Fii anti-Ceaușescu cât vrei, căci ai de ce, dar în limitele adevărului !
.

surena

5 hours ago
icannen@yahoo.com92.85.42.202
Scrisoarea lui Nicolae Ceausescu privind Afganistanul si acordul de pace de la Geneva sau de ce nu este nici azi pace in Afganistan. Putem sa inlocuim pe Gorbaciov si URSS cu SUA si presedintii americani, de ieri sau de azi, si Afganistanul cu Libia,Irak sau Siria.
Scrisoarea in esenta , poate mai putin limbajul tovarasesc, este valabila si azi si este o dovada clara de cunoastere profunda a cauzelor care pot determina colapsul nu numai unei tari (victima),dar si a unui imperiu.

„Dragă tovarăşe Mihail Gorbaciov,
În legătură cu scrisoarea dum­nea­voastră referitoare la so­lu­ţi­o­narea problemei afgane, doresc să vă prezint considerentele Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român a con­si­de­rat de la început ca fiind o gre­şeală însăşi intrarea trupe­lor sovie­tice în Afganistan şi s-a pro­nun­ţat ferm pentru re­tra­gerea lor din aceas­tă ţară. Tot­o­dată, ne-am pro­nun­ţat împotriva oricărui ames­­­tec al altor forţe în treburile interne ale Afga­nis­tanului, pentru respectarea in­de­pendenţei şi su­ve­ranităţii aces­­­­tei ţări. Această poziţie a Ro­mâ­niei, a Partidului Comunist Ro­mân este bine cunoscută. De ace­ea, Ro­mâ­nia a salutat trecerea la re­tra­gerea trupelor sovietice din Afganistan.

În acelaşi timp, doresc să men­ţi­o­­nez că acordurile de la Geneva pun o serie de probleme deosebit de grele pentru Afganistan, care nu au existat în trecut. Aceste acorduri nu garantează păstrarea regimului de­mocratic din Afga­nistan şi elimi­na­rea amestecului străin în trebu­rile sale interne. Noi am fi salutat o soluţie rezultată din discuţii şi tra­tative dintre Uniunea Sovietică şi Afga­nistan care să ducă la în­tă­rirea poziţiilor forţelor progresiste din această ţară şi ar fi dat o ga­ran­ţie mai bună pentru dezvoltarea de­mocratică independentă şi nu ar fi permis continuarea ames­te­cului străin în treburile interne ale Af­ganistanului. Aso­ci­e­rea altor state şi în primul rând a Statelor Unite ale Americii la acest acord a întărit de fapt po­zi­ţia for­ţelor potrivnice gu­vernului afgan. Prin acordul de ga­ranţie şi de­claraţia separată a SUA, acestea au căpătat dreptul să sprijine, direct sau indirect, mili­tar şi material, for­ţele contrare­vo­lu­ţi­o­na­re, ceea ce însemnează o le­ga­li­zare sau o oficializare a ames­tecului SUA în treburile in­terne din Afganistan. Ca ur­mare, forţele po­litice progresiste din Afganistan trebuie să facă faţă nu numai acţiunilor forţelor con­tra­re­vo­lu­ţi­o­nare interne, ci şi ames­te­cului în treburile interne şi sus­ţi­nerii cu ar­mament şi mij­loa­ce materiale şi fi­nan­ciare a acestor forţe de Statele Unite ale Americii şi alte ţări din zonă.

Iată de ce Ro­mânia, Partidul Co­mu­nist Ro­mân nu consideră că semnarea acordurilor de la Geneva înseamnă un mare succes.

După părerea noastră, solu­ţio­na­rea politică a problemei din Afga­nistan impune încetarea ori­căror intervenţii şi a oricărui sprijin din afară pentru forţele de opoziţie, respectarea neabătută a independenţei şi suveranităţii aces­tei ţări, asigurarea drepturilor poporului afgan de a-şi rezolva singur proble­mele şi de a-şi alege calea dez­vol­tării sale, în funcţie de condiţiile social-economice din ţară. Consecventă poziţiei sale, Ro­mâ­nia a acordat şi va acorda în conti­nuare sprijin po­poa­relor care luptă pentru progres economic şi social, pentru a-şi asigura construcţia so­ci­e­tăţii pe care o doresc. Pornind de la necesitatea dezvoltării democratice a Afga­nis­tanului şi creării con­di­ţi­i­lor pentru trecerea la socialism, Partidul Co­munist Român, Republica Socialistă România au acţionat continuu pentru dezvoltarea colaborării şi în­tă­rirea solidarităţii cu această ţară. Pe baza acordurilor şi înţelegerilor convenite s-au stabilit principalele di­recţii şi mo­da­lităţi privind lăr­girea colaborării economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale dintre Ro­­mânia şi Afganis­tan. Prin contactele di­recte pe linie de partid şi de stat acţionăm pentru intensificarea re­laţiilor dintre cele două ţări în toate domeniile. În le­gătură cu situaţia actuală din Af­ga­nis­tan, şi eu consi­der că ar fi util şi ne­cesar un schimb de opinii, pe această temă, cu ocazia Cons­fă­tu­i­rii Comitetului Politic Consultativ de la Varşovia.
Cu salutări comuniste,
Nicolae Ceauşescu”
Ce am postat aici nu este o dovada de nostalgie,de comunism. Am trait in comunism atata timp incat sa nu devina aplicabila axioma lui Krzysztof Kieslowski. Este o dovada de cum ar trebui sa se comporte un sef de stat, nu este o exprimare diplomatica, dimpotriva este directa a unui om simplu,dar care spune un adevar clar fiecare popor trebuie sa-si rezolve problemele singur si el trebuie sa-si decida calea,nu din afara. Decizia lui trebuie respectata si se pot gasi cai de colaborare,chiar daca regimurile sunt diferite.La urma urmei,tot ce conteaza este ca natiunile sa gaseasca punti de comunicare si nu obstacole. Pacea este de preferat razboiului este o axioma care vine din antichitate atat de plastic si sugestiv redata de Herodot: ” pe timp de pace fiii isi ingroapa tatii, iar in vreme de razboi, tatii – fiii.”
Ceausescu nu se putea schimba, a fost de mic comunist,a ramas comunist si a aparat pana in ultima clipa idealul comunismului. Care ideal? Acel ideal care a facut ca si azi o mare parte din intelectualitatea din Franta,Italia,Spania si chiar din SUA si Anglia sa fie comunista,chiar daca nu la nivel declarativ.
Comunismul nu este,asa cum credem, inventia lui Marx, a fost preluat, adaptat si ideologizat, el a existat inca din antichitate. Este suficient sa va uitati la crestinismul timpuriu ca sa vedeti ca material didactic a constituit pentru Marx. Pe teritoriul Romaniei de azi, primi comunisti au fost agatarsi…De ce comunismul are legatura cu evreii? Va trebui sa raspundem la aceasta intrebare serior si argumentat. Acum spun simplu: pentru ca ei l-au inventat si aplicat.