Marius Albin MARINESCU

vineri, 28 decembrie 2018
Uneltirile Germaniei din 1989 și 1990 pentru
dezmembrarea României

Acordul BonnBudapesta (1923
august 1989)

În vara anului 1989, Republica Federală Germania finalizase în mare înţele
gerile cu Uniunea Sovietică şi cu S.U.A., privitoare la unificarea ţării. Franţa şi
Marea Britanie au încercat să se opună acestui proiect.

În cadrul întâlnirii dintre preşedintele Franţei, Francois Mitterand şi cel al
Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, de la Kiev, din 6 decembrie 1989, a cărei
stenogramă a fost dată publicităţii, Mitterand a arătat pericolul refacerii puterii
Germaniei şi a exercitării unui control al ei asupra întregului centru al Europei.

El la rugat pe Gorbaciov să nu sprijine proiectul german de reunificare, promi
ţând în schimb accesul Moscovei la fonduri mari prin Banca Europeană de Re
construcţie şi Dezvoltare. Franţa şi Marea Britanie invocau şi necesitatea menţi
nerii Germaniei divizată pentru a nui crea probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul
politicii Occidentului, în faţa acuzaţiilor pe care i le aduceau grupările politico
militare şi de informaţii conservatoare de la Moscova, nemulţumite de faptul că
preşedintele sovietic sprijinea promovarea intereselor occidentale.

Pentru al sprijini pe Mihail Gorbaciov, Marea Britanie şi Franţa au sprijinit
regimurile politice prosovietice din centrul şi estul Europei, cum a fost şi cazul
sprijinirii grupării IliescuMilitaruBrucan de la Bucureşti.

Unii lideri din Republica Democrată Germană nu sau împăcat uşor cu ideea
dispariţiei Germaniei comuniste, mai ales şefii Partidului Comunist, Erich Hone
ker (deloc) şi unii lideri ai Stasi, ca generalii Erich Mielke și Markus Wolff (greu).
Era necesară o acţiune populară de anvergură care să convingă pe comuniştii
radicali să accepte mersul evenimentelor spre reunificarea paşnică a ţării.

Guvernul vestgerman a conceput un plan de trecere în masă a unor cetăţeni
din Germania de Est în cea de Vest.Pentru aceasta, cancelarul Helmuth Kohl sa
deplasat la Budapesta,în perioada 2325 august 1989şi a încheiat Acordul Bonn
Budapesta privitor la angajamentele de sprijin al Ungariei pentru reunificarea
Germaniei şi al guvernului de la Bonn pentru reunificarea Ungariei cu Transilva
nia.
 Anterior, se purtaseră discuţii intense, încheiate în jurul lui 19 august 1989.

Prin acordul încheiat, Ungaria se angaja să deschidă graniţa cu Austria, per
miţând estgermanilor,care intrau cu zecile de mii ca turişti în Ungaria,să treacă
în vest. În schimb, Germania sa angajat să sprijine Ungaria în eforturile ei de a
recupera Transilvania.

Încurajarea germană şi siguranţa guvernului maghiar legat de interesul Uniu
nii Sovietice pentru destabilizarea României, a determinat Budapesta să se im
plice din plin în acţiunile din România, din decembrie 1989, alături de serviciile

secrete ale altor state.De altfel,Uniunea Sovietică demarase cu decenii în urmă,
Page 2 of 6

din 1969, pregătirile în vederea schimbării regimului ceauşist de la Bucureşti,
aşteptând doar condiţii prielnice şi motivaţii solide.

Printrun document al serviciului vestgerman de informaţii, B.N.D., emis în
anul 1973, guvernul de la Bonn era informat că ministrul sovietic al Apărării,
mareşalul Andrei Greciko a afirmat întro convorbire cu Erich Honeker că „întro
perspectivă mai lungă, lucrurile nu mai pot continua astfel cu România”.
Serviciile sovietice de securitate şi informaţii creaseră o unitate specială care
sprijinea din umbră organizaţiile revizioniste maghiare din emigraţie, care
revendicau Transilvania cu glas tare.

