodean M. demult acoperi, activltatea lul Billnchls A., care este’ b[nult de Procuratura generall qt i,tiot”t”rul afacerllor intetne de sivirqirea multiplelor acapa prinderilor. La fel, Btlinchis A., fitnd acflonarul principal hsplrat scandalul avind ca obiect chioqcurile companiel rmediul resurselor media, controlate de Marc Tcaciuc. Tcaciuc lt Reldman au spriJintt actlvltatea
scandalul avind ca obiect chloqcurile decit o incercarea bine plitit[ de
partea SA ,rMoldpressatt, in termen de
hotdrdrii judecS,toreqti, prin intermediul convocdrii unor conferinfe anologice in centml de piese al Agenfiei de Informafie ,
INFO-PRIM NEO” qi Agentra de Informafie ,,INFOTAb”, la ace””Si ord. qi cu invit area
spre a aceloraqi jurnaliqti qi reprezentanfii ai mijloacelor de informare in masd., care
au fost invitafi la conferinlele de pres5. din liulie2OO9,17 iulie 2OOg 9i 03. l2.2OOg.
I lui Boris Hristev (pseudonim Boris Asarov) qi
streanS. uPro Europa,, in contul lui Bilinchis
O00OO ( doud sute mii ) lei.
A incasa in mod soli contul lui Boris Hristev (pseudonim Boris Asarov) qi
Bilinchis Asociafiei Obqteqti snistreanS. „Pro Europa” in contul lui Alexandr ta><a de stat
Hotirdrea cu de Apel mun.
zile, prin intermedi .Chiqindu.
Chiqindu in termen de 20

*

Nota redacției – Ne cerem scuze pentru prejudiciul adus, fără voia noastră, domnului Bilinchis, ca și pentru calitatea proastă a materialului publicat mai sus. L-am copiat așa cum l-am primit de la domnul Bilinchis. O să încerc să scot de pe site textul incriminat, deși mi-e greu să mă descurc pe site.