De asemenea, sovieticii au catalizat revendicările bulgarilor faţă de sudul
Dobrogei. În iunie 1971, cu ocazia vizitei în China, Nicolae Ceauşescu a fost
informat de preşedintele Mao şi de premierul Ciu En Lai că Moscova acţionează
împotriva României mai ales prin agentura compusă din personalităţile politice,
informative şi militare care făcuseră studiile în U.R.S.S. şi slujeau în continuare
internaţionalismul comunist, în general şi Uniunea Sovietică, în special.

În cursul revoltei populare şi al loviturii de stat din România(decembrie 1989),
Ungaria a fost implicată direct în destabilizarea României, iar acţiunile diversi
oniste sau desfăşurat în formele cele mai violente în Transilvania, mai ales dea
lungul unui aliniament de frontieră a provinciei istorice (Timişoara, Arad, Cugir,
Sibiu, Braşov, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc şi altele).

Prof. univ. dr. Corvin Lupu (Preluare din articolul Preliminarii la evenimen
tele de la TârguMureș, 1990, în „Vitraliilumini şi umbre”Revista veteranilor din
serviciile române de informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 2330).


Alex Mihai Stoenescu, Din culisele luptei pentru putere. 19891990. Prima
guvernare Petre Roman, Editura RAO International PublishingCompany, Bucu
reşti, 2006, pp. 180182.

Pentru a sprijini gruparea condusă de Ion Iliescu, serviciile secrete britanice
au trimis la Bucureşti dosarele de agenţi ai spionajului britanic în România ai
unora dintre liderii naţionalţărănişti, inclusiv ale lui Iuliu Maniu (nume conspi
rativ Tom), pentru ca Ion Iliescu săl poată şantaja pe Corneliu Coposu şi con
ducerea P.N.Ţ.C.D. Vezi şi Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regimul
comunist la regimul Iliescu, Editura RAO International Publishing Company,
Bucureşti, 2008, pp. 157158.

Vezi Corvin Lupu, România în contextul relaţiilor internaţionale actuale,
Editura Techno Media, Sibiu, 2006, p. 94 sqq.

Cristian Troncotă, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securita
te ale regimului comunist din România, Editura Elion, Bucureşti,2003, pp. 147,
149 şi 151.

Înţelegerea sovietogermană pentru dezmembrarea unor state din centrul şi
sudestul Europei şi împărţirea dominaţiei în aceas regiune a Europei (1990)

Page 3 of 6

În ianuarie 1994, în revista britanică Intelligence Digest, care se distribuie pe
bază de abonamente pentru persoane selecţionate din mediile serviciilor speci
ale şi care cuprinde numeroase informaţii confidenţiale, a fost publicat un arti
col, de către redactorul şef, Joseph de Courey, referitor la un acord între Uniu
nea Sovietică şi Germania, încheiat cu prilejul unor discuţii secrete, la Geneva, în
septembrie 1990. Cele două părţi au abordat problemele sferelor de influenţă
în centrul şi estul Europei. Redactorul şef al revistei spunea că, ulterior, veri
dicitatea informaţiilor ia fost confirmată şi dintro altă sursă, neaşteptată, care
a dat gir informaţiilor iniţiale.

Astfel, în septembrie 1990, la Geneva, germanii şi sovieticii au căzut de acord
asupra următoarelor decizii:

1. Uniunea Sovietică nu se va opune dezmembrării Cehoslovaciei.

2. Republica Cehă va deveni parte a sferei de influenţă economică a Ger
maniei, cu scopul posibil de încorporare politică a regiunii în următorii 1215 ani
în Germania.

3. Germania va compensa Rusia pentru daunele economice suferite prin
pierderea influenţei în Europa de Est.

4. Ungariei i se va permite urmărirea scopului ei de aşi recâştiga teritoriile
pierdute după primul război mondial prin Tratatul de la Trianon, în faţa Româ
niei, Ucrainei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei.

5. Germania va spori ajutorul economic acordat Ungariei, pentru a o face mai
atractivă decât vecinii ei.

6. Uniunea Sovietică se angaja să nu ridice obiecţii la divizarea Iugoslaviei şi să
accepte intrarea Croaţiei şi Sloveniei în sfera economică germană de interese

7. Uniunea Sovietică era rugată să accepte unirea Ucrainei Transcarpatice cu
Ungaria, dacă naţionaliştii ucraineni ar desfăşura activităţi „distructive”.

8. În afară de compensaţia economică pentru pierderile suferite, Germania se
angaja să „nu fie activă” în chestiuni privind Ucraina şi statele baltice şi să nu le
considere parte a sferei de influenţă economică a Germaniei.

Prăbuşirea lui Mihail Gorbaciov şi a Uniunii Sovietice, ca urmare a schimbării
modului de promovare a propriilor interese de către Federaţia Rusă, a grăbit
procesul de extindere a Uniunii Europene şi a modificat proiectele germanoruse
privitoare la centrul şi estul Europei. Noile proiecte apărute au fost elaborate
porninduse de la premisele unificării europene şi extinderii cât mai adânc către
estul bogat în resursele de energie, materii prime şi pieţe de desfacere care să
alimenteze uriaşa economie europeană, mai ales pe cea a Germaniei.

Înţelegerile germanosovietice din anul 1990, chiar dacă au născut planuri
începute şi apoi trecute în conservare, se aseamănă izbitor cu Pactul Molotov
Ribbentrop. Deosebirea este doar de imagine. Clasa politică internaţională şi
massmedia au condamnat în mod repetat şi vehement Pactul MolotovRibben
trop, ca şi dezmembrările Cehoslovaciei, României şi Iugoslaviei, din anii 1939
1941. În schimb, înţelegerile din 1990, dezmembrarea Cehoslovaciei şi Iugosla
Page 4 of 6
viei şi încercările evidente de acelaşi fel din România, nu sunt combătute, ci, din
contră, sunt privite pozitiv şi încurajate de forţe aparent nevăzute.

Proiectele şi acţiunile politice sunt mult asemănătoare, pe alocuri identice,
dar poziţia comunităţii internaţionale faţă de ele este nu numai diferită, ci uneori
opusă. Acest lucru nu poate să ne facă să nu constatăm identitatea, în aceste
cazuri, a politicilor hitleristocomuniste din anii 19391940, cu cele din anii 1989
1990, ale regimurilor „democratice” din Germania şi Uniunea Sovietică, ale lui
Kohl şi Gorbaciov.

Pentru unii aceste concluzii par dureroase. Este doar o percepţie datorată
imensei manipulări a opiniei publice de pretutindeni, preocupare care înghite
energii colosale şi reprezintă a doua mare cheltuială de resurse, după cursa
înarmărilor.

Când lumea va înţelege aceste realităţi, regimul politic „democratic” se va
putea reforma şi, eventual, îşi va putea prelungi existenţa. După deceniile care
au trecut de la înţelegerile germanoruse, e timpul să examinăm cu seninătate
aceste concluzii.

Prof. univ. dr. Corvin Lupu

(Articol apărut în „Vitraliilumini şi umbre”Revista veteranilor din serviciile
române de informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 3738)


Propaganda germană continuă  uneltească pentru dezmembrarea României

Grație propagandei antiromânești, românilor lea fost inoculată ideea că sunt
un neam de trădători, leneși, corupți și hoți și de aceea nu sunt capabili să se
conducă singuri, musai să fie conduși de alogeni!

Mai jos, o să lămurim enorma minciună cu „trădarea față de nemți”, trâmbi
țată de propaganda germană, devenită foarte activă în România începând cu
anul 1990 prin resuscitarea europeană a Coloanei a Va. Germania şia reactivat
Coloana a Va din ţările cu minoritate germană,la fel ca pe vremea Propagandei
germane conduse de Goebbels.

Mişună pe forumurile din Transilvania, dar și la nivel national, o grămadă de
saşi şi şvabi emigrați, care postează, din Germania, comentarii propagandistice
şi manipulatorii în limba română, îndemnândui pe ardeleni și bănățeni la sece
siune.

În ciuda acestor manipulări sau poate chiar din cauza reușitei acestei strate
gii propagandistice, noi continuăm săi lingușim pe germani, ba există și români
dobitoci care sunt tare mândri că sunt conduși de un „neamț”, care a fost numit
Gauleiter peste colonie. Doar naivii  ca să nu spun „proștii grămadă”!  pot să
creadă că Iohannis a fost ales prin vot, el fiind doar o marionetă cu misiuni clare
în România: jefuirea țării și dezmembrarea ei.

Nemţii neau urât dintotdeauna şi neau considerat trădători pentru în
toarcerea armelor din 23 august 1944, uitând  mai întâi neau trădat ei prin
Dictatul de la Viena (30 august 1940), când au dat ungurilor jumătate din teri
toriul Transilvaniei. La fel,germanii neau trădat şi prin Pactul Ribbentrop 
Page 5 of 6
Molotov (23 august 1939) când sa pecetluit soarta Basarabiei, care a fost
răpită de URSS în iunie 1940!

Germania vrea  dezmembreze România, la fel cum a procedat cu Iugoslavia
şi Cehoslovacia!

Nui o noutate, deoarece şi în trecut prusacii „neau purtat sâmbetele” şi prin
Pactul odios RibbentropMolotov din 23 august 1939 Germania a fost de acord
ca prietenii lor de la vremea aceea, sovieticii, săşi pună labele jegoase pe
Basarabia! Ceea ce ceștia şi fac în iunie 1940!

Prietenia germanorusa din 1940 a reînviat în anii aceştia şi Germania ne
obligă şi acuma să recunoaştem acelaşi pact ticălos, o dovadă că istoria este
ciclică şi se repetă:
 http://adevarul.ro/international/europa/rusinegermania
rusiasomeazaromaniarecunoascapactulribbentropmolotov
1_5253fd44c7b855ff5613639d/index.html

Aceiaşi nemţi, care iau urât pe romani dintotdeauna, considerândui rasă
inferioară, au dat ungurilor jumătate din Transilvania prin Dictatul de la Viena
din 30 august 1940!


În plus, Germania sprijină şi acuma Ungaria în pretenţiile ei revizioniste, fi
indcă ungurii au fost aliații cei mai de nădejde ai nemţilor dea lungul istoriei!

În multiplele întâlniri dintre Helmut Kohl şi Mihail Gorbaciov (1115 iunie 1989
în RFG, 19 iulie 1990, la Jeleznovodsk şi septembrie 1990, la Geneva) când sa
pecetluit soarta blocului estic comunist, sau trasat viitoarele zone de influenţă,
exact cum o făcuseră pe vremuri Ribbentrop şi Molotov.

În linii mari cam astea erau cele stabilite: Rusia să nu se opună divizării Ceho
slovaciei, viitoarea republică Cehă va trece sub „aripa ocrotitoare” a Germaniei
în scop de asimilare ulterioară; Ungaria, susţinută de Germania, va recâştiga
teritoriile pierdute prin Tratatul de la Trianon (1920); Germania va spori ajuto
rul economic acordat Ungariei pentru a asigura acolo un standard al vieții mai
ridicat decât cel din Slovacia, făcând astfel mai atractivă ideea unificării Slovaci
ei cu Ungaria; după dezmembrarea Iugoslaviei, Croaţia si Slovenia vor intra în
sfera de interese economice a Germaniei; unirea Ucrainei Transcarpatice cu
Ungaria, daca naţionaliştii ucraineni ar desfăşura„activităţi distructive”; în afară
de compensaţia economică pentru pierderile suferite, Germania se angajează să
nu intervină în chestiuni privind Ucraina şi statele baltice.

Cancelarul german a insistat ca Transilvania  revină Ungariei. Acesta a fost
şi scopul luptelor stradale din martie 1990 de la Târgu Mureş:Transilvania
trebuia sa fie primul „Kosovo” din Europa, dar nu a ţinut şmecheria, din ferici
re pentru România!

Germanii, în ura lor istorică faţă de sârbi, au dezmembrat Iugoslavia şi tot ei
au împărțit în două Cehoslovacia! După căderea Cortinei de Fier, doar Germania
sa unificat în Europa, în timp ce alte ţări sau dezmembrat şi se vor mai
fragmenta! De ce nu sa unit şi Romania cu Moldova? De aceea, pentru că nu au

vrut germanii şi ruşii!
 
Page 6 of 6

La fel,sa mințit propagandistic și manipulator, prin intermediul televiziunilor
aflate sub control sionist, despre cum neau salvat pe noi străinii, despre bine
facerile regilor germani, prin rescrierea istoriei și omitere faptelor reprobabile
ale veneticilor încoronați și încornorați.

Intoxicarea cu regii germani și „minunile” făcute de ei pentru români este un
fals, la care sa lucrat intens din 1990 încoace. Ba, se pare că „germanii” mult
lăudați au fost evrei, conform celor spuse de Nicolae Iorga despre familia Ho
henzollern, afirmații care iau adus și moartea, aruncată în mod mincinos și infam
asupra legionarilor.

Afacerea Strousberg, un fel de „Bechtel”pe vremea lui Carol I, prin care statul
român a fost păcălit de către nemți cu sume uriașe de bani, prin acte de corup
ție la nivel înalt, este trecută sub tăcere.

La fel, sa uitat răscoala din 1907 cu mii de răzvrătiți împușcați, când sub Carol
I țăranii români trăiau ca în Evul Mediu, țara noastră fiind cea mai înapoiată din
Europa.

De fapt, Carol I a abdicat, înainte de moarte, fiindcă nu a vrut ca România să
lupte împotriva nemților cărora el le rămăsese loial toată viața.

Ferdinand a fost un pămapălău care,la fel,sa opus războiului împotriva nem
ților și austriecilor,fiind împiedicat să semneze predarea necondiționată a între
gii țări (pacea de la Buftea) doar de regina Maria.

În fond, singurul „rege bărbat” și care a iubit cu adevărat România a fost…
regina Maria. Dar, din păcate pentru cei cu filogermanismul în cap, ea a avut tată
englez și mamă rusoaică!

Sau organizat, în scopul promovării străinilor, emisiuni televizate cu clasa
mente ale celor mai mari„români”, unde sa încercat impunerea regilor germani
pe primele locuri, în detrimentul domnitorilor români.

Evreul comunist Richard Wurmbrand, convertit la evanghelism lutheran, un
personaj de care nu auzise nici dracu’, a fost scos prin „vot popular” pe locul cinci
în acest clasament făcut de niște proști ticăloși și manipulatori pentru alți proști,
naivi și manipulabili:
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Mari_rom%C3%A2ni
Alogenii care au condus și conduc România cu sprijinul partidelor politice trădă
toare, din 1990 până în prezent, au reușit să golească țara de români ca să cree
ze spațiu vital pentru alte popoare, care deja ne invadează. Unele fățiș, prin mult
trâmbițata migrație a „refugiaților”, altele subtil și mult mai pervers.

Departe de mine gândul de a mă erija în oracol,dar tare mă tem că peste foarte
puțini ani românii vor deveni străini în țara lor!


Marius Albin MARINESCU